Den offentliga sektorn måste omstruktureras

Kommunreformen måste fortsätta

Den pågående kommunreformen fortsätter och intensifieras. Antalet kommuner minskas ytterligare. För att åstadkomma bättre utbildnings-, planerings- och näringstjänster måste vi ha starka baskommuner som klarar av att fullgöra sina skyldigheter på lång sikt. En kommun där tillgången till tjänster inom fostran och undervisning ligger under landets genomsnitt är skyldig att utreda möjligheten till kommunsammanslagning. Personalens påverkningsmöjligheter och engagemang utökas i förändringsprocesserna.

Kommunernas lagstadgade uppgifter minskas, så att deras resurser räcker till för att sköta centrala uppgifter i framtiden. De samlade närtjänsterna inom social- och hälsovården och tillgången till dessa fastställs i lagstiftningen. Samtidigt definieras också kriterierna för tjänsternas nivå och kvalitet. Vidare bedöms de sätt på vilka tjänsterna tillhandahålls och ansvarsfrågorna.

Social- och hälsovårdsreformen drivs igenom

Social- och hälsovårdsreformen genomförs utifrån modellen med fem social- och hälsovårdsområden, som kombinerar ordnandet och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna på grund- och specialnivå. Ordnandet, finansieringen och tillhandahållandet av tjänsterna separeras från varandra så att en och samma organisation ansvarar för finansieringen av tjänsterna och ser till att de ordnas på ett högklassigt och effektivt sätt för hela den befolkning som hör till dess ansvar. Tjänsterna tillhandahålls alltjämt av kommuner, samkommuner, privata serviceproducenter, organisationer, stiftelser och staten.

I samband med reformen förbättras den privata sektorns möjligheter att fungera som producent under den offentliga sektorns organiseringsansvar, varvid klienterna får större valmöjligheter och pengarna följer patienten effektivare än i det nuvarande systemet. Effektiviteten bedöms med beaktande av samhällets och skattebetalarnas helhetsfördel, till exempel när det gäller beskattningsutfall och driftssäkerhet. Strukturreformen kopplas till revideringen av finansieringssystemet så att finansieringen även i fortsättningen kommer via flera kanaler i form av skatteinkomster och klientavgifter samt från arbetsgivare, arbetstagare och studerande. Kommunernas och statens finansieringsansvar klargörs. I samband med reformen utreds också andra överföringar av ansvar till social- och hälsovårdsområdena, till exempel gällande reseersättningar och medicinsk rehabilitering.

Statsförvaltningen och regionförvaltningen revideras

Ministerierna sammanslås till avdelningar som hör under ett gemensamt statsrådskansli. De anställda får dock inte överföras mot sin vilja, och ett rättvist lönesystem säkerställs.

Inom statsförvaltningen införs ett system för konsekvensbedömning av besluten från olika utgångspunkter. På så sätt får man reda på vilka faktiska effekter olika reformer och beslut får. Målet är att både beredningen och beslutsfattandet ska bli högklassigare.

Landskapsindelningen används som indelningsgrund för regionförvaltningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna slås ihop med regionförvaltningsverken. Alla NTM-centraler omvandlas till centraler med full service, och dessutom minskas antalet NTM-centraler. Statsförvaltningens tjänster centraliseras med beaktande av att befolkningen ska ha bra tillgång till heltäckande tjänster.

Regionförvaltningen omstruktureras med fokus på kunden och serviceutvecklingen. Den klaraste modellen ur medborgarens perspektiv är att statens regionförvaltning tillämpar samma gränser inom sina olika tjänster, till exempel en indelning i säkerhetsrelaterade tjänster eller närings- och sysselsättningstjänster.

I enlighet med Europarådets rekommendation bildas ett oberoende domstolsämbetsverk i Finland som ansvarar för resursallokeringen till och förvaltningen av domstolarna. Målet är att trygga domstolarnas oberoende och förbättra läget så att det är i nivå med de övriga nordiska länderna. Domstolarna är den enda instansen inom rättsväsendet som saknar en självständig centralförvaltningsmyndighet.

För reformen av rättsvården tillsätts en parlamentarisk kommitté med bred bas som ska planera rättsstatens framtid och vilka reformer som krävs för denna. Syftet med kommittén är att med tanke på de anslag som behövs för rättsvården uppnå ett planmässigt system och en kontinuitet som sträcker sig över val- och förvaltningsperioderna.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga