1.1.2017

Akavan palkkiosuositukset 2018

Seuraavassa kuvataan eräitä yleisemmin käytettyjä palkkiomääriä ja palkkioperusteita. Eräissä tapauksissa luentopalkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia eikä niistä yleensä ole mahdollisuutta sopia henkilökohtaisesti. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Jos luento- tai esitelmäpalkkioita ei ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, voidaan palkkion määrää laskettaessa noudattaa seuraavia laskuperusteita:

a. Perustuntipalkka saadaan jakamalla henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla.

b. Palkkion suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon paitsi esityksen kestoaika myös siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Valmisteluajan määrittelyn ollessa vaikeaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa taulukkoa, jossa valmisteluaika on otettu huomioon vain kertoimien avulla:
 
luennot ja niiden valmistelu palkkiosuositukset

c. Matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle, mikäli se on Iyhyehkö, voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tuntimääriin, pitemmän matkan matka-ajasta kuitenkin yleensä enintään puolet.

d. Palkkiota voidaan korottaa
  •  jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin
  •  jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai  tavoite tavanomaista vaativampi
  • henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella
  • jos luentomateriaali sovitaan julkaistavan esimerkiksi luennon tilanneen tahon verkkosivuilla.

Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona 45 minuutin esitelmästä, puheesta tms., pitää 407 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 659 euroa.

e. Oman viraston, laitoksen tai työpaikan piirissä tapahtuvasta opetustehtävästä voidaan veloittaa erillinen korvaus yleensä vain, kun opetustehtävä pidetään erityisesti järjestettynä opetustilaisuutena, joka poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoidosta.

f. Korvauksen harjoitustöiden tarkastamisesta, kokeiden korjaamisesta sekä muusta vastaavasta jälkityöstä sekä koulutukseen liittyvästä valmistelutyös­tä katsotaan yleensä sisältyvän opetuspalkkioon. Toisin haluttaessa tulee siitä erikseen sopia, jolloin niistä tehtävistä tulisi laskuttaa perustuntipalkan mukainen tuntipalkkio.

Tuntitöiden palkkiot

Tuntipalkalla tehtävästä erityistä pohjakoulutusta edellyttävästä tilapäisestä tai määräaikaisesta työstä maksettava palkkio voidaan laskea jakamalla tavanomainen kuukausipalkka 100:lla ja korottamalla näin saatua euromäärää 20–60 %:lla sen mukaan missä määrin tuntipalkan lisäksi tulee sosiaalisia etuja, kuten vuosilomakorvaus ja eläke-edut. Samoin korotus­pro­senttiin tulisi vaikuttaa se, onko tuntityö tekijälleen selvästi ylityöluonteista.

Jos palkkio ei tällä tavoin ole määriteltävissä, yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon suorittaneen henkilön tuntipalkan tulisi olla vähintään 41 euroa  ja ylioppilastutkinnon suorittaneen vähintään 30 euroa tunnilta.

Asiantuntijapalkkiot

Jos luennon tai esitelmän pitäjä ei ole suorittanut ylempää korkea­koulututkintoa, yleensä hänet rinnastetaan tutkinnon suorittaneisiin, mikäli hänellä on huomattavia tieteellisiä tai taiteellisia ansioita tai pitkäaikainen koke­mus luennoimallaan alalla. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voidaan vastaavasti rinnastaa opintojensa, asemansa tai kokemuksensa perusteella erikoisasiantuntijoihin.

Veloitettaessa on otettava huomioon ennen kaikkea tehtävän vaatima am­matti­pätevyys, siihen kuluva aika sekä toimeksiantajalle koituva hyöty.

Vähim­­mäistuntipalkkio on 60 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 76 euroa – kuitenkin vastaavasti vähintään kahdelta tunnilta. Päiväpalkkio on vähintään 375 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 508 euroa. 

Kokeneella asian­tun­ti­jalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen alallaan. Suositus koskee vain sellaisia toimeksiantoja, joissa asiantuntija on läsnä eikä laadi mitään kirjallista selvitystä tai lausuntoa. Näitä normeja voidaan käyttää myös muun­laatuisten tehtävien veloitusperusteena.

Kirjoituspalkkiot

Sanomalehtikirjoituksen tai muun sellaisen vähimmäishinta on 393 euroa, kokeneelle asiantuntijalle 520 euroa. Kun kysymyksessä on lehden toi­mi­tuksen erityisesti pyytämä artikkeli, jonka aihe, pituus, määräaika yms. seikat on tarkasti määritelty, on vähimmäispalkkio 139 euroa liuskalta ja yh­­destä sanomalehtikirjoituksesta 674 euroa sekä kokeneelle asian­tun­tijalle vastaavasti 185 euroa  ja 757 euroa.

Käytännössä sovelletaan yleisesti esityksen pituuden mukaan määräytyvää palkkiota. Milloin tämä on sopiva veloitusperuste, vähimmäispalkkio on A4-kokoiselta, 28–30 riviä käsittävältä liuskalta 104 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 140 euroa.

Kirjoituspalkkioiden veloituksessa on vielä otettava huomioon, että on tavallisesti helpompi laatia pitkä selostus kuin Iyhyt ja ytimekäs. Tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista Iyhennelmiä ja arvosteluja laadittaessa on otettava huomioon selostettavan julkaisun laajuus ja laatu sekä määriteltävä palkkio ensisijaisesti näiden perusteiden mukaisesti.

Matkakorvaukset ja päivärahat

Toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset – matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen – sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym. valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.Akavan palkkiosuositukset 2017

Seuraavassa kuvataan eräitä yleisemmin käytettyjä palkkiomääriä ja palkkioperusteita. Eräissä tapauksissa luentopalkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia eikä niistä yleensä ole mahdollisuutta sopia henkilökohtaisesti. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Jos luento- tai esitelmäpalkkioita ei viranomaisen taholta ole ennalta vahvistettu viranomaisen taholta ja niistä sovitaan vapaasti, voidaan palkkion määrää laskettaessa noudattaa seuraavia laskuperusteita:

a. Perustuntipalkka saadaan jakamalla henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla.

b. Palkkion suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon paitsi esityksen kestoaika myös siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Valmisteluajan määrittelyn ollessa vaikeaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa taulukkoa, jossa valmisteluaika on otettu huomioon vain kertoimien avulla:

 
luennot ja niiden valmistelu palkkiosuositukset

c. Matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle, mikäli se on Iyhyehkö, voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tuntimääriin, pitemmän matkan matka-ajasta kuitenkin yleensä enintään puolet.

d. Palkkiota voidaan korottaa
  •  jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin
  •  jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai  tavoite tavanomaista vaativampi
  • henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella
  • jos luentomateriaali sovitaan julkaistavan esimerkiksi luennon tilanneen tahon verkkosivuilla.

Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona 45 minuutin esitelmästä, puheesta tms., pitää 402 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 652 euroa.

e. Oman viraston, laitoksen tai työpaikan piirissä tapahtuvasta opetustehtävästä voidaan veloittaa erillinen korvaus yleensä vain, kun opetustehtävä pidetään erityisesti järjestettynä opetustilaisuutena, joka poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoidosta.

f. Korvauksen harjoitustöiden tarkastamisesta, kokeiden korjaamisesta sekä muusta vastaavasta jälkityöstä sekä koulutukseen liittyvästä valmistelutyös­tä katsotaan yleensä sisältyvän opetuspalkkioon. Toisin haluttaessa tulee siitä erikseen sopia, jolloin niistä tehtävistä tulisi laskuttaa perustuntipalkan mukainen tuntipalkkio.

Tuntitöiden palkkiot

Tuntipalkalla tehtävästä erityistä pohjakoulutusta edellyttävästä tilapäisestä tai määräaikaisesta työstä maksettava palkkio voidaan laskea jakamalla tavanomainen kuukausipalkka 100:lla ja korottamalla näin saatua euromäärää 20–60%:lla sen mukaan missä määrin tuntipalkan lisäksi tulee sosiaalisia etuja, kuten vuosilomakorvaus ja eläke-edut. Samoin korotus­pro­senttiin tulisi vaikuttaa se, onko tuntityö tekijälleen selvästi ylityöluonteista.

Jos palkkio ei tällä tavoin ole määriteltävissä, yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon suorittaneen henkilön tuntipalkan tulisi olla vähintään 41 euroa  ja ylioppilastutkinnon suorittaneen vähintään 30 euroa tunnilta.

Asiantuntijapalkkiot

Jos luennon tai esitelmän pitäjä ei ole suorittanut ylempää korkea­koulututkintoa, yleensä hänet rinnastetaan tutkinnon suorittaneisiin, mikäli hänellä on huomattavia tieteellisiä tai taiteellisia ansioita tai pitkäaikainen koke­mus luennoimallaan alalla. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voidaan vastaavasti rinnastaa opintojensa, asemansa tai kokemuksensa perusteella erikoisasiantuntijoihin.

Veloitettaessa on otettava huomioon ennen kaikkea tehtävän vaatima am­matti­pätevyys, siihen kuluva aika sekä toimeksiantajalle koituva hyöty.

Vähim­­mäistuntipalkkio on 60 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 75 euroa – kuitenkin vastaavasti vähintään kahdelta tunnilta. Päiväpalkkio on vähintään 370 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 503 euroa. 

Kokeneella asian­tun­ti­jalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen alallaan. Suositus koskee vain sellaisia toimeksiantoja, joissa asiantuntija on läsnä eikä laadi mitään kirjallista selvitystä tai lausuntoa. Näitä normeja voidaan käyttää myös muun­laatuisten tehtävien veloitusperusteena.

Kirjoituspalkkiot

Sanomalehtikirjoituksen tai muun sellaisen vähimmäishinta on 384 euroa, kokeneelle asiantuntijalle 514 euroa. Kun kysymyksessä on lehden toi­mi­tuksen erityisesti pyytämä artikkeli, jonka aihe, pituus, määräaika yms. seikat on tarkasti määritelty, on vähimmäispalkkio 138 euroa liuskalta ja yh­­destä sanomalehtikirjoituksesta 667 euroa sekä kokeneelle asian­tun­tijalle vastaavasti 183 euroa  ja 749 euroa.

Käytännössä sovelletaan yleisesti esityksen pituudesta riippuvaa palkkiota. Milloin tämä on sopiva veloitusperuste, vähimmäispalkkio on A4-kokoiselta, 28–30 riviä käsittävältä liuskalta 103 euroa  ja kokeneelle asiantuntijalle 139 euroa.

Kirjoituspalkkioiden veloituksessa on vielä otettava huomioon, että on tavallisesti helpompi laatia pitkä selostus kuin Iyhyt ja ytimekäs. Tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista Iyhennelmiä ja arvosteluja laadittaessa on otettava huomioon selostettavan julkaisun laajuus ja laatu sekä määrättävä sitten palkkio ensisijaisesti näiden perusteiden mukaisesti.

Matkakorvaukset ja päivärahat

Toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset – matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen – sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym. valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje