Arjessa
8.11.2018

Palkan pitää olla oikeudenmukainen ja sillä pitää pärjätä

Palkka-avoimuus on tärkeä osa oikeudenmukaisuuden kokemusta työyhteisössä. Palkan ohella monet muutkin tekijät ovat merkityksellisiä työmotivaatiolle ja työhyvinvoinnille. Muun muassa mahdollisuus oppia, työtiimin henki ja yhteinen aikaansaaminen sekä johtaminen vaikuttavat työhyvinvointiin.

Lue lisää
Uutishuone
19.11.2018

Akava liittoineen aloittaa työn ilmaston hyväksi

Akavan liittokokous keskusteli siitä, mitä ilmastonmuutokseen reagoiminen edellyttää yhteiskunnalta, järjestöiltä ja kansalaisilta. Puheenjohtaja Sture Fjäder esitti, että Akavan ja liittojen kesken aloitetaan yhteinen työ ilmastonmuutosasioissa. Akavan liittokokous oli koolla tänään Helsingissä.

Lue lisää
Arjessa
5.11.2018

Luottamustunti - tunti luottamuksen lisäämiseen työpaikalla

Työelämä 2020 -hanke tarjoaa Luottamustunti-verkkopalvelun luottamuksen vahvistamiseen työpaikoilla. Luottamustunti ohjaa työpaikan tiimiä käsittelemään yhden tunnin aikana luottamukseen liittyviä asioita ja luomaan käytäntöjä luottamuksen edistämiseksi.

Lue lisää
Uutishuone
15.11.2018

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET julkaisi hallitusohjelmatavoitteet

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET julkaisi hallitusohjelmatavoitteet, joissa se nostaa esiin itsensätyöllistäjille keskeisiä tavoitteita. Ryhmä tekee konkreettisia ehdotuksia toimista itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

19.11.2018 Työmarkkinajärjestöt tuottivat laajan tietopaketin työelämästä Suomi.fi-palveluun

Kuinka usein palkka pitää maksaa? Miten työsuhteesta kertyy vuosilomaa? Entä missä tilanteissa työnantaja saa käyttää kameravalvontaa?

Lue lisää

19.11.2018 Akava: Akava liittoineen aloittaa työn ilmaston hyväksi

Akavan liittokokous keskusteli siitä, mitä ilmastonmuutokseen reagoiminen edellyttää yhteiskunnalta, järjestöiltä ja kansalaisilta. Puheenjohtaja Sture Fjäder esitti, että Akavan ja liittojen kesken aloitetaan yhteinen työ ilmastonmuutoksessa. Akavan liittokokous on koolla tänään Helsingissä.

Lue lisää

15.11.2018 Keskusjärjestöt: Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät yhdessä aikuiskoulutustuen uudistamista. Järjestöt ovat saavuttaneet asiasta neuvottelutuloksen.

Lue lisää

15.11.2018 Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET julkaisi hallitusohjelmatavoitteet

Itsensätyöllistäjiä edustava ITSET-ryhmä on julkaissut yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joissa se tuo esiin tavoitteita ja toimia, joilla voidaan parantaa itsensätyöllistäjien asemaa kokonaisuutena.

Lue lisää

11.11.2018 Palkansaajajärjestöiltä sekä lapsi -ja perhejärjestöiltä kannanotto perhevapaauudistuksesta kansanedustajille

Palkansaajakeskusjärjestöt sekä perhe- ja lapsijärjestöt ovat lähettäneet yhteisen kannanoton kansanedustajille, jossa ne korostavat perhevapaauudistuksen tärkeyttä ja nostavat esiin keskeiset tavoitteensa perhevapaauudistukselle.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

20.11.2018 9.00 | Hanna-Maija Kause

Työkykyä, kuntoutusta ja työllisyyttä on katsottava kokonaisuutena

Tuore raportti osatyökyisten työllisyydestä ja palveluista keskittyy vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien työllistymisen  esteisiin. Selvitys  tarkastelee palveluita ja palvelujärjestelmää, etuuksia ja työmarkkinoita sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä.


Akava Works -blogi

20.11.2018 12.19 | Eugen Koev, Pasi Sorjonen

Näkökulmia väestöennusteeseen

Suomessa on oltu hyvin tietoisia siitä, että väestö ikääntyy, väestön ikärakenne muuttuu, ja että tämä tuo valtavan haasteen julkisen talouden ja julkisten menojen rahoittamiseen. Uusi, aiemmasta selvästi poikkeava väestöennuste muuttaa kaikkia näitä käsityksiä. Pohdimme seuraavassa, millä tavoin.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

19.11.2018 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on valmis työtaisteluihin – työntekijän asemaa ei saa enää heikentää

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sopi liittokokouksessaan 19.11. käyttävänsä työtaisteluoikeuttaan tarvittaessa myös koko JUKOn voimin. Tämä on JUKOn puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan tarpeen, jos työnantajapuoli pyrkii edelleen heikentämään työntekijöiden asemaa.

Lue lisää

19.11.2018 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: ”Haluamme, ettei kukaan jää työpaikalla yksin” – Katso Tätä on JUKO -video!

”Kannustava ja kuunteleva ilmapiiri työpaikoilla on erittäin tärkeää, ja tämän hyvän ilmapiirin me JUKOssa haluamme varmistaa”, toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo Tätä on JUKO -videolla. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön liittokokous on tänään 19.11. koolla Helsingissä, ja puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan kokouksen yhtenä aiheena on työtaisteluihin varautuminen. Tästä aiheesta JUKO tiedottaa tänään kello 16.

Lue lisää

19.11.2018 Akavan Erityisalat: Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi Tuire Eilittä Rovaniemeltä

Tuire Eilittä Rovaniemeltä on valittu Akavan Erityisalojen uudeksi puheenjohtajaksi. Kausi on kaksivuotinen ja alkaa vuoden 2019 alusta.

Lue lisää

16.11.2018 Professoriliitto: Perustutkimuksen osuutta rahoitusmallissa vahvistettava

Yliopiston rahoitusmallin uudistus on valmisteilla. Rahoitusmalli ohjaa hyvin vahvasti yliopistojen toimintaa tulevina vuosina. Professoriliitto katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esittämästä rahoitusmallista puuttuu mekanismi, jolla edistettäisiin pitkäjänteistä perustutkimusta. Liiton mielestä malliin tulee lisätä perustutkimukseen käytettävä erä.

Lue lisää

15.11.2018 Suomen Toimintaterapeuttiliitto: Suomalaiset ikääntyneet erottuivat Ruotsissa jääräpäisyydellään, Maahanmuuttajataustalla on luultua vähäisempi yhteys kokemukseen terveydestä

Göteborgin yliopistossa tehty toimintaterapian väitöskirja kuvaa Ruotsissa asuvien maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden kokemuksia terveydestä. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 131 yli 70-vuotiasta kotona asuvaa suomalaista ja bosnia-hertsegovinalaista. Tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden kokemus terveydestä perustuu etenkin omiin toimintamahdollisuuksiin sekä suhteisiin omaan kotimaahan.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

7.11.2018 Akavan lausunto hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi muun muassa että Akavan arvion mukaan nykyisellä 2 500 euron osakepääomalla ei ole suurta merkitystä velkojille. Työntekijöiden suojan näkökulmasta merkittävämpää turvaa tarjoaa palkkaturva. Edellä mainituista syistä Akava pitää turhana myös järjestelyä, jossa toiminnan aikana kerrytettäisiin voitoista osakepääomaa vähimmäismäärään saakka. Malli lisäisi myös yrittäjien hallinnollista taakkaa. Osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia ehdotetaan helpotettavaksi luopumalla selvityksestä osakepääoman maksusta. Ehdotettu malli on kannatettava. Akavan mielestä osakepääoman menettämisen ilmoitusvelvollisuuden poistaminen on johdonmukainen ratkaisu pääomavaatimuksen poistamisen kanssa. Merkinnän poistamiseen on riittävää positiviinen oma pääoma. Ehdotetuilla muutoksilla voi olla vähäisessä määrin kannustavia vaikutuksia ammatinharjoittamisen ja yrittämisen aloittamiseen. Akava huomauttaa, että on otettava huomioon, että vähimmäisosakepääoman poisto saattaa jossain määrin lisätä postilaatikkoyritysten määrää ja toimintaa, joka liittyy verojen välttelyyn. Näiden kielteisten vaikutusten tasapainottamiseksi voisi olla järkevää lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yrityksiä koskevien tietojen suhteen.

Lue lisää

7.11.2018 Akavan lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Akava toteaa valtioneuvostolle antamassaan lausunnossa komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta muun muassa että komission direktiiviehdotus on erittäin tervetullut aloite yhteiskunnallisesti ja työtekijän kannalta. Euroopassa lainsäädäntö on pirstaloitunutta ja suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita ei ole lainkaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Näin ollen henkilö, joka huomaa mahdollisen väärinkäytöksen, joutuu arvioimaan henkilökohtaista riskiään ja väärinkäytöksen ilmoittamisesta mahdollisesti aiheutuvia seuraamuksia. Pelkona on, että väärinkäytöksistä ilmoittaja joutuu kostotoimenpiteiden tai vainon kohteeksi, menettää työpaikan ja näin ollen myös vaarantaa toimeentulonsa, erityisesti jos vaarana on henkilöllisyyden paljastuminen. Akava huomauttaa, että direktiiviehdostusta heikentää se, ettei SEUT-sopimuksen artikla 153 työntekijöiden suojelusta ole listattuna. Direktiivi kuitenkin mahdollistaa lisätoimenpiteiden tai muutosten toteuttamisen tarkastelujakson jälkeen vuonna 2027. Artikla 153 tulee lisätä direktiiviin tulevaisuudessa direktiiviä uudistettaessa.

Lue lisääEtsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Jäsenmäärä:
1245 henkilöä
2 %
98 %

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Ammattiliitto Ava ry

Ammattiliitto Ava ry
Jäsenmäärä:
5700 henkilöä

Ammattiliitto Ava ry

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto
Jäsenmäärä:
15000 henkilöä
42 %
58 %

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
24300 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
8000 henkilöä
8 %
92 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)
Jäsenmäärä:
11100 henkilöä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
7288 henkilöä
15 %
85 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
12500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje