Balanserad offentlig ekonomi och sporrande beskattning

Den offentliga ekonomin måste fås i balans och en stabil grund skapas för den ekonomiska tillväxten. Man fortsätter att anpassa den offentliga ekonomin under den kommande valperioden genom att stöda den kompetensbaserade ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att en tillräcklig tillgång på högklassiga offentliga tjänster tryggas. Fler omstruktureringar görs för att balansera upp den offentliga ekonomin. Den offentliga ekonomins hållbarhet säkerställs genom tillväxt och sysselsättning, uppgiftsprioritering samt genom att stärka den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet.

Sporrande beskattning

Beskattningen utvecklas i första hand med målet att stärka tillväxten och sysselsättningen. Förvärvsinkomstskatten sänks gradvis till EU-15-ländernas nivå i alla inkomstklasser. Den högsta marginalskattesatsen på arbetsinkomst sänks till 50 procent. Inflationsjusteringar görs i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster i proportion till den allmänna inkomstutvecklingen i alla inkomstklasser. Den tillfälliga så kallade solidaritetsskatten slopas år 2016.

Arbetet med att eliminera flitfällor fortsätter. Bostadsbidraget utvecklas parallellt med förvärvsinkomstavdraget och arbetsinkomstavdraget för att avveckla flitfällor på ett mer kostnadseffektivt sätt. Arbetsinkomstavdraget vid statsbeskattningen graderas enligt antalet barn som ska försörjas så att den make som har lägre inkomster får ett förhöjt avdrag. På så sätt lindras ensamförsörjarnas flitfällor samtidigt som det blir attraktivare för mammorna att arbeta.

Samfundsbeskattningens konkurrenskraft i förhållande till våra centrala konkurrentländer säkerställs. Det bör utredas om det är möjligt att utveckla samfundsbeskattningen så att vinsten beskattas lindrigare i sådana företag som kontinuerligt skapar nya arbetstillfällen än i företag där ägarna tar ut vinsten. Genom att kanalisera sin vinst till sysselsättande investeringar kan företagen bidra till att skapa ny ekonomiskt tillväxt.

Konsumtions- och miljöskatterna höjs vid behov måttligt samtidigt som lättnader införs i förvärvsinkomstbeskattningen. Konsumtionsskattehöjningarna riktas i mån av möjlighet till miljöskatterna, inklusive bland annat skatten på alkohol och tobak.

Ett hushållsavdrag på 2011 års nivå återinförs. Det innebär att 60 procent av arbetskostnaderna är avdragsgilla och maximiavdraget är 3 000 euro. Hushållsavdraget utvecklas så att städ-, vård- och omsorgstjänster anlitas i allt högre grad.

Arbetande människors möjligheter att anordna vård för en anhörig med nedsatt funktionsförmåga förbättras så att ett särskilt avdrag för närståendevård införs i beskattningen. Avdraget kompenserar köpt vård- och omsorgsarbete som utförs för åldrande föräldrar, svårt sjuka barn eller en make.

Ett fortsatt program för bekämpning av grå ekonomi utarbetas med målet att på årsnivå generera ett dubbelt högre belopp av skatter och socialskyddsavgifter samt återtagna särskilda vinster än det nuvarande målet (300–400 miljoner euro). Ytterligare resurser sätts in för såväl skattegranskningar som enheten för grå ekonomi. Därtill skapas ett system som skyddar angivare, och hårdare böter införs för aktörer inom grå ekonomi. Verkställigheten av beskattningen förbättras, vilket samtidigt effektiviserar bekämpningen av grå ekonomi. Oersatt övertidsarbete behandlas i fortsättningen som en del av grå ekonomi.print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga