Akavan lausunnot hallinnonaloittain

Akavan lausuntoja on lueteltu alla hallinnonaloittain, siten että kultakin alalta on poimittu kaksi tuoreinta lausuntoa. Luettelossa on mukana myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisiä lausuntoja.


Liikenne- ja viestintäministeriö

6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta muun muassa, että pitää periaatepäätöksessä esitettyjä tavoitteita hyvinä avauksina digitalisaation edistämiseksi. Kiinteän laajakaistan tavoitetta tulisi tarkastella yhdessä periaatepäätöksessä esillä olevan mobiili 5G-teknologian tavoitteen kanssa. Akava huomauttaa, että työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatioon liittyvien ehdotusten kytkeytymistä nimenomaan maaseudun digitalisaatiota koskeviksi olisi hyvä täsmentää.

Lue lisää

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa että pitää yleisesti ottaen hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen II-vaihetta. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on toteuttaa liikennekaarihanketta täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan kaikki liikennemuodot.

Lue lisääOikeusministeriö

13.10.2017 Akavan ja SAK:n lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Akava ja SAK toteavat oikeusministeriölle antamassaan lausunnossaan yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi muun muassa painottavansa valmisteilla olevan tiedonhallintalain ja muun viranomaisten arkistotoimintaa koskevan lainsäädännön huomioonottamista myös tässä valmistelussa. Järjestöt huomauttavat, että yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukset ja suojatoimet tulee määritellä ja avata riittävästi. Järjestöt kiinnittävät huomiota alaikäisten nuorten suojeluun myös tietojenkäsittelyn näkökulmasta sekä nostavat esiin ammattiliiton jäsenyystietojen käsittelyyn liittyviä näkökohtia. Akava ja SAK kannattavat ehdotusta, että valtioneuvosto nimittää tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun.

Lue lisää

28.8.2017 Akavan lausunto ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta muun muassa että kannattaa työryhmän mietinnön mukaista esitystä siitä, että pitkään työttömänä olleille myönnetään lykkäystä palkan ulosmittaamiseen.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

14.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia muun muassa pitävänsä asetusluonnosta pääosion erinomaisena. Akava katsoo, että on hyvä ettei opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksia lasketa. Akava huomauttaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdenvertaisuus on taattava tosiasiallisten jatko-opintomahdollisuuksien sekä työelämään ja elinikäiseen oppimiseen vaadittavien valmiuksien takaamiseksi. Asetusluonnoksen 13 a §:n 2 momenttia on täydennettävä siten, että siihen lisätään analogisesti terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön kanssa maininta sosiaalihuollon laillistetusta ammattihenkilöstä.

Lue lisää

5.9.2017 Akavan lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi muun muassa, että julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja laajasti hyödynnettävissä. Rinnakkaistallentaminen on tärkeä keino edistää tieteen avoimuutta, mutta tehty esitys rinnakkaistallentamisen edistämisestä rajoittaa tutkijoiden sopimusoikeutta ja on tämän vuoksi ongelmallinen. Akava painottaa, että rinnakkaistallentamisen edistäminen ei saa missään tilanteessa vaarantaa tutkijoiden mahdollisuutta meritoitua tieteellisellä uralla.

Lue lisää


Opetushallitus

13.12.2017 Akavan lausunto Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta

Akava toteaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta muun muassa että jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on tärkeää, että kansalaisten osaamistaso on korkea ja koulutuksesta saadaan valmiudet työhön, jatko-opintoihin ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Ammatillisten opintojen aikana osaamista tulee hankkia sekä erillisinä tutkinnon yhteisinä kokonaisuuksina että ammatillisten tutkinnonosien yhteydessä. Akavan mielestä tutkinnon uudistamisen suunta on tältä osin oikea ja palvelee työelämälähtöisyyttä. Yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet on asetettu riittävän vaativiksi, mutta niiden saavuttaminen edellyttää oikeaa resursointia; monenlaisista lähtökohdista tulevilla opiskelijoilla on oltava oikeus riittävään opetukseen, ohjaukseen ja tukeen. Toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi asiasta on säädettävä lailla.

Lue lisääSisäasiainministeriö

2.2.2018 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiks

Akava toteaa lausunnossa sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi että luonnoksen jatkovalmistelussa tulisi selkiyttää tämän hankkeen yhteys sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevaan hallituksen kärkihankkeeseen.

Lue lisää

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta muun muassa kannattavansa esityksen yrittäjyyttä koskevia ehdotuksia. Akava suhtautuu varauksella siihen, että asiantuntijatehtävissä työskentelevien lupien kestoa pidennettäisiin vuodesta kahteen.

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriö

2.2.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön, että sosiaaliturvaa on jatkossakin kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista tavoitteista ja lähtökohdista käsin, ei tulorekisterilähtöisesti. Järjestöillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Lue lisää

2.2.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Palkansajakeskusjärjsstöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta muun muassa, että henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen yleislain sisällöstä ei ole käytettävissä esitystä, joten ehdotuksiin ei ole mahdollisuutta esittää lopullisia kantoja. Automatisoitujen päätösten soveltuvuutta tulee tarkastella esitettyä yksityiskohtaisemmin ja varmistua siitä, että käyttöala rajataan riittävän täsmällisesti sellaisiin päätöksiin, joihin se soveltuu. Vakuutuslaitoksista suoraan työnantajille tapahtuvaa tietojen luovutusta ei tule säätää etuuslaeissa. Järjestöt katsovat, että rekisteröidyn kielto-oikeuteen ehdotettua laajaa ja kategorista poikkeusta tietosuoja-asetuksen pääsäännöstä tulee harkita uudelleen ja arvioida, missä tilanteissa rajoitus olisi perusteltua. Lisäksi ne huomauttavat, että jatkovalmistelu tulee tehdä perinteisessä kolmikantaisessa yhteistyössä.

Lue lisää


Työ- ja elinkeinoministeriö

2.2.2018 Akavan lausunto Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta - uraanin talteenotto

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta - uraanin talteenotto, että Akavan tavoitteena energiapolitiikassa on Suomen energiaomavaraisuuden lisääminen. Uraanin talteen ottaminen parantaa omavaraisuutta ja työllisyyttä. Talteenoton avulla muualle päätyvän uraaninen määrä vähenee. Samalla malmin louhintaan liittyvien riskien hallintaan on panostettava aiempaa enemmän.

Lue lisää

2.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILO-raportti; Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012 Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ILOlle annettavasta raportista ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussääntö artikla 19), Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202). Lausunto on annettu englanninkielisellä raportointilomakkeella. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry lausuvat lausuntopyynnön kohteena olevasta Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Lue lisää


Ulkoministeriö

12.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoministeriölle antamassaan lausunnossaan EN: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti muun muassa että monilta osin Suomi on pyrkinyt asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa, mutta etuuksia on myös heikennetty viime vuosina. Esimerkkeinä mainita ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastus työhistorian mukaan (2014), sen tason heikennys (2015) sekä päivärahojen ja korotetun ansio-osan leikkaus sekä lapsilisän leikkaus ja lisäksi indeksien jäädytys 2017. Järjestöt nostavat esiin myös kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvan, jota ei ole saatu korjattua.

Lue lisää

15.8.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta

Akava toteaa ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta, että luonnoksessa on hyvin laajasti nostettu esiin Itämeren kannalta olennaisia näkökantoja. On tärkeää, että strategiassa korostetaan, että Itämeren erityishaasteena ovat rehevöitymisen ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat kasvi- ja eläinlajiston muutokset, lajiston yksipuolistuminen ja luonnonvaraisen eliöstön monimuotoisuuden kapeneminen. Akava huomauttaa, että jatkotyössä toimenpiteitä tulee priorisoida.

Lue lisää
Verohallinto

6.11.2017 Akavan lausunto: henkilökuntaedut verotuksessa

Akava toteaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan henkilöeduosta verotuksessa muun muassa katsovansa että terveydenhuollon tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta ei voi arvioida sen perusteella, kuinka suuria kustannuksia aiheutuu tai voi aiheutua yksittäisen sairauden hoidosta. Hoidon tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden arvioinnin tulee perustua tarpeellisuuteen, joka ilmenee muun muassa voimassa olevista käypän hoito -suosituksista. Siksi työnantajan järjestämän terveydenhuollon verovapauden ehdoksi ei voida asettaa muiden vaatimusten lisäksi absoluuttista ylärajaa yksittäisen hoitotapahtuman enimmäiskustannuksille.

Lue lisää


Ympäristöministeriö

9.6.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK huomauttavat ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta muun muassa, että niistä puuttuu kaksi olennaisinta tavoitetetta eli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vahvojen kasvukeskusten synnyttäminen. Luonnoksessa ei mainita sanallakaan kaupunkeja, järjestöt toteavat.

Lue lisää

6.6.2017 Akavan lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Akava toteaa ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta muun muassa että on tehtävä mittavia toimia nyt, jotta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetetut tavoitteet saavutetaan. On löydettävä keinoja, joilla autokannan uusiutumista ja sähköautojen leistymistä vauhditetaan. Akavan mielestä julkiset hankinnat ovat yksi avain päästöjen vähentämiseen. On löydettävä oikeat ympäristökriteerit, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Julkisen sektorin ilmastotalkoot pitäisi käynnistää kaikissa Suomen kunnissa, ja myös valtion toimissa. Akava toivoo muutoksia kappaleeseen 11.2 ”Osaaminen ja koulutustarpeet”. Korkean osaamisen tuottamissa teknologiaratkaisuissa on ilmastonmuutoksen torjunnan perusta. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja kaikilta koulutusasteilta valmistuneille. Tutkimus- ja innovaatiomäärärahoilla on myös oleellinen merkitys. Ympäristö- ja ilmasto- osaaminen pitää kytkeä kiinteäksi osaksi kaikkia tutkintoja ja kaikkea koulutusta. Nykyistä suurempi panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen, myös julkisella sektorilla, tuottaisi tulosta.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje