8.11.2016

Akavan kuntavaalitavoitteet ja maakuntavaalitavoitteet

Akavan kunta- ja maakuntavaalitavoitteet tähyävät tulevaisuuteen. Millaiset kunnat ja maakunnat pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan laadukkaat palvelut sekä puitteet elämiselle ja työntekemiselle?

Etsimme kuntien ja maakuntien käytössä olevia keinoja, joilla rakennetaan Suomen menestystarinaa osaamisen ja sivistyksen varaan. Tulevaisuuden elinvoimaisissa kunnissa ja maakunnissa työnteko kannattaa, entistä useammalla on työtä ja yhteiskunta toimii kestävällä sekä oikeudenmukaisella tavalla. Kunnat ovat toiminnassaan tehokkaita, uudistuskykyisiä ja innovatiivisia. 

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta

Akavan tavoitteet

 • Koulutus- ja sivistyspalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät.
 • Tulevaisuudessa kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto.
 • Koulutuspaikka taataan kaikille alle 18-vuotiaille.
 • Varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellinen määrä lisääntyy.
 • Kunnat takaavat jokaiselle maahanmuuttajalle koulutuspolun.
 • Laajat sivistyspalvelut ovat kuntien perustehtävä.
 • Ammattikorkeakoulujen omistajapolitiikan tavoitteeksi asetetaan koulutuksen laatu, ammatillisen korkean osaamisen säilyminen sekä valmistuneiden työllistyminen koulutusta vastaavalle tasolle.

Kuntien on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä maksaa itsensä takaisin työllisyyden ja osallisuuden kasvuna sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kuntalaisten osaamis- ja koulutustason nostolla voi olla myös elämänlaatua parantavia vaikutuksia ja se voi tasata välillisesti myös terveyseroja.

Tulevaisuudessa sivistyspalvelut korostuvat kuntien tehtävänä. Kuntalaisten mahdollisuus osallistua monipuolisesti koko elämänkaaren ajan koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, museo-, liikunta-, nuoriso-, ja vapaa-ajan palveluihin on nostettava keskeiseksi tavoitteeksi kunnissa. Näiden palvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava maanlaajuisesti. Sivistyspalvelut on nähtävä hyvinvointia ja elämänlaatua edistävänä toimintana. Monipuoliset palvelut ja toiminta lisäävät merkittävästi kuntien elinvoimaisuutta. Sellaiset kunnat menestyvät, jotka resursoivat ja panostavat koulutukseen ja sivistykseen.

Kuntien on annettava koulutustakuu alle 18-vuotiaille. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella alaikäisellä kuntalaisella on oikeus koulutuspaikkaan tai koulutusta tukevaan työtoimintaan, kuntoutukseen tms. Koulutus, sivistys ja osaaminen ovat tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät. Kunnissa on resursoitava riittävästi uuden opetussuunnitelman ja uuden pedagogiikan käyttöönottoa.

Kunnan on varmistettava lukio- ja toisen asteen ammatillisen opetuksen saatavuus ja saavutettavuus koulutustakuun toteutumiseksi. Lukiokoulutuksen laatua on parannettava ja sen kehittämistyötä jatkettava. Ammatillisen koulutuksen reformin käytännön toteutusta ja tavoitteiden toteutumista on seurattava tarkasti.  

Kaikkien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen on turvattava ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää on kasvatettava järjestelmällisesti. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus. Samalla tuetaan pienten lasten vanhempien, etenkin äitien, työllisyyttä.  

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja opiskelun laaja tukeminen on otettava erityiseksi strategiseksi painopisteeksi kaikissa kunnissa tulevalla vaalikaudella.

Kuntien tulee kantaa vastuu siitä, että kaikilla 1.−2.-luokkaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivä- tai kerhotoimintaan. Lasten- ja nuorten harrastusten kustannusten alentaminen ja kaikkien lasten mahdollisuus harrastuksiin tulee olla kaikkien kuntien tavoitteena. Taiteen perusopetuksen saatavuutta on parannettava. Kuntien laadukas ja monipuolinen kulttuuri- ja kirjastotoimi on kuntien perustehtävä.

Kuntien tulee ammattikorkeakoulujen omistajina huomioida alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve kullakin alalla nykyistä paremmin. Lisäksi on tiivistettävä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ammattikorkeakoulutettujen laadullisen ja määrällisen työllisyyden parantamiseksi. Koulutuksen korkean laadun ja valmistuneiden koulutustason mukaisen työllistymisen tulee olla koulutuksen järjestäjän keskeisimpiä päämääriä.

Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi

Akavan tavoitteet

 • Kuntien toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan. Sairauksien ennaltaehkäisy ja kansanterveystyö nostetaan maakuntien painopisteiksi.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden taso, laatu sekä saatavuus määritellään valtakunnallisesti.
 • Tavoitteena on palveluiden nopea saatavuus, hoidon jatkuvuus, toimivat ja taloudelliset prosessit sekä joustavuus ja laajempi valinnanvapaus asiakkaan näkökulmasta.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistyötä resursoidaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien koulutus vastaa työelämän tarpeita.
 • Palveluiden integraatiota ja yhteistyötä vahvistetaan.
 • Syrjäytymisen ehkäisyä edistävät toimenpiteet nostetaan keskeiseen asemaan kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa.
 • Kunnat ja maakunnat huolehtivat ympäristöstä kestävällä tavalla.


Vastuu terveys- ja sosiaalipalveluista määritellään uudelleen. Valtaosa vastuusta ja resursseista siirtyy maakuntatasolle. Palveluiden taso, laatu ja saatavuus on määriteltävä valtakunnallisesti, jotta yhdenvertaisuus toteutuu.

Tavoitteena on paremmat ja tehokkaammat palvelut. Tämä tarkoittaa palveluiden nopeampaa ja oikea-aikaista saatavuutta sekä toimivampia ja taloudellisempia prosesseja. Asiakkaalle tämän merkitsee laajempaa valinnanvapautta ja joustavuutta.

Työterveysterveyshuollon nykyiset toimintaedellytykset on varmistettava. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on vahvistettava laajentamalla YTHS ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset. Kouluterveydenhuollon tulee palvella kaiken ikäisiä oppilaita nykyistä paremmin resursoituna, jotta sen puitteissa voidaan lisätä ennaltaehkäisyä ja kansanterveystyötä. Lapsiperheiden sote-palveluiden saatavuutta, laatua ja koordinaatiota tulee parantaa. Edellä mainitut palvelut ovat edellytyksenä ja luovat pohjan työikäisen väestön tuottavuudelle, työkyvylle ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnille.

Kuntien toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistettava. Sairauksien ennaltaehkäisy ja kansanterveystyö nostettava maakuntien painopisteiksi. Kunnan tulee edelleen tavoitella väestön terveyserojen kaventamista. Kuntien tulee suhtautua kunnianhimoisesti ja ennakkoluulottomasti kuntien vapaaehtoisten tehtävien kehittämiseen. Ennaltaehkäisevässä työssä on huomioitava toiminnallinen integraatio ja uudet toimintakulttuurit. Kuntien ja maakuntien tulee ottaa huomioon ja arvioida kansanterveydelliset vaikutukset kaikessa päätöksenteossa.

Syrjäytymistä ehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuntien ja maakuntien arjessa ja päätöksenteossa. Syrjäytymisen ehkäisyn erityinen painopiste on lapsissa ja nuorissa. Syrjäytymisen ehkäisyssä on huomioitava kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden merkitys ja mahdollisuudet.

Sote-uudistukseen sisältyvä vastuun ja vallan siirto sekä uuden toimikentän muodostuminen eivät saa vaarantaa palveluita siirron aikana tai sen jälkeen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä riittävään palvelutarjontaan ja tehtävien järjestämiseen kunnissa. Pienyrittäjien mahdollisuus toimia hyvinvointipalveluiden tuottajina tulee varmistaa.

Ympäristön terveydellä on keskeinen merkitys ihmisten terveydelle. Taloudellisesti niukkoinakin aikoina on turvattava ympäristön- ja luonnonsuojelun tavoitteiden toteutuminen. Ympäristönsuojelu on kaikkien päätöksentekotasojen tehtävä.

Työnteon edellytyksiä ja kuntien elinvoimaisuutta on parannettava

Akavan tavoitteet

 • Kokonaisveroaste ei saa nousta. Akava vastustaa maakuntaveroa ja kunnallisveron korotuksia. Palvelumaksut eivät saa aiheuttaa kannustinloukkuja.
 • Kuntauudistusta jatketaan, sillä vain elinvoimaiset kunnat voivat tarjota laadukkaat palvelut.
 • Elinkeinopolitiikalla ja yrityspalveluilla luodaan nykyistä paremmin edellytyksiä yritystoiminnalle, kasvulle ja uusille innovaatioille.
 • Uuden teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään nykyistä paremmin ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa lisätään.
 • Maakunnat tehostavat työnvälitystä ottamalla yksityiset palvelut mukaan. Työttömiä ohjataan osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen.
 • Kohtuuhintainen asuminen, joukkoliikenneinvestoinnit, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä riittävät ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut tukevat kunnan vetovoimaa ja siten työllisyyttä.
 • Toimiva infrastruktuuri ja viranomaispalveluiden saatavuus turvataan.


Työnteko luo varallisuutta ja hyvinvointia kuntiin. Työnteon kannustavuutta on lisättävä alentamalla työhön kohdistuvia veroja. Kokonaisveroaste ei voi enää nousta, koska muutoin kansalaisten ostovoima heikkenee ja seurauksena on talouden yleinen näivettyminen. Akava vastustaa alueiden maakuntaverotusoikeutta ja kunnallisveron korotuksia. Palvelumaksujen tulee olla kohtuullisia ja ne eivät saa aiheuttaa kannustinloukkuja. Maksujen tulosidonnaisuutta pitää välttää. Täysipäiväisellä työnteolla on voitava elättää itsensä.  

Kuntien tulee olla taloudellisesti tasapainoisia ja elinvoimaisia voidakseen huolehtia kuntalaisten riittävistä palveluista kestävällä tavalla. Kuntien elinkeinopolitiikan tulee mahdollistaa nykyistä paremmin yritystoiminta, kasvu ja uusien innovaatioiden synty, mikä tukee työllisyyttä. Uuden teknologian mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä paremmin ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa on lisättävä.

Kuntien ja maakuntien on kannettava vastuunsa julkisten yhtiöiden omistajina, jotta yhtiöille määritellyt tavoitteet tukevat yhteiskunnan toimivuutta. Julkista tehtävää hoitavien yritysten tulee noudattaa julkisuusperiaatteita mahdollisimman laajasti.

Työnvälitystä on tehostettava. Maakuntien on pystyttävä nykyistä tehokkaammin yhdistämään työntekijä ja työ. Tässä on otettava käyttöön myös uusia ja ennakkoluulottomia keinoja kuten yksityisiä työnvälityspalveluita. Korkeakoulutettujen työvoimapalveluita on parannettava. Työvoiman liikkuvuutta maan sisällä on edistettävä.

Toimivat täydennyskoulutuspolut ovat yksi keskeinen osa työvoimapalveluiden keinovalikkoa. Täydennys- ja muuntokoulutukseen liittyvää tietoa ja osaamista sekä yhteistyötä on vahvistettava kunnissa ja kuntien omistamissa koulutusyhtiössä. Osaamisen kehittäminen parantaa tuottavuutta ja luo kasvua. Työvoimapalvelut on turvattava ja niitä on pystyttävä parantamaan aluehallinnon muutostilanteessa.

Joukkoliikenteen investoinnit ja infrastruktuurin jatkuva kunnossapito takaavat sujuvan työmatkaliikenteen ja suuremmat työssäkäyntialueet. Kasvukeskusten kohtuuhintainen asuminen on keskeistä koko Suomen kilpailukyvyn kannalta. Asumisen kalleus ja rakentamisen osin heikko laatu ovat ongelmia, joihin kaivataan kunnissa käytännönläheisiä parannus- ja ratkaisukeinoja kuten resurssiviisautta, uutta kilpailua ja sukupolvelta toiselle kestäviä laadukkaita ratkaisuja. Rakennetun ympäristön laatuongelmat ja korjausvelka ovat suuri taloudellinen rasite kunnille ja veronmaksajille.

Kohtuuhintainen asuminen, joukkoliikenneinvestoinnit, koulutuspalvelut sekä riittävät ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut tukevat työllisyyttä. Koulutus-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalvelut ovat tärkeitä alueellisia vetovoimatekijöitä. Laadukkaat ja saavutettavat viranomaispalvelut lisäävät vakautta ja turvallisuutta kunnissa. Sisäisen turvallisuuden ylläpito vaatii riittävää viranomaiskapasiteettia ja viranomaisyhteistyön turvaamista. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota aluehallintoa uudistettaessa.

Demokratian toteutuminen kunnissa on turvattava. Nuorten ja aliedustettujen ryhmien osallistumista kuntien päätöksentekoon on lisättävä.

Henkilöstön hyvinvointi parantaa tuottavuutta

Akavan tavoitteet

 • Kunnilla ja maakunnilla on ajantasainen henkilöstön kehittämissuunnitelma.
 • Henkilöstölle luodaan aitoja ja luovia tapoja osallistua oman työn kehittämiseen ja muutosten suunnitteluun.
 • Kuntien ja maakuntien henkilöstön täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen lisätään.
 • Henkilöstön edustajien asema ja työnteon edellytykset turvataan muutoksissa ja tulevissa organisaatioissa.
 • Aluehallinnon muutosvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota hallittuun ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan, esimiestyöhön ja johtamiseen.


Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työn tuottavuudelle. Yhdelläkään kunnalla tai maakunnalla ei ole varaa laiminlyödä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamista. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja työnantajan joustot ovat tärkeitä kuntien henkilöstölle. Muutosten keskellä tarvitaan hyvää johtamista. Myös johtajat tarvitsevat tukea työssään. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä on huolehdittava ennakoivasti ja aktiivisesti. Kunnilla ja maakunnilla on ajantasainen henkilöstön kehittämissuunnitelma.

Muutokset kunnissa ja maakunnissa ovat jatkuvia. Henkilöstön yhteistoimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöstön edustajien asema on turvattava muutoksessa ja tulevissa organisaatioissa. Henkilöstön edustajien työhön tulee varata riittävästi aikaa, heitä tulee olla riittävästä ja heidän tiedonsaantioikeuksistaan on huolehdittava.

Henkilöstölle tulee löytää dynaamisia ja luovia tapoja osallistua oman työn kehittämiseen ja muutoksen suunnitteluun. Jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisuus esittää ajatuksia oman työnsä tuottavuuden parantamiseksi. Monimuotoisuus voimavarana on huomioitava kuntien rekrytointipolitiikassa.

Hyvät palvelut ja korkea tuottavuus kunnissa ja maakunnissa edellyttävät korkeakoulutettuja osaajia. On tärkeää, ettei ammattitaidosta ja laajasta osaamisesta tingitä. Hallinto ja valmistelu on resursoitava riittävästi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.


#kuntavaalitavoitteet

#kuntavaalit


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje