Arjessa
14.9.2017

Miten robotisaatio muuttaa asiantuntijan työtä? Kirurgi, metsänhoitaja ja opettaja kertovat

Metsänhoitaja, kirurgi ja apulaisrehtori kertovat, miten robotisaatio muuttaa heidän alaansa ja työtään.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

13.9.2017 Vielä ehdit ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa 2017

Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta kesätyönantajaa. Akavan opiskelijat kiinnittää kilpailulla huomiota työpaikkojen hyviin käytäntöihin ja esimiestaitoihin. Sekä kesätyöntekijät että työnantajat voivat ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa.

Lue lisää

31.8.2017 Akava: Budjettiriihipäätökset edistävät työllisyyttä

Akava korostaa, että Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että panostamme työllisyyteen, koulutukseen sekä kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseen. Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset edistävät osaltaan näitä tavoitteita.

Lue lisää

28.8.2017 SAK, Akava ja STTK tiedottavat: Kesäduunarille tarjolla nollaa - nollatuntisopimusten määrä noussut hälyttävästi

Kesäduunari-infoon tulleiden yhteydenottojen mukaan nollatuntisopimusten määrä kesätöissä on kasvanut selvästi tänä kesänä.

Lue lisää

22.8.2017 Akavan budjettiriihikannanotto

Akava painottaa budjettiriihikannanotossaan työllisyysasteen nostamisen merkitystä, tuloverokevennyksiä ja perhevapaauudistusta sekä työttömyysturvan kannustavuutta. Akavan näkemys on, että korkeakoulujen perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen on edelleen löydettävä voimavaroja. Yritystukijärjestelmän uudistaminen on Akavan mielestä tärkeää: painotusta tulee siirtää uusiutumista ja innovaatioita edistäviin tukiin.

Lue lisää

18.8.2017 Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2017 saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Kenelle mielestäsi kuuluisi vuoden 2017 Akavan yrittäjäpalkinto?

Lue lisää

18.8.2017 Työmarkkinajärjestöjen yhteinen kannanotto: Keskusjärjestöt vaativat yhdessä perhevapaauudistuksen pikaista aloittamista

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt (EK, SAK, Akava ja STTK) yhdessä esittävät, että maan hallitus käynnistää elokuun lopun budjettiriihessä valmistelun perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Lue lisää


Tuorein työttömyyskatsaus

23.8.2017 Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähentyi ennätyksellisen paljon

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee harvinaisen nopeaan tahtiin. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2017 heinäkuun lopussa yhteensä 52 493. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 5 958 henkilöä eli 10,2 prosenttia. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin vuoden aikana tapahtunut vähenemä. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 215 (−11,3 %) ja ylemmän 24 543 (−9,0 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 735 (−9,5 %).

Lue lisää


Tuumaamo-blogissa nyt

13.9.2017 13.05 | Markus Penttinen

Junckerin realistinen EU-linjapuhe: ongelmien suosta tulevaisuuden tekijäksi

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuotuisen ”unionin tila”-puheensa tämän viikon tiistaina. Se oli realistinen, mutta sisälsi samalla muutamia uusia mielenkiintoisia esityksiä. Toki siitä jäi muutamia kysymysmerkkejäkin.Tuoreimpia Akava-videoita


Miten OECD arvioi Suomen innovaatiopolitiikkaa?

Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski kommentoi OECD:n arviota Suomen innovaatiopolitiikasta.


Akavan sivistysteesit: Sivistys on Akava asia


Akava on...


Oheinen video kertoo perustietoja Akavasta ja akavalaisista.Akava_some_icons_yt-dark_small


Tuoreimpia lausuntoja

15.9.2017 Akavan lausunto nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että vaihtelevan työajan sopimukset eli niin sanotut nollatuntisopimukset siirtävät liiketoiminnan tai muun toiminnan rahoituksellista tai vastaavaa riskiä työnantajalta työntekijän kannettavaksi. Työntekijän toimeentulo ei välttämättä ole turvattua nollatuntityöstä saatavalla palkalla, vaan tällainen työ ylläpitää työttömyyden lailla tarvetta työttömyysturva- ja muiden tukijärjestelmien käyttöön. Tällöin vastuuta työntekijän toimentulosta siirtyy koko yhteiskunnan kannettavaksi. Esitys ei huomioi esim. työajan vakiintumista, mikä edellyttää asian ratkaisemista oikeuskäytännössä. Akava edellyttää, että mikäli hallitus vie esitystään eteenpäin ja tekee siten poliittisen valinnan nollatuntisopimusten lainsäädännöllisestä tunnustamisesta, se myös jatkaa pelisääntöjen valmistelua. Työntekijän suojeluperiaatteen kunnioittaminen on lainsäädännöllisesti turvattava, Akava huomauttaa.

Lue lisää

15.9.2017 Akavan lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä - työaikalaki

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että nykyinen työaikalaki kaipaa uudistuksia, sillä se ei vastaa asiantuntijatyön työaikasuojelun ja joustavuuden nykyisiä vaatimuksia. Akava nostaa esiin lausunnossaan esitykseen liittyviä puutteita ja epätäsmällisyyksiä, jotka on korjattava jatkovalmistelussa. Keskeisin ongelmakohta on soveltamisala, joka on koko työaikalain perusta. Soveltamisalapoikkeusten on oltava erittäin tarkkarajaisia ja ennakoitavia, Akava korostaa.

Lue lisää

8.9.2017 Akavan kommentit Euroopan komission avoimeen konsultaation yhtiöoikeuden toimintaohjelmasta (Consultation on company law package)

Akava toteaa Euroopan komissiolle antamassaan lausunnossa avoimeen konsultaatioon yhtiöoikeuden toimintaohjelmasta muun muassa että käsitteet "real-seat" ja "registered seat" on syytä määritellä selkeästi ja erottaa selvästi toisistaan. Perusteltua on edellyttää, että molempien seatien on siirryttävä samalla ja samaan maahan ja siis ilman negatiivisia seuraamuksia työntekijöille. On tärkeää, että yrityksellä on tosiasiallisesti jotakin varsinaista toimintaa myös siinä maassa, johon se on rekisteröity tai sitä ollaan rekisteröimässä (registered-seat). Lisäksi Akava toteaa, että suomalaisten työehtosopimusten ja niiden sisältämien ehtojen sovellettavuus ja työntekijöiden aseman ja oikeuksien sekä työntekijöiden edustajien suoja tulee turvata lainsäädäntöteitse rajat ylittävissä tilanteissa (cross-border conversion).

Lue lisää

5.9.2017 Akavan lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi muun muassa, että julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja laajasti hyödynnettävissä. Rinnakkaistallentaminen on tärkeä keino edistää tieteen avoimuutta, mutta tehty esitys rinnakkaistallentamisen edistämisestä rajoittaa tutkijoiden sopimusoikeutta ja on tämän vuoksi ongelmallinen. Akava painottaa, että rinnakkaistallentamisen edistäminen ei saa missään tilanteessa vaarantaa tutkijoiden mahdollisuutta meritoitua tieteellisellä uralla.

Lue lisää


Akavayhteisön uutiset

20.9.2017 Tänään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myyntipäällikköbarometri: Kasvu vahvistuu entisestään vuonna 2018

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen on kasvanut merkittävästi. Samalla he vahvistavat, että yritysten myynti, liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet. Myyntipäälliköt uskovat, että kehitys on vieläkin vahvempaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Lue lisää

20.9.2017 Tänään Suomen Psykologiliitto vaatii: Psykologipalvelut saatava sote-keskuksiin ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuus turvattava

Matalan kynnyksen psykologipalveluiden saatavuus tulee varmistaa tulevissa sote-keskuksissa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus saada psyykkistä hyvinvointia tukevaa keskusteluhoitoa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää sote-uudistuksessa Kelan hallinnoimana erillisenä terveydenhuoltoa täydentävänä osana, jota kehitetään yhtenä kokonaisuutena, Suomen Psykologiliitto vaatii kannanotossaan.

Lue lisää

18.9.2017 Sosiaalialan korkeakouluttujen ammattijärjestö Talentia: Uusi työmenetelmä tekee koulukuraattoreista hyvinvointivalmentajia

Nuorten hyvinvointia parantava työmenetelmä on hurmannut monet koulukuraattorit ja oppilaat ympäri Suomen. Positiiviseen psykologiaan perustuvassa PURO-menetelmässä kuraattorit valmentavat nuoria vahvistamaan hyvinvointiaan.

Lue lisää

15.9.2017 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tyrmää ammatillisten opettajien korvaamisen ohjaajilla

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tyrmää ammatillisten opettajien korvaamisen ohjaajilla. – Hyvinkään ja Riihimäen seudulla koulutuspalveluja tuottava Hyria vaihtoi 17 opettajaa 15 ohjaajaan rahoitusleikkauksiin vedoten. Tämä tarkoittaa, että Hyrian opiskelijat saavat lähes 420 tuntia vähemmän opettajan antamaa opetusta viikossa. Vuositasolla vähennys on jo 16 000 tuntia.

Lue lisää


Akavalainen-verkkolehti tarjoaa ajankohtaista tietoa Akavan toiminnasta sekä työelämä-  ja työmarkkina-asioista.

Akavalainen-osioon

Akavan uutiskirje

Akava julkaisee uutiskirjettä, jonka teemat liittyvät edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja työelämän ajankohtaisiin asioihin. Se on tarkoitettu akavalaisille toimijoille ja kenelle tahansa Akavan toiminnasta kiinnostuneelle.


Kirjoita sähköpostiosoitteesi allaolevaan kenttään, jos haluat tilata uutiskirjeen. Antamaasi sähköpostiosottettasi käytetään vain uutiskirjeen jakeluun.


Sähköpostiosoitteesi :

Akava Facebookissa


Akava Twitterissä


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje