Akavan lausunnot hallinnonaloittain

Akavan lausuntoja on lueteltu alla hallinnonaloittain, siten että kultakin alalta on poimittu kaksi tuoreinta lausuntoa. Luettelossa on mukana myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisiä lausuntoja.


Liikenne- ja viestintäministeriö

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa että pitää yleisesti ottaen hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen II-vaihetta. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on toteuttaa liikennekaarihanketta täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan kaikki liikennemuodot.

Lue lisääOikeusministeriö

28.8.2017 Akavan lausunto ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta muun muassa että kannattaa työryhmän mietinnön mukaista esitystä siitä, että pitkään työttömänä olleille myönnetään lykkäystä palkan ulosmittaamiseen.

Lue lisää

16.6.2017 Akavan lausunto tuomioistuinviraston perustemisesta

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta viittaavansa jäsenliittonsa Suomen Lakimiesliiton lausuntoon asiasta. Lakimiesliitto toteaa kannattavansa tuomioistuinviraston perustamista sekä pitää erityisen tärkeänä, että Suomessa vahvistetaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellista riippumattomuutta. Lakimiesliitto katsoo, että toimikunnan esitys tuomioistuinviraston tehtävistä on perusteltu. Liitto huomauttaa, että hyötyjen saaminen virastosta vaatii valtioneuvostolta riittävän resursointipanostuksen ja virastolta onnistuneita rekrytointeja, jotta asiantuntevia, monipuolisia osaajia tulee johtamaan ja suorittamaan tuomioistuinviraston tehtäviä. Liitto huomauttaa, että viraston perustamisen jälkeen tulee tarkastella ja arvioida viraston tehtäviä ja palveluita sekä tarkistaa resurssien riittävyys.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

5.9.2017 Akavan lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi muun muassa, että julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja laajasti hyödynnettävissä. Rinnakkaistallentaminen on tärkeä keino edistää tieteen avoimuutta, mutta tehty esitys rinnakkaistallentamisen edistämisestä rajoittaa tutkijoiden sopimusoikeutta ja on tämän vuoksi ongelmallinen. Akava painottaa, että rinnakkaistallentamisen edistäminen ei saa missään tilanteessa vaarantaa tutkijoiden mahdollisuutta meritoitua tieteellisellä uralla.

Lue lisää

28.8.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta muun muassa, että kannattaa esitystä oppilas- ja opiskelijahuoltolain psykologi- ja kuraattoripalvelujen laajentamisesta koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Juuri peruskoulun päättäneiden nuorten ja maahanmuuttajanuorten oikeus oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin on varmistettava myös ammattitutkintoja suorittavien kohdalla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä opiskeluterveydenhuoltoon on varattava riittävät resurssit pidemmän tähtäimen kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Lue lisää
Sisäasiainministeriö

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta muun muassa kannattavansa esityksen yrittäjyyttä koskevia ehdotuksia. Akava suhtautuu varauksella siihen, että asiantuntijatehtävissä työskentelevien lupien kestoa pidennettäisiin vuodesta kahteen.

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriö

5.9.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muun muassa, että kannattaa esitystä uudesta säteilylaista, jolla pantaisiin täytäntöön osaltaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, ja jolla siirrettäisiin eräitä asetustasoisia säännöksiä ja Säteilyturvakeskuksen ohjeita lain tasolle uuden perustuslain edellyttämällä tavalla. Lailla täsmennettäisiin nykyisiä asetuksen antovaltuuksia ja annettaisiin Säteilyturvakeskukselle valtuus antaa määräyksiä eräistä yksityiskohtaisista ja teknisluonteisista asioista.

Lue lisää

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta muun muassa että yleisesti ottaen korkeasti koulutettujen töissä on vähemmän mahdollisuuksia saada lyhytkestoisia työpätkiä, joilla vaadittu aktiivisuus saavutetaan. Myöskään subjektiivista oikeutta saada palveluita ei ole. Työnhakijalle voi siis olla vaikea täyttää kriteerit, vaikka hän hakee aktiivisesti työtä. Vaikutusarvioinneissa tulisi kuvata tarkemmin alueellisia ja koulutusaloittaisia eroja siinä, kuinka malli tulee vaikuttamaan työnhakijoihin. Akava nostaa lausunnossaan esiin esityksen ongelmallisia kohtia, joihin liittyy mahdollisia tulkintaongelmia.

Lue lisää


Työ- ja elinkeinoministeriö

15.9.2017 Akavan lausunto nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että vaihtelevan työajan sopimukset eli niin sanotut nollatuntisopimukset siirtävät liiketoiminnan tai muun toiminnan rahoituksellista tai vastaavaa riskiä työnantajalta työntekijän kannettavaksi. Työntekijän toimeentulo ei välttämättä ole turvattua nollatuntityöstä saatavalla palkalla, vaan tällainen työ ylläpitää työttömyyden lailla tarvetta työttömyysturva- ja muiden tukijärjestelmien käyttöön. Tällöin vastuuta työntekijän toimentulosta siirtyy koko yhteiskunnan kannettavaksi. Esitys ei huomioi esim. työajan vakiintumista, mikä edellyttää asian ratkaisemista oikeuskäytännössä. Akava edellyttää, että mikäli hallitus vie esitystään eteenpäin ja tekee siten poliittisen valinnan nollatuntisopimusten lainsäädännöllisestä tunnustamisesta, se myös jatkaa pelisääntöjen valmistelua. Työntekijän suojeluperiaatteen kunnioittaminen on lainsäädännöllisesti turvattava, Akava huomauttaa.

Lue lisää

15.9.2017 Akavan lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä - työaikalaki

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että nykyinen työaikalaki kaipaa uudistuksia, sillä se ei vastaa asiantuntijatyön työaikasuojelun ja joustavuuden nykyisiä vaatimuksia. Akava nostaa esiin lausunnossaan esitykseen liittyviä puutteita ja epätäsmällisyyksiä, jotka on korjattava jatkovalmistelussa. Keskeisin ongelmakohta on soveltamisala, joka on koko työaikalain perusta. Soveltamisalapoikkeusten on oltava erittäin tarkkarajaisia ja ennakoitavia, Akava korostaa.

Lue lisää


Ulkoasiainministeriö

15.8.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta

Akava toteaa ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta, että luonnoksessa on hyvin laajasti nostettu esiin Itämeren kannalta olennaisia näkökantoja. On tärkeää, että strategiassa korostetaan, että Itämeren erityishaasteena ovat rehevöitymisen ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat kasvi- ja eläinlajiston muutokset, lajiston yksipuolistuminen ja luonnonvaraisen eliöstön monimuotoisuuden kapeneminen. Akava huomauttaa, että jatkotyössä toimenpiteitä tulee priorisoida.

Lue lisää

17.1.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kahdestoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan Neuvoston uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjastaan liittyvästä Suomen kahdestoista määräaikaisraportista muun muassa oikeuden turvallisiin ja terveellisiin työoloihin suhteen (artikla 3), että toimenpiteet kosteusvaurio-ongelmien ja niistä aiheutuvien terveysvaarojen poistamiseksi työpaikoilla ovat jääneet vaatimattomiksi. Järjestöt huomauttavat, etttä työterveyshuollon kattavuudessa on puutteita erityisesti pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa sekä nostavat esiin, että monia sosiaaliturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina. Kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvaa ei saatu korjattua. Ammattitautidiagnostiikkaa ja tutkimusmenetelmiä tulisi kehittää. Järjestöt korostavat, että työnantaja on vastussa terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvoitteensa, kustannusten tulee kohdistua työnantajiin.

Lue lisää

Ympäristöministeriö

9.6.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK huomauttavat ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta muun muassa, että niistä puuttuu kaksi olennaisinta tavoitetetta eli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vahvojen kasvukeskusten synnyttäminen. Luonnoksessa ei mainita sanallakaan kaupunkeja, järjestöt toteavat.

Lue lisää

6.6.2017 Akavan lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Akava toteaa ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta muun muassa että on tehtävä mittavia toimia nyt, jotta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetetut tavoitteet saavutetaan. On löydettävä keinoja, joilla autokannan uusiutumista ja sähköautojen leistymistä vauhditetaan. Akavan mielestä julkiset hankinnat ovat yksi avain päästöjen vähentämiseen. On löydettävä oikeat ympäristökriteerit, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Julkisen sektorin ilmastotalkoot pitäisi käynnistää kaikissa Suomen kunnissa, ja myös valtion toimissa. Akava toivoo muutoksia kappaleeseen 11.2 ”Osaaminen ja koulutustarpeet”. Korkean osaamisen tuottamissa teknologiaratkaisuissa on ilmastonmuutoksen torjunnan perusta. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja kaikilta koulutusasteilta valmistuneille. Tutkimus- ja innovaatiomäärärahoilla on myös oleellinen merkitys. Ympäristö- ja ilmasto- osaaminen pitää kytkeä kiinteäksi osaksi kaikkia tutkintoja ja kaikkea koulutusta. Nykyistä suurempi panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen, myös julkisella sektorilla, tuottaisi tulosta.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje