Akavan lausunnot hallinnonaloittain

Akavan lausuntoja on lueteltu alla hallinnonaloittain, siten että kultakin alalta on poimittu kaksi tuoreinta lausuntoa. Luettelossa on mukana myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisiä lausuntoja.
Oikeusministeriö

30.3.2017 Akavan lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn

Akava viittaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa yleisen tietosuoja-asetuksene vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn jäsenjärjstöjensä lausuntoihin. Niitä ovat antaneet Akavan Erityisalat, Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Lääkäriliitto.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

5.5.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen muun muassa olevansa tyytyväinen, että laadullisen työllistymisen mittaamista varten on perustettu työryhmä. Akava jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen koska olisi kannattanut – vastoin ryhmän enemmistöä – yhdistelmäindikaattoria mittaamaan korkeakoulusta valmistuneiden laadullista työllistymisestä. Indikaattorin tulisi olla Akavan mielestä yhdistelmä valmistuneiden subjektiiviseen kokemukseen perustuvan uraseurantatiedosta ja ammattiasemaan perustuvasta tilastollisesta tiedosta työllistymisestä. Yhdistelmäindikaattori toisi Akavan mielestä laadukkaamman lopputuloksen. Työllistymisen painoarvoa tulee pitkällä aikavälillä vielä kasvattaa sekä määrällisen että laadullisen työllistymisen osalta. Työryhmän työ osoitti, että korkeakoulujen palkitseminen valmistuneiden laadullisesta työllistymisestä ja sen mittaaminen on monimutkainen kysymys. Työryhmän lyhyt työskentelyaika ei riittänyt käsittelemään asiaa vielä riittävästi. Ennen kuin päätetään lopullisesta korkeakoulujen palkitsemisen tavasta on esimerkiksi uraseurannan kysymyksiä vielä tarpeen käydä läpi laajapohjaisessa OKM:n työryhmässä, johon tulisi korkeakoulujen ja tärkeimpien sidosryhmien edustus. Sama ryhmä voisi toimia myös ohjausryhmänä pidemmän aikavälin uraseurannan kehittämiselle ja rahoitusmallityön uudistamiselle.

Lue lisää

31.3.2017 Akavan lausunto: Nyt on lukion kehittämisen aika -kehittämistyön suuntaviivat

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Nyt on lukion kehittämisen aika -kehittämistyön suuntaviivoista muun muassa, että lukiokoulutuksen nykytilan systemaattinen arviointi on käynnistettävä ja sen on toimittava pohjana kaikelle lukion kehittämistyölle. Samalla tulee arvioida lukiolain kehittämistarpeet ja luoda laatukriteerit lukio-opetukseen. Tarkasteluun on sisällytettävä ylioppilastutkinnon ja valintakoemenettelyiden kehittäminen, sillä ne kaikki muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Myös tulevaisuuden lukion päätehtävä on antaa nuorelle laaja yleissivistys ja valmiudet jatko-opintoihin. Oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista opetusta on vahvistettava ja yhteyksiä työelämän kanssa lisättävä.

Lue lisää
Sisäasiainministeriö

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta muun muassa kannattavansa esityksen yrittäjyyttä koskevia ehdotuksia. Akava suhtautuu varauksella siihen, että asiantuntijatehtävissä työskentelevien lupien kestoa pidennettäisiin vuodesta kahteen.

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriö

7.4.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden...

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta jäsenjärjestöjensä lausuntojen lisäksi, että monet työntekijät altistuvat työssään erilaisille biologisille tekijöille, jotka eivät johdu varsinaisesti työstä tai työympäristön ominaisuuksista, mutta ovat siitä huolimatta merkittävä terveysriski ja vaikuttavat merkittävästi työntekijän terveyteen joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Esimerkkinä tällaisista tekijöistä Akavan jäsenjärjestöistä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat kiinnittäneet huomiota kosteus- ja homevaurioista johtuviin sisäilmaongelmiin, joiden laajuus Suomessa on valtava ja merkitys terveydelle erittäin huomattava. Home- ja kosteusvauriomikrobeista ja sairauksissa viitataan liian kapeaan sairausryhmään, huomauttaa Akava. Vähintäänkin hengityselinsairaudet olisi pitänyt mainita tässä yhteydessä.

Lue lisää

3.4.2017 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa pitävänsä uudistusta hyvänä ja kannattavansa potilaan ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä. Uudistus voi toteuttaa näitä tavoitteita, jos voidaan vaikuttaa siihen, että palvelujen saatavuus paranee ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluketjuissa samoin kuin moniammatillinen työskentelyote palvelujen tuotannossa. Uudistuksessa tulee varmistaa, että eri maakuntien kesken ei synny eriarvoisuutta. Akavan mielestä tavoite kustannusten hillitsemisestä on oikea ja kannatettava, mutta siihen ei saa pyrkiä leikkaamalla henkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia. Akava huomauttaa, että esitys ei nykyisessä muodossaan turvaa pienten palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien asemaa. Lisäksi Akava nostaa esiin uudistuksen merkittävät vaikutukset terveydenhuollon ammattihenkilöiden työmarkkina-asemaan ja eläketurvaan. Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä. Henkilöstön osallistaminen uudistukseen on turvattava ja kaikkien ammattiryhmien edustajien on oltava mukana suunnittelussa.

Lue lisää


Työ- ja elinkeinoministeriö

5.5.2017 Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista muun muassa, että esityksen keskeiset tavoitteet ja niiden perustelut on lakiehdotuksessa hyvin kirjattu. Kestävän talouskasvun ja alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen ovat oleellisia tavoitteita Suomen menestymiselle. Myös tuotantorakenteen monipuolistaminen ja alueellisten erityispiirteiden huomioiminen ovat kohtuullisesti toteutettuina hyviä tavoitteita. Uudistuksen kannalta kriittistä onkin se, miten hyvin lain tavoitteet pystytään käytännössä toteuttamaan. Onko lakiesitys yhtäältä riittävän mahdollistava ja toisaalta riittävän velvoittava, jotta tavoitteet toteutuvat ja palveluiden saatavuus turvataan? Kriittistä on myös se, millä tavoin maan eri osissa, esimerkiksi harvaan asutuilla seuduilla, kasvupalveluiden markkinat saadaan syntymään ja riittävän yhdenmukainen palvelutaso pystytään varmistamaan kaikille asiakasryhmille.

Lue lisää

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta muun muassa, että yleisesti ottaen on hyvä, että kokeiluja järjestetään. Kuitenkin tulosten hyödynnettävyyden kannalta on valitettavaa, että näissä kokeiluissa kohderyhmät ovat keskenään niin samankaltaisia. Monipuolisemmin koostuneista kohderyhmistä voisi olla saatavissa myös monipuolisempia ja ehkä laajemmin hyödynnettäviä tuloksia. Toisaalta esitetty kokeilujärjestely mahdollistaa hyvin erilaisten palvelutapojen kohdistamisen valittuihin kohderyhmiin.

Lue lisää


Ulkoasiainministeriö

17.1.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kahdestoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan Neuvoston uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjastaan liittyvästä Suomen kahdestoista määräaikaisraportista muun muassa oikeuden turvallisiin ja terveellisiin työoloihin suhteen (artikla 3), että toimenpiteet kosteusvaurio-ongelmien ja niistä aiheutuvien terveysvaarojen poistamiseksi työpaikoilla ovat jääneet vaatimattomiksi. Järjestöt huomauttavat, etttä työterveyshuollon kattavuudessa on puutteita erityisesti pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa sekä nostavat esiin, että monia sosiaaliturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina. Kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvaa ei saatu korjattua. Ammattitautidiagnostiikkaa ja tutkimusmenetelmiä tulisi kehittää. Järjestöt korostavat, että työnantaja on vastussa terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvoitteensa, kustannusten tulee kohdistua työnantajiin.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje