4.1.2016

Akavan palkkiosuositukset 2016

Seuraavassa selostetaan eräitä yleisemmin käytettyjä palkkiomääriä sekä palkkioperusteita. Eräissä tapauksissa luentopalkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia eikä niistä yleensä ole mahdollisuutta sopia henkilökohtaisesti. Tämä koskee mm. yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Jos luento- tai esitelmäpalkkioita ei viranomaisen taholta ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, voidaan palkkion määrää laskettaessa noudattaa seuraavia laskuperusteita:

a. Perustuntipalkka saadaan jakamalla ao. henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla.

b. Palkkion suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon paitsi esityksen kestoaika myös siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Valmisteluajan määrittelyn ollessa vaikeata voidaan käyttää esim. seuraavaa taulukkoa, jossa valmisteluaika on otettu huomioon vain kertoimien avulla:

 
luennot ja niiden valmistelu palkkiosuositukset

c. Matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle, mikäli se on Iyhyehkö, voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tuntimääriin, pitemmän matkan matka-ajasta kuitenkin yleensä enintään puolet.

d. Palkkiota voidaan korottaa
–     jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin
–     jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai
     tavoite tavanomaista vaativampi
–     henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella
–     jos luentomateriaali sovitaan julkaistavan esimerkiksi luennon tilanneen tahon verkkosivuilla.

Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona 45 minuutin esitelmästä, puheesta tms., pitää 397 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 644 euroa.

e. Oman viraston, laitoksen tai työpaikan piirissä tapahtuvasta opetustehtävästä voidaan veloittaa erillinen korvaus yleensä vain, kun opetustehtävä pidetään erityisesti järjestettynä opetustilaisuutena, joka poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoidosta.

f. Korvauksen harjoitustöiden tarkastamisesta, kokeiden korjaamisesta sekä muusta vastaavasta jälkityöstä sekä koulutukseen liittyvästä valmistelutyös­tä katsotaan yleensä sisältyvän opetuspalkkioon. Toisin haluttaessa tulee siitä erikseen sopia, jolloin niistä tehtävistä tulisi laskuttaa perustuntipalkan mukainen tuntipalkkio.
Tuntitöiden palkkiot

Tuntipalkalla tehtävästä erityistä pohjakoulutusta edellyttävästä tilapäisestä tai määräaikaisesta työstä maksettava palkkio voidaan laskea jakamalla tavanomainen kuukausipalkka 100:lla ja korottamalla näin saatua euromäärää 20–60%:lla sen mukaan missä määrin tuntipalkan lisäksi tulee sosiaalisia etuja, kuten vuosilomakorvaus ja eläke-edut. Samoin korotus­pro­senttiin tulisi vaikuttaa kysymys siitä, onko tuntityö tekijälleen selvästi ylityöluonteista. Jos palkkio ei tällä tavoin ole määriteltävissä, yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon suorittaneen henkilön tuntipalkan tulisi olla vähintään 41 euroa  ja ylioppilastutkinnon suorittaneen vähintään 30 euroa tunnilta.

Asiantuntijapalkkiot

Jos luennon tai esitelmän pitäjä ei ole suorittanut ylempää korkea­koulututkintoa, yleensä hänet rinnastetaan tutkinnon suorittaneisiin, mikäli hänellä on huomattavia tieteellisiä tai taiteellisia ansioita tai pitkäaikainen koke­mus luennoimallaan alalla. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voidaan vastaavasti rinnastaa opintojensa, asemansa tai kokemuksensa perusteella erikoisasiantuntijoihin.

Veloitettaessa on otettava huomioon ennen kaikkea tehtävän vaatima am­matti­pätevyys, siihen kuluva aika sekä toimeksiantajalle koituva hyöty. Vähim­­mäistuntipalkkio on 59 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 74 euroa – kuitenkin vastaavasti vähintään kahdelta tunnilta. Päiväpalkkio on vähintään 366 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 497 euroa.  Kokeneella asian­tun­ti­jalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen alallaan. Suositus koskee vain sellaisia toimeksiantoja, joissa asiantuntija on läsnä eikä laadi mitään kirjallista selvitystä tai lausuntoa. Näitä normeja voidaan käyttää myös muun­laatuisten tehtävien veloitusperusteena.

Kirjoituspalkkiot

Sanomalehtikirjoituksen tai muun sellaisen vähimmäishinta on 384 euroa, kokeneelle asiantuntijalle 508 euroa. Kun kysymyksessä on lehden toi­mi­tuksen erityisesti pyytämä artikkeli, jonka aihe, pituus, määräaika yms. seikat ovat tarkasti määritellyt, on vähimmäispalkkio 136 euroa liuskalta ja yh­­den sanomalehtikirjoituksen osalta 659 euroa sekä kokeneelle asian­tun­tijalle vastaavasti 180 euroa  ja 740 euroa.

Käytännössä sovelletaan yleisesti esityksen pituudesta riippuvaa palkkiota. Milloin tämä on sopiva veloitusperuste, vähimmäispalkkio on A4 kokoiselta, 28–30 riviä käsittävältä liuskalta 102 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 137 euroa.

Kirjoituspalkkioiden veloituksessa on vielä otettava huomioon, että on tavallisesti helpompi laatia pitkä selostus kuin Iyhyt ja ytimekäs. Tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista Iyhennelmiä ja arvosteluja laadittaessa on otettava huomioon selostettavan julkaisun laajuus ja laatu sekä määrättävä sitten palkkio ensisijaisesti näiden perusteiden mukaisesti.

Matkakorvaukset ja päivärahat

Toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset – matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen – sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym. valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.