Akavan lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuistiosta "Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet"

7.6.2011 Ida Mielityinen
Dnro 061/62/2011

Lausuntopyyntönne 6.5.2011/Dnro 68/040/2010

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet

Lisää ammattimaista ohjausta työssä oleville korkeakoulutetuille

 • väliraportissa tuotu ansiokkaasti esille ohjauksen kehittämisen poikkihallinnollisuus sekä ohjauksen monimuotoisuus
 • raportissa todetaan korkeakoulutettujen palveluiden suuret ongelmat, mutta niitä koskevia kehittämisehdotuksia on vähän
 • työelämän edustajat tulee ottaa mukaan työryhmän työhön välittömästi, ja työryhmän työtä tulee jatkaa palautteen pohjalta
 • työssäolevien ohjaukselle on määriteltävä vastuutaho – ELY-keskuksille ei voi niiden nykyresursseilla antaa tehtävää 
 • erityisesti nivelvaiheiden ohjausvastuiden määrittely on jatkotyössä tärkeää
 • työpaikat todetaan keskeisiksi oppimisen paikoiksi, mutta ei esitetä kehittämisehdotuksia
 • mosaiikkiurat työn ja opiskelun vaihteluineen asettavat ohjauksen kehittämiselle uudenlaiset reunaehdot  – nämä haasteet otettava jatkotyössä vahvasti esille
 • rahoitus ohjauksen kehittämiseksi ei saa olla ainoastaan projektityyppistä
 • verkkopalveluiden kehittäminen hyvä asia ja henkilökohtaisuus palveluiden kehittämisessä säilytettävä
 • työnantajat saatava mukaan ohjauksen kehittämistyöhön
 • koulutustilimalli on välttämätön keino selkiyttää eri toimijoiden vastuita työuran aikaisessa osaamisen kehittämisessä, mistä ohjaus eri muodoissaan on yksi merkittävä osa-alue

Työryhmä on tavoittanut väliraportissaan ansiokkaasti elinikäisen ohjauksen moninaisuuden. Työssä tuodaan hyvin esille poikkihallinnollisuus ja eri toimijoiden yhteistyön välttämättömyys ohjauksen kehittämisessä. Akava tuo lausunnossaan esiin työn keskeiset puutteet jatkokehittämisen pohjaksi ja strategisten tavoitteiden täydentämiseksi. 

Väliraportissa esitellään heikosti eri ryhmien eriytyneet tarpeet ohjauspalveluissa – ehkä maahanmuuttajia lukuun ottamatta.  Akava näkee tässä keskeisen kehittämiskohteen työryhmän jatkotyössä. Ohjauksellisten tarpeiden osalta työssäkäyvää väestöä ei voida jaotella minkään perinteisten kategorioiden (kuten ammattiala tai työntekijätaso) mukaan, vaan asiakasryhmien määrittely vaatii aivan uudenlaista ajattelua ja ohjaustarpeiden analyysiä. Esimerkiksi korkeakoulutettujen työnhaku- ja työelämävalmiudet vaihtelevat runsaasti.

Raportissa todetaan, että korkeakoulutettujen palveluissa on räikeitä puutteita korkeakoulutuksen aikana. Samoin todetaan TE-toimistojen henkilöstöllä olevan vaillinaiset tiedot korkeakoulutettujen työmarkkinoista ja koulutuksen tuottamista valmiuksista. Akava näkee, ettei väliraportissa tunnisteta riittävästi ohjausprofession vahvistamiseen TE-toimistoissa liittyviä keskeisiä ongelmia eikä näin ollen aseteta myöskään riittävästi tavoitteita tilanteen parantamiseksi.
 
Akava painottaa myös, ettei työssäkäyvien ohjausta voida tarkastella erikseen täydennyskoulutuksen kehittämisestä ja työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.  Tämä asettaa erityisiä haasteita myös ohjauspalveluiden koordinaatiolle eri toimijatahojen kesken. Koordinaatiovastuu on määriteltävä jollekin toimijalle alueilla. Strategiassa ehdotettu ELY-keskus on yksi vaihtoehto vastuutahoksi, mutta nykyresursseilla niillä ei ole valmiuksia hoitaa tätä vastuu- ja koordinaatiotehtävää. Uusi tehtävä edellyttäisi ELY-keskusten koulutus- ja sivistyspoliittisen osaamisen vahvistamista. Myös korkeakoulujen on otettava uudenlaista vastuuta alueensa korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksesta ja ohjauksesta. Koordinaatiossa on muistettava ohjaustyön vahva yhteys toisaalta koulutusinstituutioihin ja koulutus- ja sivistyspolitiikkaan ja toisaalta työelämän kehittämiseen ja elinkeinopolitiikkaan.   

Strategisia tavoitteita koskevat erityishuomiot

Strateginen tavoite 1: Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat asiakkaan tarpeita

 • Ohjaustoiminnan ja -koulutuksen vakaa julkinen rahoitus on ehdoton edellytys toiminnan kehittämiselle ja ohjausprofession vahvistamiselle.
 • Tavoitteista puuttuvat toimenpiteet korkea-asteella opiskelevien sekä työssä olevien aikuisten ohjauksen kehittämiseksi.
 • Ohjauspalveluiden saatavuuden varmistaminen edellyttää jatkotyössä hienojakoisempaa käyttäjäryhmien analyysiä ohjaustarpeisiin vastaamiseksi ja ohjauksellisen tarjonnan kehittämiseksi.
 • Eri ryhmien ohjauspalveluiden takaamiseksi tarvitaan myös lainsäädännöllistä työtä.    
 • Korkeakoulutettujen ohjaamiseen tarvittavaa osaamista tulisi olla tarjolla koko maassa ja kaikilla työssäkäyntialueilla. Tähän tulee kiinnittää huomioita TE-toimistoverkon uudistamisessa. Osaamista tulee vahvistaa esimerkiksi yhteistyömalleilla korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden ja täydennyskoulutuskeskusten kanssa sekä eri TE-keskusten välisillä yhteistyömalleilla.

Strateginen tavoite 2: Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat

 • Uranhallintataitojen kytkeminen yleisiin työelämätaitoihin on hyvä kehittämistyön suunta korkeakouluille. Jatkotyössä korkeakoulujen toiminnan kehittämiselle on määriteltävä selkeämmät tavoitteet sekä tutkintoonjohtavan koulutuksen että täydennyskoulutuksen osalta. Jatkotyössä tulee esimerkiksi määritellä, millaiset työnhakutaidot kaikkien korkeakoulutettujen tulisi saada opintojensa aikana.
 • Tutkintoonjohtava koulutus on rakennettava elinikäisen oppimisen kontekstista käsin ja opintojen on vahvistettava elinikäistä oppimista suosivia asenteita.
 • Jatkotyössä on etsittävä taho lukion jälkeisen ohjausvastuun määrittelemiseksi niiden osalta, jotka eivät jatka jatko-opinnoissa heti lukion jälkeen.

Strateginen tavoite 3: Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen

 • Ohjaustyöhön on saatava lisää kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia ja ohjaajia kaikille kouluasteille, mutta erityinen lisäystarve on lukioissa ja korkea-asteelle.
 • Erityisesti korkea-asteen ohjauksessa opetusta ja ohjausta on mahdotonta täysin irrottaa toisistaan. Niinpä opettajien pedagogisen koulutuksen tulee antaa nykyistä enemmän valmiuksia kiinteästi opetukseen liittyvään ohjaustyöhön. 
 • Ohjaustyötä tekeviä ja/tai ohjauksellisia elementtejä työssään käyttäviä työskentelee useilla eri koulutustaustoilla. Heidän tarpeisiinsa sopivaa täydennyskoulutusta on merkittävästi lisättävä ja esittävä tähän myös uusia koulutusmalleja. 
 • TE-hallinnon työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset on määriteltävä, jotta heidän valmiutensa antaa ohjausta eri ryhmille paransivat. Heille tulee suunnata täydennyskoulutusta korkeakoulutettujen ohjaamisesta. 
 • Ohjaajien koulutuksessa on vahvistettava myös uusien työvälineiden käyttöä, kuten verkossa tapahtuvaa ohjaustyötä. Esimerkiksi ammattiliitoissa on jo runsaasti osaamista ja kokemusta tällä alueella.    
 • Osaamisen tunnistaminen on keskeinen osa ohjaajan työtä; moniammatillinen yhteistyö ja keskinäinen vuorovaikutus eri toimijoiden välillä edistää työssä onnistumista.

Strateginen tavoite 4: Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään

 • Eri toimijat, koulutusasteet ja ohjausmuodot tarvitsevat ainakin osittain eriytetyt laatujärjestelmät, jotta ne tukevat ohjauksen moninaisia muotoja ja laadun jatkuvaa kehittämistä. 
 • Tilasto- ja seurantatiedon keräämistä täytyy kehittää erityisesti korkea-asteella. Tiedon avoimuus ja löydettävyys on erittäin keskeistä ohjauspalveluita kehitettäessä.

Strateginen tavoite 5: Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

 • Työnantajat on saatava mukaan ohjauksen kehittämistyöhön nykyistä selkeämmin pelisäännöin. Koulutustilimalli on välttämätön keino selkiyttää eri toimijoiden vastuita työuran aikaisessa osaamisen kehittämisessä, mistä ohjaus eri muodoissaan on yksi merkittävä osa-alue.
 • Eri toimijoiden välistä työnjakoa tulee jatkotyöskentelyssä selkiyttää. Akava, TE-hallinto ja korkeakoulut ovat tehneet tässä merkittävää työtä selkiyttämällä näiden toimijoiden keskinäistä työnjakoa sekä ohjauspalveluiden laatua on kehitetty vertaistuen kautta ja benchmarking-työn kautta.
 • Tavoitelinjauksissa on verrattain vähän toimenpide-ehdotuksia työelämässä tai sen ulkopuolella olevien ohjauksen parantamiseksi ja tätä osuutta on jatkotyössä vahvistettava.    
 • Vapaan sivistystyön rooli ohjauspalveluiden kehittämisessä on määriteltävä jatkotyössä. Heidän vastuutaan voisi lisätä esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

Akava ry

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje