Suomen paras kesätyönantaja vuonna 2011

Uuden Tehtaan konehuone Demola

Kunniamaininnat Vapo Oy:n Kuopion yksikölle ja Seinäjoen kaupungin Västinkartanon palvelutalolle

Vuoden 2011 Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi on valittu tamperelainen Uuden Tehtaan konehuone Demola. Voittajan valitsi Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn raati, jonka puheenjohtajan toimi työministeri Lauri Ihalainen. Uuden Tehtaan toiminnasta vastaa innovaatioyhtiö Hermia Oy. Voittaja valittiin kesätyöntekijöiden ja -työnantajien tekemien ehdotusten perusteella.

Raadin puheenjohtajana toiminut Lauri Ihalainen painotti kesätöiden merkitystä omalle alalle työllistymisessä, sillä kesätyöt ovat korkeakouluopiskelijalle väylä työelämään.

– Kesätyöpaikan hyvät käytänteet vaikuttavat opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen, työkokemukseen ja työllistymiseen jatkossa. Tästä Suomen parhaana kesätyönantajana palkittu Demola on keskeisessä roolissa, työministeri Ihalainen kiittelee.    

Kesätyöntekijät, jotka ilmoittivat Demolan kisaan, antoivat erityistä kiitosta työilmapiiristä, uuden oppimisen mahdollisuuksista, vastuunannosta ja tuesta. Normaalista työympäristöstä poikkeava innovatiivinen työpaikka ja yhteisö saivat myös kehuja.

– Demola edustaa minulle visiota siitä, mitä työnteko voi lähitulevaisuudessa olla muillakin sektoreilla kuin vain teknisten innovaatioiden puolella. Tästä syystä voisi sanoa, että Demola itsessään on melkoinen sosiaalinen innovaatio, totesi yksi Demolan mukaan ilmoittaneista kesätyöntekijöistä.  

Kun muut toimistot hiljenevät kesäksi, Demolan toiminta vilkastuu

Uuden Tehtaan konehuone Demolassa eri alojen opiskelijat, vapaat ammattilaiset sekä tutkijat ja kehittäjät jalostavat ideoista prototyyppejä ja pilotteja, tuotteita ja palveluja, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tehtaan muut konehuoneet ovat Protomo, Suuntamo ja StartupStairs. Demolassa toteutetaan vuosittain noin 80 innovaatioprojektia 350 osaavan opiskelijan voimin.

Demolan konemestari Ville Kairamo kertoo, että Demolassa opiskelijat pääsevät kesätyönään toimimaan aktiivisesti oman alansa asiantuntijoina ja olemaan tiiviissä vuorovaikutuksessa eri alojen osaajien ja yritysten kanssa.

– Monialaiset ja kansainväliset projektitiimit kootaan mukaan valittujen opiskelijoiden osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Kesätyö Demolassa ei tarkoita vain palkkaa ja CV-merkintää. Opiskelijat tulevat Demolaan oppimaan uutta, tekemään haastavia projekteja sekä luomaan verkostoja ja mahdollisuuksia tulevalle työuralleen, Kairamo kertoo.

Kussakin projektissa työskentelee 3–4 opiskelijaa, jotka ovat eri opintoaloilta. Raati kehuikin Demolan poikkitieteellistä asenteesta työelämään. Lisäksi työympäristö tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisyyteen, sillä 30 prosenttia Demolan kesätyöntekijöistä on ollut ulkomaalaisia.

Vuorovaikutus ja monialaisuus tiimihengen avaintekijänä

Demolan kilpailuun ilmoittaneiden kesätyöntekijöiden mukaan jokainen kesätyöntekijä otettiin yksilönä mukaan tiimiin ja kesätyöntekijöitä kuunneltiin aidosti heitä koskevissa asioissa. Lisäksi he kiittivät Demolaa siitä, että vastuuta ja luottamusta annettiin ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Vakituiset työntekijät olivat koko ajan mukana opastamassa ja auttamassa kesätyöntekijöitä.

Ville Kairamon mukaan vuorovaikutus ja monialaisuus luovat Demolaan tiimihengen, joka kannustaa opiskelijoita sparraamaan toisiaan.

– Järjestämme tiimeille myös valmennusta muun muassa ketterästä kehityksestä, käyttäjäkokemuksen suunnittelusta, tuotteistamisesta ja myyntiviestin rakentamisesta. Demolan fasilitaattorit huolehtivat käytännön asioista ja ohjaavat tiimejä. Opimme jokaisesta projektista uutta ja viemme hyvät käytännöt seuraavien tiimien tueksi, Kairamo kertaa Demolan käytäntöjä.

Raati painotti valinnassa opiskelijoiden mahdollisuutta päästä ottamaan vastuuta, sillä Demolassa opiskelijat pääsevät kehittämään tuotteita ja palveluja yhdessä yritysten kanssa ja ratkaisemaan aitoja ongelmia. AOVAn puheenjohtaja Ted Apter kiitää Demolaa opiskelijoiden potentiaalin tunnistamisesta.

– Demola on ymmärtänyt, millaisia mahdollisuuksia aidon vastuun antaminen tarjoaa nuorille. Tähän suuntaan työelämä kehittyy jatkossa, Apter arvioi.   

Demola uudenlaisen työn tekemisen esimerkkinä

Voittajan valintaan vaikutti erityisesti se, miten Demola on onnistunut vastaamaan käynnissä olevaan työmarkkinoiden muutokseen. AOVAn puheenjohtaja Ted Apter haluaa nostaa esiin suomalaisen työkulttuurin radikaalin muuttumisen.  

– Työnantajien on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota johtamiskulttuuriin ja työn mielekkyyteen. Ne ovat tekijöitä, joilla työnantajat kilpailevat osaavasta työvoimasta, Apter korostaa.

Raati kiitti Demolaa myös siitä, että työn tulosten immateriaalioikeudet säilyvät innovaation kehittäneellä opiskelijatiimillä. Yritys voi halutessaan lunastaa käyttöoikeuden tiimin kehittämään innovaatioon. Yrityspartnerit ovatkin lisensioineet omaan käyttöönsä jopa 96 prosenttia projektien tuloksista.

Opiskelijat innovaatiotyön olennaisimpana voimavarana

Ville Kairamon mukaan yrityksen saama palkinto on heille merkittävä, sillä sitä ovat ehdottaneet itse opiskelijat eli tulevaisuuden huippuosaajat.

– Kokemukset osoittavat, että opiskelijoihin liittyy valtava innovaatiotyön potentiaali, jonka tulokset näkyvät parhaimmillaan nopeasti. Demolassa myös kokeneet asiantuntijat ovat innostumassa ja oppimassa nuoremmiltaan. Demolalle ja sen projektikumppaneille opiskelijat ovat innovaatiotyön olennaisin voimavara.

Kunniamaininta kesätyöntekijöitä koskevien hyvien käytänteiden luomisesta

Toinen kahdesta jaetusta kunniamaininnasta myönnettiin Vapo Oy:n Kuopion yksikölle työnantajana hyvin tehdystä perustyöstä. Kisaan ilmoittaneen kesätyöntekijän osaamiseen luotettiin ja onnistumisista palkittiin konkreettisesti palkkaa korottamalla.

Erityistä kiitosta raati antoi siitä, miten yksikössä on hoidettu henkilöstön ja työnantajan välinen kommunikaatio. Kesätyöntekijälle esiteltiin yksikön luottamushenkilöt heti työsuhteen alussa. Myöhemmin luottamusmies kävi rakentavan palautekeskustelun kesätyöntekijän kanssa kesätyön sujumisesta. Tämä on käytäntö, jonka raati toivoisi leviävän hyvänä käytäntönä muillekin kesätyönantajille.

Vapon Itä-Suomen aluejohtaja Lauri Korkeala katsoo, että muun muassa perehdyttämisen täytyy olla kunnossa ja ohjeistettu, mutta "viilinki" syntyy työyhteisön ja työtovereiden kautta.

– Tällaisen huomionosoituksen saaminen on tietyllä lailla on palkinto koko meidän Kuopion toimiston henkilöstölle ja minusta antaa tukea ajatukselle, että työyhteisön henki on oleellinen myös kesätyöntekijän työssäviihtymisen kannalta, Korkeala toteaa.

Kuopion lisäksi muut Vapo Oy:n yksiköt ovat toimineet esimerkillisenä kesätyönantajana. Kesätyöntekijät ovat esimerkiksi saaneet samaa palkkaa kuin työntekijät, joita ovat kesän ajan tuuranneet. Lisäksi he ovat päässeet osallisiksi tuotantopalkkioista ja saaneet samat henkilöstöedut kuin vakituinen henkilökunta.

Raati kiitti yritystä aktiivisuudesta kehittää toimintaansa, sillä henkilöstöjohto oli kilpailusta kuultuaan ollut kiinnostuneita kuulemaan kilpailussa esiin nousseita hyviä käytänteitä ja näin kehittämään jo ennestään hyviä kesätyökäytäntöjä yrityksen sisällä. 

Vapo Oy:n Kuopion yksikön kilpailuun ilmoittanut opiskelija kehui, että työnantaja oli antanut hänelle mahdollisuuden toimia itsenäisesti sekä osoittanut luottamusta työntekijöitä kohtaan.

– Työilmapiiri on maailman parhain! Minulle tarjotaan jatkuvasti erilaisia koulutuksia, joihin saan osallistua omalla työajallani. Olen tehnyt tätä työtä myös opintojeni ohessa, ja työnantajani on mahdollistanut sen kirjoittamalla minulle työsopimuksen, jossa on joustavat tuntimäärät. Lisäksi sopimuksessa minulle mahdollistettiin kotitoimisto, joten pystyn työskentelemään opintojen ohessa myös kotoa käsin, kertoo Kuopion yksikön kilpailuun ilmoittanut opiskelija.

Lauri Korkeala kertoo, että Vapon kesätyöntekijät ovat yleisimmin ympäristö- ja tekniikan alan opiskelijoita, sillä heidän työpanoksensa käytetään pääosin turvetuotannon ja erityisesti ympäristöasioiden ja rakenteiden omavalvontatarkastuksiin.

- Työtehtävät ovat oikeita töitä, joiden toteutuksesta ja työnsuunnittelusta vastaa kesätyöntekijä hyvin pitkälle itse. Eli itsenäisiä tehtäviä, joissa on vastuu mutta myös tietty tekemisen vapaus. On palkitsevaa olla mukana auttamssa nuoria työntekemisen alkuun, Korkeala korostaa.

Kunniamaininta geronomien ammatti-identiteetin kohottamisesta

Raati myönsi Seinäjoen kaupungin Västinkartanon palvelukeskukselle kunniamaininnan esimerkillisenä kesätyönantajana toimimisesta. Raati katsoo, että kunniamaininta tukee Seinäjoen kaupungin vanhustyötä geronomien kanssa aloittamassaan työssä.

– Kunniamaininta antoi edelleen pontta keskustelulle ja edelleen kehittämiselle geronomien tehtäväkentän ja toimenkuvien syventämiseen vanhustyön sektorilla, kertoo Seinäjoen kaupungin vanhustyön päällikkö Anneli Saarinen.

Geronomin ammattikorkeakoulututkinto on uusi, joten ammattikunnan työnkuva ei ole tuttu monelle työnantajalle, saati opiskelijalle itselleen. Anneli Saarisen mukaan geronomien ei ole ollut helppoa löytää tehtäväkenttäänsä vahvasti hoitopainotteisella vanhustyön sektorilla. Hänen mukaansa geronomit ovat tuoneet laaja-alaista näkemystä vanhusten hyvinvointiin.

Raati kiitti Västinkartanon palvelukeskusta siitä, että kesätyöntekijää kohdeltiin tasavertaisena työntekijänä. Opiskelijalla ollutta tietotaitoa arvostettiin ja hänelle annettiin monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä.  

– Kesän aikana koin huimaa ammatillista kehitystä ja itsetuntoni nousi työelämän saralla. Muut kollegat opastivat minua mielellään uusissa asioissa. Työilmapiiri oli lämmin ja kyseisessä yksikössä oli mielekästä työskennellä, kehuu palvelukeskuksen kilpailuun ilmoittanut opiskelija.

Anneli Saarisen mukaan vanhustyö ja sen kehittäminen saa tällä hetkellä paljon huomiota valtakunnallisessa keskustelussa.

– Vanhustyötä on paljon kehitetty, mutta kehittämistä on edelleenkin. Uudenlainen laaja-alainen osaaminen, jota geronomeilla on, on erittäin tervetullutta vanhustyön kehittämiseen, Saarinen lisää.   

Kesätyöpaikassa saa tuntuman alan todellisiin tehtäviin, minkä myötä käsitys uravalinnoista vahvistuu. Västinkartanon palvelukeskuksessa kesätöissä ollut geronomiopiskelija kokee, että kesätyö auttoi häntä vakuuttumaan oikeasta uravalinnasta.  

– Toivon, että jatkossa saisin työskennellä vastaavanlaisessa paikassa. Yksikön vastaavalla on harvinainen taito saada toinen tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja pidetyksi. Juuri tällaisia kokemuksia opiskelijat tarvitsevat ylläpitääkseen mielenkiintoa valitsemaansa alaa kohtaan.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje