Finland i Europa och i världen

I Europa

Finland behöver Europeiska unionen, men unionens verksamhet måste förbättras. EU måste bli en aktivare initiativtagare i arbetslivsfrågor, få en starkare ekonomi och komma närmare medborgarna. EU:s regler och beslut ska efterföljas.

EU ska vara en aktiv aktör i arbetslivet. Medlemsstaterna ska i sin tur vara aktiva arbetslivsaktörer gentemot EU. Arbetstidsdirektivet måste revideras så att det garanterar alla anställda ett arbetstidsskydd och så att inte begreppet aktiv arbetstid skapar en grå zon mellan arbete och fritid. Fackförbundens rätt att väcka talan ska regleras genom ett direktiv. En arbetarskyddsstrategi som omfattar bland annat psykiskt arbetarskydd och ett direktiv om ergonomi bör utformas. EU ska bereda ett föräldraledighetsdirektiv enligt 6+6+6-modellen. EU ska arbeta hårt för att främja en smidig internationell kapitalmarknad och begränsa spekulativa kapitalöverföringar.

Det krävs många åtgärder för att skapa en stark, effektiv och hållbar europeisk ekonomi. Finland främjar utvecklingen av en skatteunion som förbjuder skatteparadis. Via denna skapas miniminivåer för de skatteformer som ligger nära den verksamhet som bedrivs på den inre marknaden samt ett omfattande system för utbyte av skatteuppgifter. Utbildnings- och forskningsanslagens andel av EU-budgeten måste höjas väsentligt, inklusive satsningarna på ren teknologi. Strategin Europa 2020 ska genomföras och den inre marknaden utvecklas bland annat genom digitalisering. Euroområdets funktion garanteras genom att varje land själv måste ansvara för sina egna skulder och genomföra reformer. Vidare ska bankunionen färdigställas och EU:s finanspolitiska samarbete intensifieras. I syfte att stärka uppföljningen av samhällsansvaret ska bindande regler utfärdas om publiceringen av personal- och miljöuppgifter i årsredovisningarna.

I det nordiska samarbetet koncentrerar sig Finland på praktiska frågor som rör medborgarna, såsom hur man kan främja arbetstagarnas rörlighet. Beträffande Finlands relationer till Ryssland iakttas EU:s gemensamma riktlinjer, enligt vilka bland annat internationell rätt måste respekteras. Samtidigt upprätthålls också ett effektivt bilateralt samarbete.

I världen

Kontrollen över globaliseringen måste stärkas genom avtal och genom att de internationella organisationernas ställning befästs och samarbetet utvidgas till nya områden. Inom frihandeln ska samhällsansvaret beaktas i högre grad och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet respekteras. Internationella arbetsorganisationen ILO:s ställning ska framhävas både i multilaterala handelsavtal och i EU:s bilaterala handelsavtal, och ett uppföljningssystem för hållbar utveckling ska skapas i anslutning till handelsavtalen.

Systemet med investeringsskyddsavtal måste ses över.

Finland stöder ILO:s verksamhet för att garantera alla arbetstagare arbetsvillkor på miniminivå och fri förhandlings- och organiseringsrätt. Dessa förutsättningar är nödvändiga dels för att man ska kunna garantera alla ett jämlikt bemötande, dels på grund av den snedvridna konkurrens som uppstår då arbetsvillkoren dumpas, vilket är skadligt för Finland. Finland främjar den nationella ratificeringen av ILO-konventionerna. Handelsavtalet mellan EU och USA ska stärka ILO:s och dess konventioners ställning.

En del av Finlands utvecklingssamarbetsmedel används även framöver till att främja demokratin och fackföreningsrättigheterna och att utveckla arbetslivet. Som exempel kan nämnas det arbete som utförs för att avskaffa barnarbetskraften.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga