Akavan lausunto ulkoasiainministeriölle: YK; kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen seitsemäs määräaikaisraportti

23.5.2011 Paula Ilveskivi
Dnro 058/62/2011

Lausuntopyyntönne 18.4.2011/Dnro HEL7852-15

YK; kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen seitsemäs määräaikaisraportti

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt seitsemännen määräaikaisraportoinnin laatimista varten Akava ry:n lausuntoa YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta Suomessa. Pyydettynä lausuntonaan Akava ry lausuu seuraavaa:

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea on käsitellessään Suomen 5. ja 6. määräaikaisraporttia kehottanut Suomea kiinnittämään ensisijaista huomiota loppupäätelmissä esitettyihin huolenaiheisiin ja suosituksiin. Komitea on nostanut Suomen osalta esiin useita naisten asemaan ja sukupuolten yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Komitean esiin nostamista huolenaiheista Akava ry keskittyy niihin kysymyksiin, joilla on erityisesti merkitystä korkeasti koulutettujen naisten työelämään osallistumisen ja siinä menestymisen näkökulmasta.

Komitean esittämistä huolenaiheista Akava ry nostaa lausunnossaan esiin sukupuolten tasa-arvoa koskevan lainsäädännön uudistamisen, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen, naisiin kohdistuvan väkivallan, yhdenvertaisen osallistumisen poliittiseen ja julkiseen toimintaan, koulutuksen ja työllisyyden.

Akavan lausunnon pääkohdat

  • sukupuolten tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö on uudistettava
  • sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista on tehostettava
  • työnantajan velvoitteita ehkäistä naisiin työelämässä kohdistuvaa väkivaltaa on täsmennettävä lainsäädännössä
  • naisten mahdollisuuksia osallistua poliittiseen ja julkiseen toimintaan on parannettava
  • koulutuksen sukupuolisensitiivisyyttä on lisättävä
  • naisten asemaa työelämässä on parannettava
  • palkkauksellista tasa-arvoa on lisättävä
  • perhevapaiden tasaisempaa jakautumista miesten ja naisten kesken on edistettävä
  • perhevapailta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava
  • määräaikaisuuksien perusteita on kiristettävä ja perusteettomien määräaikaisuuksien sanktiointia kovennettava   

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Edellisen hallituksen kaudella aloitettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain-säädännön uudistaminen edellyttää vielä perusteellista kolmikantaista jatkovalmistelua. Akava ry katsoo, että uudistuksen lähtökohtana tulee olla periaate, jonka mukaan sukupuolten välistä tasa-arvoa sääntelevä tasa-arvolaki ja muita syrjintäperusteita koskeva yhdenvertaisuuslaki pidetään omina erillisinä säädöksinään.

Tasa-arvolain toimivuudesta on runsaasti selvityksiä, jotka yksiselitteisesti osoittavat, että tietyiltä osin tasa-arvolain säännökset edellyttävät täsmentämistä. Miesten ja naisten palkkauksellisen tasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi tulee tasa-arvolakia täsmentää erityisesti palkkakartoituksia koskevien säännösten osalta. Voimassa olevassa laissa ei ole riittävällä täsmällisyydellä määritelty palkan käsitettä, mikä on omiaan vaikeuttamaan miesten ja naisten palkkojen ja muiden työsuoritukseen perustuvien taloudellisten etuuksien vertailtavuutta.

Samassa yhteydessä tulee vahvistaa henkilöstöedustajien oikeutta saada tietoja ja osallistua palkkakartoitusten laatimiseen. Näissä kysymyksissä on ilmennyt käytännössä ongelmia, joihin nykyisin voimassa oleva laki ei anna riittäviä keinoja puuttua työpaikoilla.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tulisi olla toimintaa ohjaava periaate julkisessa toiminnassa kaikilla hallinnonaloilla sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnassa ja työelämässä. Vaikka tilanteen parantamiseksi onkin jo tehty toimenpiteitä, valtavirtaistaminen ei kuitenkaan toteudu käytännössä, joten siihen kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen keinovalikoimaa tulee terävöittää siten, että erilaisten suositusten ja ohjeiden ja resurssiohjauksen lisäksi käytettäisiin vahvempia velvoittavia keinoja. Lisäksi käytettyjen keinojen toimivuutta ja saavutettuja tuloksia tulee arvioida systemaattisesti.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Komitea on kiinnittänyt huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, joskaan huolenaiheen kärki ei ole kohdistunut niinkään työelämään kuin yksityiselämän alueelle. Kuitenkin komitea on ollut huolissaan naisiin kohdistuvan väkivallan suuresta yleisyydestä samoin kuin seksuaalisesta häirinnästä.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä eivät valitettavasti ole työelämässä outoja ilmiöitä, vaan yhä kasvava ongelma. Korkeasti koulutetuilla aloilla työssä kohdattavaa väkivaltaa ja sen uhkaa on erityisesti naisvaltaisilla aloilla, kuten sosiaali- ja tervey-denhuollossa ja sivistystoimessa.

Lienee selvää, että julkisella vallalla on velvollisuus taata suojaa väkivaltaa vastaan niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Jos asiassa halutaan saada korjausta aikaan, työnantajia tulee lailla velvoittaa nykyistä tehokkaammin torjumaan ja ennaltaehkäisemään väkivaltaa sekä suojelemaan työntekijöitä väkivallalta ja huolehtimaan tarvittavasta avusta ja jälkihoidosta väkivallan kohteeksi joutuneille työntekijöille.

Yhdenvertainen osallistuminen poliittiseen ja julkiseen toimintaan
Komitea on esittänyt huolensa siitä, että naisten prosenttimääräinen osuus korkeissa asemissa on vähäinen varsinkin yksityisellä sektorilla, tiedemaailmassa ja diplomaattikunnassa. Lisäksi komitea on kiinnittänyt huomioita maahanmuuttaja-  ja vähemmistö-naisten osallistumiseen. Akava ry jakaa komission huolenaiheet. Naisten koulutusasteen jatkuva nousu ei ole riittävästi näkynyt naisten osuuksina korkeissa asemissa. Jos näyt¬tää siltä, että erilaiset suunnitteluvelvoitteet ja pehmeät ohjauskeinot eivät ala tuottaa tulosta, tulee harkita tarvetta esimerkiksi velvoittavien sukupuolikiintiöiden käyttöönottoon.    

Koulutus

Sukupuolten tasa-arvon toteutumisen ongelmana on myös työelämän jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin, mikä taas osaltaan johtuu nuorten koulutusvalinnoista ja suuntautumisesta. Opettajien asenteet vaikuttavat merkittävästi oppilaiden käsityksiin omista mahdollisuuksistaan ja näin ollen myös heidän koulutusvalintoihinsa sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Opettajien täydennyskoulutuksissa sukupuolten välisten erojen tasoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Samoin lukiokoulutuksen ja opiskelijavalintojen kehittämisessä sukupuolten tasa-arvoista korkeakoulutukseen pääsyä tulee arvioida uudistusten yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee toteuttaa segregaation lieventämistyöryhmän 25 toimenpide-ehdotusta (OKM 2010: 18) liittyen segregaation lieventämiseen koulutuksessa.

Työllisyys

Komitea on esittänyt huolenaan naisten epäedullisen työmarkkina-aseman, joka näkyy työmarkkinoiden horisontaalisena ja vertikaalisena segregoitumisena, sukupuolten 20 prosentin palkkaerona, naisten suurempana osuutena määräaikaisista palvelussuhteista, naisten laittomasta irtisanomisesta raskauden ja synnytyksen perusteella sekä vanhempainvapaata käyttävien miesten vähäisestä lukumäärästä. Akava ry yhtyy täysin näihin komitean huolenaiheisiin.

Huolimatta niistä toimista, joita naisten aseman parantamiseksi työelämässä on tehty, tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Työelämän segregaation purkamisessa ei ole saavutettu haluttuja tuloksia. Yhä edelleen naiset työskentelevät naisvaltaisilla aloilla, eikä näillä aloilla ole miesten osuus juurikaan lisääntynyt. Selvää on, että korkeasti koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja sen edellyttämää koulutusta ja osaamista.
 
Myös naisten urakehitys laahaa pitkällä miesten jäljessä ja tästä seuraa myös naisten palkkauksellinen jälkeenjääneisyys. Osittain naisten urakehitystä hidastaa perhevapaat ja vastuu pienten lasten hoivasta. Miesten perhevapaiden käyttö rajoittuu suurelta osin nimenomaan isille korvamerkittyihin yksilöllisiin perhevapaisiin ja naiset käyttävät äitien yksilöllisen vapaan lisäksi myös vanhempien vapaasti jaettavat vapaat.

Akava ry katsoo, että perhevapaiden jakaantuminen molempien vanhempien kesken nykyistä tasapuolisemmin pitää asettaa tavoitteeksi uudistettaessa perhevapaajärjestelmää. Tämä edellyttää sitä, että nimenomaan isille kohdistettuja vapaita lisätään merkittävästi ja samalla korotetaan vanhempainvapaalta maksettavia vanhempainvapaaetuuksia siten, että poistettaan etuuksia leikkaavat taitteet.   

Naisten asemaa ja urakehitystä hidastavat myös määräaikaiset palvelussuhteet. Tilastot osoittavat selkeästi tämän kohdistuvan nimenomaan naisiin ja erityisesti nuoriin lisääntymisiässä oleviin naisiin. Määräaikaisilla palvelussuhteilla on kiistatta vaikutus sekä uralla etenemiseen että palkkakehitykseen. Perusteettomien määräaikaisten palvelussuhteiden kitkeminen edellyttää lainsäädännön tiukentamista sekä hyväksyttävien määräaikaisuuk-sien perusteiden että sanktioinnin osalta.

Akava ry jatkaa komitean huolen myös vanhempainvapailta palaavien naisten palvelussuhdeturvan osalta. Oikeus palata entisiin tehtäviin vanhempainvapaan jälkeen ei näyttäisi käytännössä toimivan. Akava ry vaatii palvelussuhdeturvan parantamista siten, että vanhempainvapaalta palaavalle työntekijälle säädetään kuuden kuukauden jälkisuoja irti-sanomista vastaan. Lisäksi työnantajan velvollisuutta tarjota entistä työtä tai entistä työtä vastaavia tehtäviä tulee vahvistaa.

Akava ry katsoo, että hallituksen tulee aktiivisesti viedä eteenpäin toimia, jotka luovat molemmille sukupuolille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään ja edetä urallaan. Koulutuksen tulee olla yhtä kannattava investointi molemmille sukupuolille. Nämä toimet tulee valmistella ja toteuttaa kolmikantaisesti yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Akava ry

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje