30.10.2014


Akava krävde en rättvisare pensionsuppgörelse

Arbetsmarknadens centralorganisationer med undantag av Akava undertecknade ett förhandlingsavtal om en arbetspensionsuppgörelse fredagen den 26 september. Akavas styrelse, som består av representanter för medlemsförbunden, beslutade då enhälligt att Akava inte kan underteckna avtalet.

Akavas huvudförhandlare, direktör Pekka Piispanen redogör här för varför Akava ställde sig utanför det som sägs vara årtiondets mest betydelsefulla uppgörelse.

Varför sa Akava NEJ till avtalet?

Här bör det tilläggas att trots att Akava förkastade avtalet anser vi att uppgörelsen till många delar är bra. Dess viktigaste mål är ett längre arbetsliv och som vi ser det och enligt våra kalkyler uppfylls inte detta mål i tillräckligt hög grad. Akava framhöll ständigt under förhandlingarnas gång att tiden i arbetslivet inte blir längre endast genom att man höjer pensionsåldern.

Dessutom är uppgörelsen orättvis mot kvinnor och i synnerhet mot dem som utbildar sig vid yrkeshögskolor och universitet och som genomsnittligt kommer ut i arbetslivet senare än andra.

Varför behöver man överhuvudtaget förlänga arbetskarriärerna?

Därför att finländarna lever allt längre, och för att det finns allt färre nya arbetstagare. Det finns alltså allt fler pensionärer medan de som betalar deras pensioner är allt färre.

Men varför förkastade Akava då uppgörelsen?

Därför att uppgörelsen inte sporrar människor till att stanna kvar längre i arbetslivet. Med den uppgörelse som man förhandlade fram förlorar de som arbetar ända fram till ålderspensionsåldern relativt sett mest. Tiden i arbetslivet blir inte längre eftersom de äldre i framtiden inte har något ekonomiskt incitament för att fortsätta arbeta. Jämfört med nuläget ger reformen endast en liten ökning av arbetspensionen i åldersgruppen 63–65 år. För en utbildad löntagare med genomsnittslön kan pensionen rentav bli hundratals euro lägre i månaden jämfört med idag.

Kalkylen här under beskriver tydligt problemet:
pensionkalkyl exempel laskelmaesimerkki 1 sv1014

Förstår inte Akava att man måste gallra bland uppnådda förmåner?

Visst gör vi det. Men vi anser att det är orättvist att pensionen sänks alltför mycket för just dem som fortsätter att arbeta längre. Dessutom sörjer man nu för pensionsnivån för dem som lämnar arbetslivet tidigt genom att förutsätta en rentav orealistiskt hög pensionsålder för andra. 

Inkluderar pensionsuppgörelsen åtgärder för att förbättra arbetshälsan?

Ja, men inte tillräckligt med sådan flexibilitet och sådana incitament som faktiskt främjar arbetshälsan och välbefinnandet. Människornas kondition, arbetshälsa och arbetsmotivation blir inte bättre enbart av att lagen säger att pensionsåldern är 65 år. Dessutom saknar uppgörelsen incitament som får äldre arbetstagare att fortsätta längre och orka bättre.

Nu är det därför särskilt viktigt att dessa åtgärder främjas genom andra arbetsmarknadsuppgörelser.

Akava kräver förhöjd pensionstillväxt för senare arbetsår. Varför?

Uttryckligen av den anledningen att det uppmuntrar alla, inte endast utbildade personer, att stanna längre kvar i arbetslivet. Vi anser dessutom att det strider mot rättsuppfattningen att de stora åldersklasserna har förhöjd pensionstillväxt och lägre pensionsålder, men att denna tillväxt slopades för de yngre åldersklasserna.
Men i uppgörelsen kom man ju överens om en uppskovsförhöjning.

Visst, men uppskovsförhöjningen fås i framtiden endast om man fortsätter att arbeta efter 65 år. Uppskovsförhöjningen dvs. incitamentet att fortsätta att arbeta efter den lägsta pensionsåldern är bra och Akava var nöjd med denna del av avtalet. Incitamenten för att fortsätta att arbeta fram till pensionsåldern försvagas dock avsevärt.

I nyheterna har det stått att Akava är berett att minska invalidpensionsbeloppen. Varför?

Akava har endast konstaterat – utifrån jämförelser som har gjorts av Pensionsskyddscentralen – att i och med uppgörelsen förbättras invalidpensionerna och försämras pensionerna för dem som arbetar längre avsevärt jämfört med nuvarande nivå. Problemet beskrivs i kalkylen här under som har uppgjorts på Pensionsskyddscentralen.
pensionernas ersattningsgrader korvausasteet sv 1014

Akava har sagt att uppgörelsen är orättvis mot kvinnor trots att kvinnorna enligt många är vinnare i uppgörelsen.

Reformen medför inga förändringar i pensionstillväxten under perioder med moderskaps- och föräldrapenning. Under vårdledighet växer pensionen mycket lite. Av kvinnor under 35 år som hör till Akava har en tredjedel tidsbestämda anställningar där lönen vanligtvis är sämre än i en fast anställning. Sysselsättningsgraden för unga kvinnor är lägre än för män. Dessutom etablerar sig högutbildade kvinnor i arbetslivet senare än män och får likaså senare bättre lön. Den förhöjda tillväxt som Akava gick in för skulle ha säkrat deras pensioner bättre än den uppgörelse som nu träffades.

I statistiken kan det se ut som om kvinnorna skulle vara vinnare för att de i genomsnitt lever längre än männen och därför hinner få pension längre. Kvinnornas månatliga pension är dock lägre än männens. Eftersom uppgörelsen relativt sett förbättrar pensionen för dem som lämnar arbetslivet tidigare gäller detta i högre grad män än kvinnor. 

Vilken är Akavas roll när förbundet dock ställde sig utanför uppgörelsen?

Akava drev igenom sina mål i pensionsförhandlingarna. Det finns många positiva element i pensionsuppgörelsen där Akava aktivt bidrog till innehållet, som till exempel finansieringen av arbetspensionerna, säkerställandet av flexibla möjligheter att gå i pension och uppskovsförhöjningen.

Varför blev Akava ensam i förhandlingarna?

I pensionsreformen framkom att det endast är Akava som bevakar de utbildades intressen. Detta kunde man tydligast se i beslutet om förhöjd pensionstillväxt. Akava ville ha en tillräcklig förhöjd tillväxt, men FFC och STTK ansåg det inte vara särskilt viktigt utan ville ha en jämn tillväxt för alla. Arbetsgivarorganisationernas förslag till förhöjd pensionstillväxt var relativt anspråkslös. När det kostnadsmässigt dyrare slopandet av avdraget för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och den förhöjda pensionstillväxten ställdes mot varandra blev det inte rum för att höja tillväxten.

Hur går pensionsuppgörelsen nu vidare?

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en lagberedning av pensionsreformen med uppgörelsen mellan arbetsmarknadens centralorganisationer som grund. Innehållet i avtalet skrivs i formen av en proposition som är tänkt att vara klar i början av vintern nästa år. Propositionen ges till nästa riksdag.

Den huvudsakliga beredningen sker i en beredningsgrupp för den privata sektorn. Frågor som gäller särdragen i den offentliga sektorns pensionssystem bedöms tillsammans med de centrala arbetsgivarna för den offentliga sektorn och huvudavtalsorganisationerna.

Framöver är det av yttersta vikt att bristerna i pensionsuppgörelsen, dvs. problem som gäller jämställdhet och arbetshälsa, löses på annat sätt och Akava kommer att ihärdigt arbeta för att dessa mål ska kunna uppnås.

Varför deltar Akava i den fortsatta beredningen trots att förbundet ställde sig utanför uppgörelsen?

Alla organisationer som deltog i pensionsförhandlingarna, även Akava, är fast involverade i lagberedningen. Akava deltog i förhandlingarna ända till slutet. Det är viktigt att man i den fortsatta beredningen beaktar Akavas syn på de många detaljerna i pensionsreformen.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga