Lausunnot

Akava antaa työmarkkinakeskusjärjestönä lausuntoja muun muassa lakiehdotuksiin ja mietintöihin. Lisäksi Akava ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun monin tavoin ja Akavan asiantuntijat ovat kuultavina muun muassa eduskunnassa.

Tähän osioon on koottu viimeaikaisia Akavan ja työmarkkinaosapuolten lausuntoja. Tuoreimpia lausuntoja on myös nähtävillä sivustolla eri toiminta-alueiden osioissa.

Tuoreimpia lausuntoja

24.3.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3§:n muuttamisesta, että pitävät esitystä perusteltuna ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Järjestöt kiinnittävät huomiota esityksen vaikutuksiin työeläkejärjestelmän kannalta ja huomauttavat, että esityksen valmistelutapa on erittäin poikkeuksellinen, koska sosiaalivakuutuslainsäädännön valmistelu on sosiaali- ja terveysministeriön ja Kevaa koskevan lainsäädännön valmistelu valtionvarainministeriön vastuulla mutta esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä kaikki sote- ja maakuntauudistuksiin liittyvät mahdolliset eläkejärjestelmien muutokset tulisi valmistella sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Lue lisää

24.3.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi

Akavan toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi muun muassa että esitetyin muutoksin ei taata tiedon sujuvuutta hoitoketjussa, jossa on useita tuottajia joilla on on käytössään erilaiset potilastietojärjestelmät. Uudistuksessa keskitytään päätearkistona toimivan kannan ympärille, sen sijaan että varmistettaisiin potilastietojärjestelmien kehittäminen ja yhteentoimivuus, huomauttaa Akava. Yksityiskohtaisissa huomioissa Akava viittaa jäsenjärjestöjensä kannanottoihin, joita ovat tehneet Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Akavan Eritysalojen jäsenyhditys Suomen Suuhygienistiliitto.

Lue lisää

17.3.2017 Akavan lausunto työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvatehtävien mahdollisesta siirtämisestä Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvatehtävien mahdollisesta siirtämisestä Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle jakavansa työryhmän mietinnön keskeiset johtopäätöset sekä käsityksen siitä, että selkein ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu myös työttömyyskassojen osalta olisi, että se tutkisi itsenäisesti kaikki ansiopäivärahan saamisedellytykset. Akava katsoo, että tämä voisi selkeyttää työnhakijan näkökulmasta työttömyysturvan hakemiseen liittyvää prosessia ja näemme tämän oikeana suuntana. Näin myös maakunnissa todennäköisesti jäisi paremmin mahdollisuuksia keskittyä työnhakijoiden palveluiden järjestämiseen. Kaikkien työttömyysturvatehtävien siirtoon työttömyyskassoille sisältyi työryhmän muistiossa varaumia työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän osalta, koska sen katsotaan sisältävän merkittävää julkisen vallan käyttöä. Toisena vaihtoehtona Akava pitää sitä, että maakunta tekee työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään liittyvät päätökset.

Lue lisää

17.3.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, että kannattaa esitystä ja ehdottaa muutokessta pysyvää.

Lue lisää

21.2.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILOlle vuonna 2017 annettavista raporteista ratifioimattomista yleissopimuksista (ILOn perussääntö, artikla 19)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa ILOlle vuonna 2017 annettavista raporteista ratifioimattomista yleissopimuksista (ILOn perussääntö, artikla 19) muun muassa työajan lyhentämisestä koskevan suosituksen olevan vanhentunut. Järjestöt kohdistavat kommenttinsa muihin suosituksiin ja ne nostavat esiin työaikasuojelun merkityksen useaa eri sopimusta koskevissa kommenteissaan sekä viittaavaat työaikalain uudistamistarpeisiin.

Lue lisää

16.2.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen kirjallinen lausunto asiantuntijakuulemiseen asiassa KAA 4/2016 vp Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijakuulemiseen antamassaan kirjallisessa lausunnossa asintuntijakuulemiseen 17.2.2017 kello 10 asiassa KAA 4/2016 vp Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi, että nykyinen työeläkeindeksi perusteltu ja että nuorten maksurasitusta ei pidä kasvattaa. Järjestöt eivät kannata kansalaisaloitetta työeläkeindeksin muuttamisesta. Erityisen tärkeänä ne pitävät sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Eläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva; valtaosa eläkemenosta katetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla. Eläkkeiden rahastoinnilla varaudutaan ikärakenteen muutokseen. Rahastoinnin avulla voidaan varautua siihen, että myös pieneneville, nuoremmille ikäluokille pystytään aikanaan maksamaan kohtuullinen eläke. Toteutuessaan kansalaisaloite horjuttaisi vakavasti sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta käyttämällä eläkerahastoja suunniteltua enemmän nyt eläkkeellä olevien ja lähellä eläkeikää olevien hyväksi.

Lue lisää

13.2.2017 Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassan lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä muun muassa yhtyvänsä näkemykseen, että toiselta asteelta korkea-asteelle siirtymisen hidastuminen on merkittävä ongelma. Akava pitää - työryhmän työn tärkeimpänä puutteena ja ongelmana toisen asteen ammatillisen koulutuksen sivuuttamista työssä lähes täysin. Työryhmä näyttää tältä osin unohtaneen myös nykytilan analyysin. Jo yli puolet AMK-opinnot aloittavista tulee tätä väylää pitkin ja viimeistään nyt ammatillinen olisi nähtävä yhdenvertaisena väylänä lukion rinnalla korkea-asteelle. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta ehdotuksiin on toistaiseksi mahdotonta ottaa kantaa, sillä esitystä ammatillisen koulutuksen väylän vahvistamisesta korkea-asteelle ei ole olemassa. Akava painottaa, että aina on pidettävä huolta eri-ikäisten ja eritaustaisten mahdollisuudesta päästä korkeakoulutukseen. Ylioppilastutkinnolla on tärkeä asema lukion kehittämisessä. Valintakriteereiden jatkuvat muutokset ja valtava heterogeenisyys vaikeuttaa opiskelijan toimintaa hakuviidakossa. Tämän vuoksi laajemmat hakukohteet ovat oikea suunta kehittämisessä. Yhteistyötä lukioiden ja ammatillisen välillä voisi ja tulisi olla enemmän.

Lue lisää

1.2.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi muun muassa että elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat ohjanneet uudistuksen toteutusta sosiaali- ja terveysvaikutusten jäädessä vähäiselle huomiolle. Akavan mielestä alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä on tehtävä kattava lapsivaikutusten arviointi. Akava pitääkin selvänä, että alkoholin tarjonnan vapauttaminen lisää resurssitarpeita laajasti yhteiskunnassa. Nämä kustannukset tulisi esityksessä tarkkaan arvioida ja varautua lisäkustannuksiin valtion talousarviossa.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje