Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Keskeiset vaikuttamisen teemat eduskuntavaaleissa 2019

Opiskelija-elämää_31_e

1 Suuntaviivat 2020-luvun työelämään  

Itsensätyöllistäjiä eli yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita ja apurahansaajia oli Suomessa vuonna 2015 noin 157 000 henkilöä (TEM 2017). Itsensätyöllistäjien määrä on 2000-luvun alusta alkaen tasaisesti kasvanut. Samassa ajassa korkeakoulutettujen itsensätyöllistäjien määrä on tuplaantunut noin 60 000 henkilöön (Pärnänen 2016). Päätoimisia itsensätyöllistäjiä kaikista Suomen työllisistä on noin 7 prosenttia. (TEM 2017.)

Tavoitteet

Ei ole väliä, mistä työstä fyrkkasi hankit!

Rajat palkansaajan ja yrittäjän välillä hämärtyvät, mutta siirtymät näiden kahden statuksen välillä eivät ole sujuvia. Akavan opiskelijat haluaa päivittää työelämän lainsäädännön 2020-luvulle ja laventaa palkansaajan ja yrittäjän määritelmiä. Kansallinen tulorekisteri on hyvä asia, ja se helpottaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottamista. Yhdistelmävakuutus puolestaan helpottaa vakuuttamista työttömyyden varalle myös sivutoimisille yrittäjille ja palkansaajille.

Työelämän koko kirjo haltuun!

Monimuotoisen työn tekijöiden, esimerkiksi freelancereiden ja itsensätyöllistäjien, oikeuksista pidetään huoli. Työsuhteen määritelmää on laajennettava niin, että työsuhteenomaisesti työskentelevät saavat samat edut kuin työsuhteessa olevat: esimerkiksi työsuojelun, työterveyshuollon ja mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Työsuhteenomaiseksi työskentelyksi katsotaan se, kun töitä tehdään toimeksiantajalle alisteisessa työnteon muodossa.

Alustatalous on mahdollisuus. Tällä hetkellä alustataloudessa ei ole pelisääntöjä, jotka määrittelisivät alustataloudessa työskentelevien vastuita, oikeuksia ja velvoitteita. Laaditaan eurooppalaiset standardit työsuhteen tunnusmerkeistä. Tärkeää on myös, että alustataloudessa työskentelevät saavat tukea ja koulutusta osaamisensa hinnoitteluun.

Keinot

 • Laaditaan pitkän aikavälin strategia monimuotoisen työn vaatimista muutoksista työelämässä.
 • Otetaan käyttöön yhdistelmävakuutus.
 • Laajennetaan työsuhteen määritelmä työsuhteenomaisesti työskenteleviin.
 • Luodaan eurooppalaiset standardit työsuhteen tunnusmerkeistä.

2 Jokaisella on oikeus vaihtaa työpaikkaa

Fakta

Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan jo noin 45 prosentissa yrityksissä työskentelevien akavalaisten uusista työsopimuksista on kilpailukieltoa tarkoittava ehto. Vastanneista joka kolmas katsoi, että kilpailukieltosopimus oli vähentänyt halua vaihtaa työpaikkaa.  (Akava 2017)

Tavoitteet

Ei turhia esteitä työvoiman liikkuvuudelle!

Arkkitehti03

Akavan opiskelijoiden mielestä työntekijöiden kilpailukieltoehdoista luovutaan tai niiden käyttöä rajoitetaan. Kilpailukieltosopimuksia tulee tulevaisuudessa tehdä vain silloin, kun siihen on erityinen peruste ja painava syy. Vastuuta sopimuksista tulee siirtää työnantajalle, joka kilpailukieltosopimusta vaatii. Tämän vuoksi on Akavan opiskelijoiden mielestä kilpailukieltoihin säädettävä korvaus.

Työnantajan tulisi maksaa työntekijälle korvaus, joka on 50 prosenttia siitä palkasta, jota hän sai työskennellessään kyseisessä yrityksessä. Korvaus tulisi maksaa ajalta, jolloin työntekijä on työttömänä ja kilpailukieltosopimus on voimassa. Korvaus tulisi maksaa jokaiselta arkipäivältä sopimuksen voimassaoloajalta. Kilpailukiellon maksimipituus työsuhteen päättymisen jälkeen on kuusi kuukautta. Halutessaan työnantaja voisi purkaa kilpailukieltosopimuksen missä kohtaa tahansa. Jos työntekijällä on työnantajan ammattisalaisuuksia suojaava salassapitosopimus, olisi kilpailukieltosopimus mitätön.

Keinot

 • Puututaan kilpailukieltosopimusten käyttöön ja luovutaan niiden perusteettomasta käytöstä ensi hallituskauden aikana.
 • Säädetään työnantajalle korvausvastuu kilpailukiellon voimassaoloajalta.

3 Kohti yhdenvertaista ja monimuotoista työelämää

Fakta

Kaikenlainen syrjintä on kielletty lainsäädännössä. Silti vuonna 2017 työolobarometrissa viisi prosenttia vastanneista arvioi, että omassa organisaatiossa esiintyi nuoreen ikään perustuvaa syrjintää. Saman vuoden tasa-arvobarometrin mukaan seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana oli kokenut yli puolet alle 35-vuotiaista naisista. Kaikenikäisistä naisista 38 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää. Joka viides seksuaalista häirintää kokenut kertoi häirinnän tekijän olleen työtoveri.

Tavoitteet

Yhdenvertainen työelämä on jokaisen oikeus!

Yhteenkään työ- tai opiskeluyhteisöön ei kuulu syrjintä, häirintä, kiusaaminen tai muuten epäasiallinen käytös. Akavan opiskelijat haluaa edistää keinoja puuttua häirintätilanteisiin ja epäasialliseen kohteluun luomalla kansallisen toimenpideohjelman.

Kaikki samalla viivalla!

Työnhaussa kaikki ansaitsevat saman mahdollisuuden –¬ olennaisinta on se, mitä työnhakija osaa, ei se, mitkä hänen taustansa ovat. Anonyymi työnhaku on keino edistää henkilöstön monimuotoisuutta ja suunnata huomio osaamiseen ja olennaiseen työkokemukseen. Selvitetään keinoja ottaa anonyymi työnhaku laajemmin käyttöön erityisesti julkisella sektorilla.

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle!

Seksuaalisessa häirinnässä vastuu häirinnän poistamisesta on aina esihenkilöillä ja johdolla. Työntekijälle häirintään puuttuminen sisältää sekä taloudellisen riskin että oikeudenkäyntiriskin ja monesti pelon leimautumisesta ja työllistymismahdollisuuksien heikkenemisestä. Nämä tekijät estävät esimerkiksi nostamasta kannetta. Tehdään mahdolliseksi ammattijärjestöille kanneoikeus seksuaalisessa häirinnässä. Tällöin useampia työntekijöitä koskevia asioita voidaan viedä oikeuteen samalla kertaa eikä työntekijä joudu käymään yksin oikeusprosessia.

Keinot

 • Luodaan kansallinen toimenpideohjelma häirintätilanteisiin puuttumiseksi ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.
 • Selvitetään keinoja laajentaa anonyymia työnhakua.
 • Säädetään ammattijärjestöille kanneoikeus seksuaalisen häirinnän osalta.

4 Joustava työ mahdollistaa hyvän perhe-elämän 

Perhearki_12_e

Fakta

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on vanhentunut, eikä se huomioi riittävällä tavalla muutoksia perherakenteissa tai työelämässä. Monimuotoiset perheet ja työsuhteiden muutokset vaativat uudistamaan perhevapaat. Nykymalli on myös esteenä naisten urakehitykselle ja työllistymiselle, sillä vastuu perheestä kasaantuu äideille. Pitkät poissaolot työstä heikentävät ansiotasoa ja eläkkeitä.

Tavoitteet

Jokaisella on oikeus työhön ja perheeseen eikä sukupuoli saa ratkaista urakehitystä!

Haluamme Suomeen perhevapaamallin, joka tukee työelämän tasa-arvoa ja jakaa vastuun perheestä tasaisemmin. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen on onnistuttava nykyistä paremmin eivätkä ne saa sulkea toisiaan pois. Onnistunut perhevapailta palaaminen vaatii työelämältä joustavia ratkaisuja ja parempaa turvaa.

Keinot

 • Toteutetaan perhevapaauudistus, jossa perheiden monimuotoisuus on huomioitu. Kiintiöitetään osuus molemmille vanhemmille ja yksi osuus perheen kesken vapaasti jaettavaksi.
 • Säädetään korotettu irtisanomissuoja turvaamaan paluuta töihin. Maksetaan perhevapaakorvaus työnantajalle vasta, kun vanhempi palaa töihin.
 • Sallitaan lyhennetty työaika ja mahdollisuus tehdä keikkatöitä jo perhevapaiden aikana.
 • Kehitetään varhaiskasvatuspalveluja ja asiakasmaksuja mahdollistamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen nykyistä paremmin.

5 Selittämättömät palkkaerot kitkettävä

Fakta

Tilastokeskuksen mukaan naisten tekemistä työtunneista maksetaan keskimäärin 16 prosenttiyksikköä vähemmän kuin miesten tekemistä. Islannin malli, jolla haetaan ratkaisua tähän, on herättänyt paljon huomiota ympäri maailmaa. Islannissa yli 25 henkeä työllistävien yritysten on haettava sertifikaatti palkkatasa-arvon toteutumisesta ja ne ovat velvoitettuja maksamaan yhtä suurta palkkaa kaikille sukupuolille samasta työstä. Yritykset maksavat sanktioita, jos palkkatasa-arvo ei toteudu.

Tavoitteet

Pätäkkää puhtaasti osaamisesta!

Akavan opiskelijat haluavat poistaa selittämättömät palkkaerot tuomalla Islannin mallin Suomeen. Tämä olisi yksi keino puuttua sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Seuraavassa hallituskaudella haluamme, että Suomi ottaa asteittain käyttöön vastaavan mallin.  

Keinot

 • Säädetään lailla, että yritysten täytyy raportoida tai hankkia sertifikaatti palkkatasa-arvon toteutumisesta
 •  Jos palkkatasa-arvo ei toteudu, yritykset joutuvat maksamaan sanktioita.

6 Sosiaaliturva remonttiin

Fakta

Suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on pirstaleinen ja monimutkainen. Järjestelmä sisältää kannustinloukkuja, jotka vähentävät työnteon kannustimia. Nykyinen sosiaaliturva koostuu monista eri tuista, joita voidaan saada riippuen elintilanteesta ja toimeentulosta.

Tavoitteet

Akavan opiskelijat haluaa uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on oltava byrokratian vähentäminen, työntekoon ja työllistymiseen kannustaminen, yksilökohtaisuus ja riittävä turva työn muutoksessa ja elinkaaren eri vaiheissa.

Nykyisiä perusturvaetuuksia voidaan yhdistää ja yhtenäistää. Sosiaaliturva voi sisältää vastikkeellisuutta ja tarveharkintaa. Julkisen talouden kestävyydestä on tärkeä huolehtia, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Opintotukea tarkastellaan osana sosiaaliturvauudistusta.

Keinot

 • Toteutetaan sosiaaliturvajärjestelmän uudistus, joka vähentää byrokratiaa, kannustaa työntekoon ja tarjoaa riittävän turvan työn muutoksessa ja eri elämänvaiheissa.
 • Muutetaan sosiaaliturvan perusyksiköksi yksilö.
 • Opiskelijat saman sosiaaliturvan piiriin muun väestön kanssa.
 • Huomioidaan uudistuksissa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

7 Osaamisen kehittäminen ei pääty valmistumiseen

Aikuisopiskelu20b

Fakta

Lähes 70 prosenttia yrityksistä kohtaa rekrytointivaikeuksia (EK 2018). Oikeanlaisesta osaamisesta on pula: työnhakijoiden ja -tekijöiden osaamistaso ei kohtaa työnantajien toiveita. Tällä hetkellä kannustimet työuran aikaisen osaamisen kehittämisestä toimivat huonosti tai puuttuvat kokonaan.

Tavoitteet

Elinikäinen oppiminen on avain tulevaisuuden työelämässä menestymiselle!

Sille on luotava selkeät mallit ja rakenteet, jotta kaikilla on mahdollisuus kerryttää osaamistaan työuran aikana. Ehdotamme elinikäisen oppimisen mahdollistajaksi osaamisseteliä, jonka kustannukset jaetaan kaikille hyötyjille eli valtiolle (60 %), työnantajalle (20 %) ja yksilölle (20 %). Ammattitaidon säilyttämiseen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen tulee olla verovähennyskelpoista.

Keinot

 • Jokaiselle työntekijälle tarjotaan kolmen vuoden välein 1 000 euron arvoinen osaamisseteli, jonka kustannuksista vastaavat valtio, työnantaja ja työntekijä yhdessä.

8 Koulutustason nosto hyödyttää kaikkia

Fakta

Suomen tulisi olla koulutuksen mallimaa, mutta vuonna 2016 varhaiskasvatukseen osallistui vain 68 prosenttia kaikista 1–6-vuotiaista lapsista ja 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suoritti perusasteen jälkeisen tutkinnon. Pelkän perusasteen suorittaneiden 20–29-vuotiaiden nuorten osuus koko ikäluokasta oli peräti 17 prosenttia. Osaamistason nostaminen ja koulutuspolun sujuvan jatkuvuuden takaaminen tulee ottaa kärkitavoitteiksi.

Tavoitteet

Suomen menestyksen takaa maailman osaavin kansa!

Sivistyksen ja kansallisen menestyksen kannalta toimiva koulutus- ja oppimisjärjestelmä on ehdottoman keskeistä. Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää on saatava nostettua, sillä se on myöhempää opinpolkua ja kouluttautumista vaikuttavimmin tukeva koulutusmuoto.

Tavoitteeksi on asetettava, että jokainen peruskoulunsa päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon ja vähintään puolet ikäluokasta korkeakoulututkinnon. Tavoitteen saavuttamiseksi siirtymiä on helpotettava sekä koulutusasteiden välillä että niiden sisällä. Pelko väärien valintojen tekemisestä, koulutuksen huono saavutettavuus tai maksullisuus eivät saa muodostua oppimisen esteiksi.

Keinot

 • Lisätään varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää ja hyödynnetään maksuttoman varhaiskasvatuksen piloteista kerättyä tietoa.
 • Asetetaan tavoitteeksi, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.
 • Säädetään ammatilliseen koulutukseen jälkiohjausvelvoite.
 •  Helpotetaan siirtymiä koulutusasteiden välillä ja niiden sisällä.
 •  Taataan koulutuksen maksuttomuus ja saavutettavuus.

9 Kunnianpalautus nuorisotakuulle

43701339

Fakta

Alle 30-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa, arvioidaan Suomessa olevan 66 000 (Me-säätiö 2018). Eurostatin tilastojen mukaan määrä on kasvanut yli neljä prosenttiyksikköä vuosina 2006–2016. Kun katsotaan Suomen työllisyysastetta koulutuksen mukaan, on työllisyysaste korkeakoulutetuilla yli 80 prosenttia, mutta perusasteen varassa olevilla vain hieman yli 40 prosenttia.

Tavoitteet

Akavan opiskelijat haluaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella, mennä töihin ja asua katsomatta hänen sosioekonomiseen taustaansa tai elämäntilanteeseen. Nuorisotakuulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotakuussa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy vaatii panostuksia myös henkilökohtaiseen ohjaukseen, jälkiohjausvelvoitteen säätämistä myös ammatilliseen koulutukseen ja työpankki- tai työpajatoiminnan vahvistamista.

Keinot

 • Tehdään nuorisotakuusta hallituksen uusi kärkihanke.
 • Lisätään työpankki- ja työpajakokeiluja.
 • Varmistetaan, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje