Arbetshälsa kräver kontrollerad arbetsbelatsning

De belastningsfaktorer som hotar arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga har förändrats, och medlen eller kompetensen för att hantera den nya belastningen räcker inte alltid till. Arbetarskyddet inom expertarbete är ofta anspråkslöst trots att arbetet blivit alltmer belastande. Arbetsgivaren känner inte alltid till personalens tillstånd eller utnyttjar inte den befintliga informationen.
Päiväkodissaa09

Effektiva verktyg för psykosocialt arbetarskydd

Överdrivet arbetsberoende, informationsfloden, brådskan och det ständiga utvecklings- och förändringstrycket hotar arbetsförmågan. Stresståligheten varierar från individ till individ och försvårar hanteringen av situationen. För att hitta heltäckande metoder krävs lösningar inom lagstiftningen, inom arbetarskyddstillsynen och på arbetsplatsnivå med stöd av tillräcklig forskning.

Akava föreslår att

 • Betydligt större resurser ska satsas på forskningen kring psykosocial belastning och hur den kan förebyggas, till exempel genom att utöka Arbetshälsoinstitutets långvariga forskningsprogram. Forskningsresultaten ska utnyttjas när arbetslivslagstiftningen och arbetarskyddstillsynen utvecklas.
 •  Arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsbefogenheter, förutsättningar och arbetarskyddstillsynens oberoende ska tryggas så att arbetarskyddet kan agera riksomfattande och självständigt.
 • Alla personalgruppers rätt att delta i arbetarskyddssamarbetet och välja sina arbetarskyddsfullmäktige ska tryggas i lag. Inom arbetarskyddssamarbetet ska personalgrupperna definieras på motsvarande sätt som i det övriga samarbetet på arbetsplatsen.  
 • Arbetsgivaren ska åläggas att se till att arbetsgivarens representanter, såsom arbetarskyddschefen, har den utbildning och de verksamhetsförutsättningar och befogenheter som behövs. Arbetsgivaren ska se till att också arbetarskyddsfullmäktigena får den utbildning som behövs, och det är på arbetsgivarens ansvar att utbildningen är aktuell.
 • Ett ledarskap och chefsarbete som främjar arbetshälsan och arbetsförmågan ska utvecklas på arbetsplatserna. Chefer och anställda i chefsställning ska erbjudas både utbildning och tidsresurser för att förbättra förutsättningarna för chefsarbetet. 
 • Arbetsgivaren ska ingripa i arbetsplatsmobbning, trakasserier och annat psykiskt våld på samma sätt som i fysiskt våld. Arbetarskyddstillsynens, polisutredningens och domstolarnas kompetens ska utvecklas för att identifiera psykiskt våld.

Ständiga förändringar äventyrar motivationen

När efterfrågan varierar och branschstrukturerna förändras är det svårt att lyckas med personaldimensioneringen och resursfördelningen. Osäkerheten och oförutsägbarheten försämrar arbetshälsan och produktiviteten. Information i tillräckligt god tid och äkta samarbete lindrar skadeverkningarna.

Akava föreslår att

 •   Tidsfristerna för samarbetsförhandlingar med målet att minska personalen ska förlängas för de arbetsgivare som försummat att göra upp personal- och utbildningsplaner.
 • Också ett personalbokslut ska sammanställas i samband med bokslutet. Det ska beskriva personalens storlek och struktur, personalens tillstånd och arbetsgivarens investeringar i och satsningar på personalen.
 • Informationen i personalbokslutet och den övriga personalrapporteringen ska utnyttjas i personalplaneringen.
 • Arbetsplatserna ska ta i bruk individuell karriärplanering som, senast från och med mitten av arbetskarriären, omfattar en plan med åtgärder för att förlänga tiden i arbetslivet.
 • Särskild uppmärksamhet i kartläggningar av arbetsklimatet och motsvarande utredningar ska ägnas åt att analysera resultatet och rätta till missförhållanden som framkommer.
 • Personalens arbetstillfredsställelse och arbetshälsa ska beaktas i ledningens belöningskriterier.

Expertarbetet alltmer fysiskt belastande

I takt med det stillasittande arbetet har också den statiska fysiska belastningen ökat.  Fuktskador och problem med inomhusluften på arbetsplatserna orsakar onödiga kostnader och förlust av arbetsförmåga. Våld och hot om våld belastar allt fler arbetstagares hälsa och välmående. Man måste också förbereda sig för framtida hot, som nanoteknologins eventuella skadeverkningar.

Akava föreslår att

 • Man när arbetet, arbetsutrymmena och vilopauserna planeras ska se till att de inte orsakar statisk fysisk belastning.
 • Åtgärder genast ska vidtas för att kontrollera och eliminera fuktskademikrober och andra risker som orsakar problem med inomhusluften på arbetsplatserna. Nödvändiga anslag ska reserveras för att reparera fuktskadade byggnader eller bygga nya.
 • Arbetsgivarens förpliktelser för att motarbeta våld och skydda arbetstagarna från hotande våld ska skärpas genom lagstiftning. Likaså ska arbetsgivarens skyldighet att ordna eftervården i arbetsgemenskapen efter våldsincidenter regleras i lag. Dessutom ska arbetsgivarens förpliktelser att föra statistik över våldsincidenter och hot om våld skärpas.

Sjukdom leder alltför ofta till bestående arbetsoförmåga

När en arbetstagare blir sjuk leder det alltför ofta till utdragen eller bestående arbetsoförmåga, och hälsoriskerna som arbetet orsakar förebyggs inte tillräckligt. Delvis arbetsföra personers färdigheter och arbetsvilja utnyttjas inte tillräckligt. En högklassig företagshälsovård upprätthåller arbetsförmågan.

Akava föreslår att

 • Var och en som arbetar ska inom företagshälsovården ska garanteras välfungerande, multidisciplinära och moderna företagshälsotjänster som stödjer och främjar hälsan, välmåendet och arbetsförmågan och samtidigt beaktar specialbehov.
 • Det arbete som delvis arbetsföra utför och dess mängd ska anpassas för att motsvara den återstående arbetsförmågan. Detta kan förutsätta att arbetsti-den förkortas, arbetsmängden minskas eller arbetsuppgifterna anpassas så att arbetet blir mindre belastande. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska komma överens om arrangemangen med stöd av sakkunskapen inom företagshälsovården.   
 • Företagshälsovårdens förebyggande arbete och tjänster för att främja arbetsförmågan ska jämställas med hälso- och sjukvårdstjänster i beskattning-en och ersättningssystemet.
 •  Den kvalitativa och kvantitativa tillgången på yrkespersoner och sakkunniga som jobbar inom företagshälsovården ska säkerställas. Finansieringen av specialiserings- och behörighetsutbildning för yrkespersoner och sakkunniga inom företagshälsovården ska ordnas på ett bestående sätt i stället för de nuvarande temporära lösningarna.
 • Behörighetsutbildning för företagshälsovårdare och sakkunniga inom företagshälsovården ska ordnas så att innehållet är enhetligt i hela landet. Behörighetsutbildning som krävs för att utöva ett yrke ska hålla hög kvalitet och stå på en ekonomiskt hållbar grund. Finansieringsproblemen i behörighetsutbildningen för företagshälsovården ska lösas och finansieringen tryggas för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med arbetstagare för uppgifter som kräver specialkompetens inom företagshälsovård.      

Arbetstiderna och arbetstagarnas återhämtning måste följas upp 

När teknologin utvecklats och resandet blivit allt vanligare på arbetsplatserna har arbetstagarna sluppit extra väggar, arbetsbord och sladdar. Arbetssätten har blivit mångsidigare, vilket har lett till att gränsen mellan arbete och fritid blivit alltmer flytande särskilt för experter och chefer på bekostnad av arbetshälsan. När arbetet är ständigt närvarande räcker inte tiden till för återhämtning.

I jakten på besparingar har personalresurserna krympts alltför mycket. Detta leder till en brist på stödfunktioner som gör det svårare också för experterna att sköta sina grundläggande uppgifter. En för liten personal med för mycket arbete leder till ensidig flexibilitet i arbetstiderna.

Förändringarna kräver och möjliggör både lösningar som är skräddarsydda för olika livssituationer och att individuella behov beaktas. Vid sidan av arbetstidsuppföljning måste också arbetstagarens möjligheter till återhämtning följas upp.

Arbetstidsflexibilitet ska vara ömsesidig

När flexibla arbetstider införs måste arbetstagaren ha en jämbördig förhandlingsposition i relation till arbetsgivaren, och skadlig arbetstidsbelastning måste förebyggas med hjälp av specialvillkor. Möjligheterna som partiell arbetsförmåga innebär måste beaktas bättre i arbetstiderna.

Akava föreslår att   

 • Huvuddragen i ett system för arbetstidsbanker och de relaterade minimivillkoren för arbetstidsskydd ska skrivas in i lagen.
 • Om införandet av arbetstidsbanker, detaljerna och den specifikare tillämp-ningen ska avtalas i de branschvisa arbets- och tjänstekollektivavtalen.
 • Arbetstagaren ska ha rätt till deltidsarbete av hälsorelaterade och sociala orsaker. På så sätt kan man utnyttja partiell arbetsförmåga och hjälpa de anställda orka i arbetet. Kriterierna ska beakta yrkesbanans längd och möjligheterna att påverka arbetet.
 • En initiativrätt för att inleda förhandlingar om att införa flexibla arbetstidsarrangemang ska föreskrivas för personalrepresentanter.
 • Om arbetstidsplaneringen ska närmare avtalas i arbets- och tjänstekollektivavtalen, också i fråga om anställda med chefsuppgifter.
 •  Arbetarskyddsövervakningens kontroller och övriga resurser ska satsas på övervakningen av arbetstider och belastningen de orsakar på ett sätt som beaktar riskfaktorer i olika personalgrupper.
 • Arbetsgivaren ska åläggas att se till att arbetstagarna har möjlighet att återhämta sig i alla lägen. Återhämtningsmöjligheten rör allt arbete, alla resor och all arbetsrelaterad verksamhet som utförs för arbetsgivarens räkning oberoende av tidpunkten.

Distansarbete ska utnyttjas vettigt

I många arbetsuppgifter är distansarbete en efterlängtad möjlighet att koncentrera sig intensivt vid en tidpunkt som passar en själv. Ofta saknas denna möjlighet på den ordinarie arbetsplatsen. Distansarbete kan vara ett sätt att flexibelt kombinera arbete och privatliv. I distansarbetet får man inte ge avkall på arbetarskyddet.

Akava föreslår att

 • Ett lagstiftningsprojekt ska inledas för att definiera begreppet distansarbete och bestämma de arbetsvillkor och det arbetarskydd som ska tillämpas. 
 • Om användningen av distansarbete ska närmare avtalas i arbets- och tjänstekollektivavtalen och i de lokala avtal som ingåtts med stöd av dem.
 • Lagstiftningen på lång sikt ska reformeras så att allt arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande har samma status oavsett var arbetet fysiskt utförs. Den nuvarande arbetslagstiftningen beaktar inte att nya arbetsformer ökar allt snabbare.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga