Akavan lausunnot hallinnonaloittain

Akavan lausuntoja on lueteltu alla hallinnonaloittain, siten että kultakin alalta on poimittu kaksi tuoreinta lausuntoa. Luettelossa on mukana myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisiä lausuntoja.


Liikenne- ja viestintäministeriö

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa että pitää yleisesti ottaen hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen II-vaihetta. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on toteuttaa liikennekaarihanketta täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan kaikki liikennemuodot.

Lue lisääOikeusministeriö

16.6.2017 Akavan lausunto tuomioistuinviraston perustemisesta

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta viittaavansa jäsenliittonsa Suomen Lakimiesliiton lausuntoon asiasta. Lakimiesliitto toteaa kannattavansa tuomioistuinviraston perustamista sekä pitää erityisen tärkeänä, että Suomessa vahvistetaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellista riippumattomuutta. Lakimiesliitto katsoo, että toimikunnan esitys tuomioistuinviraston tehtävistä on perusteltu. Liitto huomauttaa, että hyötyjen saaminen virastosta vaatii valtioneuvostolta riittävän resursointipanostuksen ja virastolta onnistuneita rekrytointeja, jotta asiantuntevia, monipuolisia osaajia tulee johtamaan ja suorittamaan tuomioistuinviraston tehtäviä. Liitto huomauttaa, että viraston perustamisen jälkeen tulee tarkastella ja arvioida viraston tehtäviä ja palveluita sekä tarkistaa resurssien riittävyys.

Lue lisää

30.3.2017 Akavan lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn

Akava viittaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa yleisen tietosuoja-asetuksene vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn jäsenjärjstöjensä lausuntoihin. Niitä ovat antaneet Akavan Erityisalat, Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Lääkäriliitto.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

6.6.2017 Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamasaan lauusunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun muun muassa että ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen on oltava vertailukelpoinen lukion reittiä tulevien kanssa. Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen on erittäin kannatettavaa. Pelkkä vertailtavuuden kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan huomioitava myös ammatillisen osaamisen osoittaminen. Ammattiosaamisen näyttöä on kehitettävä niin, että se jatkossakin mittaa myös akateemisia valmiuksia (matemaattisia, kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja). Akava tukee voimakkaasti toisen asteen ja korkeakoulutuksen yhteyden systemaattista vahvistamista. Ammatillisen koulutuksen todistusten hyödynnettävyyden lisääminen korkeakoulujen valintoja paremmin tukevaksi antaisi lisäpontta myös muulle laajemmalle yhteistyölle.

Lue lisää

2.6.2017 Akavan lausunto hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä yliopisto - ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi muun muassa pitävänsä välttämätöntä, että ensin viedään loppuun korkeakoulutuksen kansallinen visiotyö ja tämän jälkeen katsottaisiin, onko opetusyhteistyölainsäädäntö tällaisessa muodossaan paras keino edistää vision toteutumista. Suurimpana haasteena Akava pitää sitä, että opetusyhteistyön lisäämistä edistävä lainsäädäntö lähtee nyt liikkeelle ajatuksesta koulutuksen ulkoistamisesta ja toiminnan tehostamisesta. Hallituksen esityksessä opetusyhteistyöstä perusteluineen ei näy koulutuksen laadun ja yhteisön merkitystä. Samoin laista puuttuu selvä visio kahdenlaista osaamista tuottavista korkeakoulututkinnoista, huomauttaa Akava.

Lue lisää
Sisäasiainministeriö

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta muun muassa kannattavansa esityksen yrittäjyyttä koskevia ehdotuksia. Akava suhtautuu varauksella siihen, että asiantuntijatehtävissä työskentelevien lupien kestoa pidennettäisiin vuodesta kahteen.

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriö

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta muun muassa että yleisesti ottaen korkeasti koulutettujen töissä on vähemmän mahdollisuuksia saada lyhytkestoisia työpätkiä, joilla vaadittu aktiivisuus saavutetaan. Myöskään subjektiivista oikeutta saada palveluita ei ole. Työnhakijalle voi siis olla vaikea täyttää kriteerit, vaikka hän hakee aktiivisesti työtä. Vaikutusarvioinneissa tulisi kuvata tarkemmin alueellisia ja koulutusaloittaisia eroja siinä, kuinka malli tulee vaikuttamaan työnhakijoihin. Akava nostaa lausunnossaan esiin esityksen ongelmallisia kohtia, joihin liittyy mahdollisia tulkintaongelmia.

Lue lisää

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kansallis

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi, että Akavaa on kuultu ehdotuksen valmistelun aikana ja ettei Akavalla ole huomautettavaa luonnokseen.

Lue lisää


Työ- ja elinkeinoministeriö

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnokseksi hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta muun muassa kannattavansa näitä esityksiä. Sivutoimisen yrittäjyyden arvioinnin muutos perustuu hallituksen asettamien selvityshenkilöiden esitykseen joulukuussa 2016. Selvityksen mukaan erityinen ongelma on, ettei työnhakija tiedä, miten yrittäjänä tehty työ vaikuttaa työttömyysturvaetuuksiin. Nyt esitetyllä muutoksella poistetaan esteitä aloittaa yritystoiminta.

Lue lisää

5.5.2017 Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista muun muassa, että esityksen keskeiset tavoitteet ja niiden perustelut on lakiehdotuksessa hyvin kirjattu. Kestävän talouskasvun ja alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen ovat oleellisia tavoitteita Suomen menestymiselle. Myös tuotantorakenteen monipuolistaminen ja alueellisten erityispiirteiden huomioiminen ovat kohtuullisesti toteutettuina hyviä tavoitteita. Uudistuksen kannalta kriittistä onkin se, miten hyvin lain tavoitteet pystytään käytännössä toteuttamaan. Onko lakiesitys yhtäältä riittävän mahdollistava ja toisaalta riittävän velvoittava, jotta tavoitteet toteutuvat ja palveluiden saatavuus turvataan? Kriittistä on myös se, millä tavoin maan eri osissa, esimerkiksi harvaan asutuilla seuduilla, kasvupalveluiden markkinat saadaan syntymään ja riittävän yhdenmukainen palvelutaso pystytään varmistamaan kaikille asiakasryhmille.

Lue lisää


Ulkoasiainministeriö

17.1.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kahdestoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan Neuvoston uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjastaan liittyvästä Suomen kahdestoista määräaikaisraportista muun muassa oikeuden turvallisiin ja terveellisiin työoloihin suhteen (artikla 3), että toimenpiteet kosteusvaurio-ongelmien ja niistä aiheutuvien terveysvaarojen poistamiseksi työpaikoilla ovat jääneet vaatimattomiksi. Järjestöt huomauttavat, etttä työterveyshuollon kattavuudessa on puutteita erityisesti pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa sekä nostavat esiin, että monia sosiaaliturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina. Kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvaa ei saatu korjattua. Ammattitautidiagnostiikkaa ja tutkimusmenetelmiä tulisi kehittää. Järjestöt korostavat, että työnantaja on vastussa terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvoitteensa, kustannusten tulee kohdistua työnantajiin.

Lue lisää

Ympäristöministeriö

9.6.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK huomauttavat ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta muun muassa, että niistä puuttuu kaksi olennaisinta tavoitetetta eli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vahvojen kasvukeskusten synnyttäminen. Luonnoksessa ei mainita sanallakaan kaupunkeja, järjestöt toteavat.

Lue lisää

6.6.2017 Akavan lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Akava toteaa ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta muun muassa että on tehtävä mittavia toimia nyt, jotta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetetut tavoitteet saavutetaan. On löydettävä keinoja, joilla autokannan uusiutumista ja sähköautojen leistymistä vauhditetaan. Akavan mielestä julkiset hankinnat ovat yksi avain päästöjen vähentämiseen. On löydettävä oikeat ympäristökriteerit, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Julkisen sektorin ilmastotalkoot pitäisi käynnistää kaikissa Suomen kunnissa, ja myös valtion toimissa. Akava toivoo muutoksia kappaleeseen 11.2 ”Osaaminen ja koulutustarpeet”. Korkean osaamisen tuottamissa teknologiaratkaisuissa on ilmastonmuutoksen torjunnan perusta. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja kaikilta koulutusasteilta valmistuneille. Tutkimus- ja innovaatiomäärärahoilla on myös oleellinen merkitys. Ympäristö- ja ilmasto- osaaminen pitää kytkeä kiinteäksi osaksi kaikkia tutkintoja ja kaikkea koulutusta. Nykyistä suurempi panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen, myös julkisella sektorilla, tuottaisi tulosta.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje