Akavan lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

2.11.2012 Eugen Koev
Dnro 115/62/2012

Lausuntopyyntönne 5.10.2012/Dnro VM092:00/2012

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Akavalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Tärkeätä on, etteivät Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muutokset johtaisi valvontamaksun perintään työeläkelaitoksilta ja -yhtiöiltä muutetun 6 §:n perusteella, koska työeläkelaitosten ja -yhtiöiden maksuvelvollisuus on jo säädetty lain 4 §:ssä. Sen vuoksi esitetystä 6 §:n viimeisestä sarakkeesta tulee poistaa luokka ”eläkejärjestelmät”.
Muilta osin Akava ry viittaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:n omassa lausunnossaan esittämiin näkökohtiin.

Akava ry

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n lausunto

Lausuntopyyntö - Hallituksen esitys Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyen lakien muuttamisesta (VM092:00/2012)

Yleistä

Valtiovarainministeriö (”VM”) on pyytänyt Työeläkevakuuttajat TELA ry:ltä (”TELA”) lausuntoa hallituksen esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 648/2012 (”EMIR-asetus”) koskien OTC- johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekisteriä. Asetuksella muutetaan OTC-johdannaisten käsittelyä rahoitusmarkkinoilla, mm. johdannaisten määritykseen ja sopijapuolten väliseen riskienhallintaan liittyen. Asetuksen velvoitteet koskevat laajaa joukkoa rahoitusmarkkinoiden toimijoita, ml. toimijoita jotka eivät ole luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksia, mutta jotka käyttävät johdannaisia.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) lisäksi esityksellä muutetaan myös Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia (879/2008), arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia, arvopaperimarkkinalakia (495/1989), maksulaitoslakia (297/2010) sekä maksupalvelulakia (290/2010). Osa muutoksista liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 236/2012 lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 260/2012 euromääräisistä tilisiirroista ja suoraveloituksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta.

Eläkejärjestelmistä

EMIR-asetuksen 89 artiklassa on määrätty eläkejärjestelmien (”pension scheme arrangement”) siirtymäajasta. Eläkejärjestelmät on määritelty EMIR - asetuksen 2. artiklan kohdassa 10 a) – d). d) – alakohdassa on määritelty viimeisenä ryhmänä ”any other authorised and supervised entities, or arrangements, operating on a national basis, provided that i) they are recognised under national law; and ii) their primary purpose is to provide retirement benefits”. Vaikkakin ko. kohta d) sinällään kattaa Suomen työeläkelaitokset sekä eläkesäätiöt ja -kassat, pitää TELA tärkeänä että hallituksen esitykseen kirjattaisiin yksityiskohtaisiin perusteluihin maininta siitä, että tämä tarkoittaa Suomessa kaikkia lakisääteistä työeläkevakuuttamista harjoittavia työeläkelaitoksia ja -yhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä erityislailla perustettuja, työeläkevakuuttamista harjoittavia tai hoitavia laitoksia tai yhteisöjä.

Hallituksen esityksessä olisi myös tarkoituksenmukaista mainita, että työeläkelaitokset ja -yhtiöt kuuluvat finanssialan ulkopuolisten vastapuolien luokkaan (kohta 1.2). Myöskään siirtymäsäännökset eivät kata kaikkia EMIR-asetuksen velvoitteita, vaan ainoastaan määritysvelvollisuuksia ja tällöinkin vain niitä johdannaisjärjestelyitä, jotka vähentävät toimijoiden vakavaraisuuteen liittyviä sijoitusriskejä objektiivisesti todennettavalla tavalla. Edelleen Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa tulisi selvyyden vuoksi mainita, että työeläkevakuutuslaitokset ja -yhtiöt sekä eläkelaitokset ja -säätiöt ovat EMIR-asetuksen tarkoittamia finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, ja jo nykyisellään Finanssivalvonnan valvontavallan piirissä.

Johdannaisvakuuksiin liittyvistä kysymyksistä

EMIR-asetuksen yhteydessä markkinakäytännöt johdannaissopimusten kohdalla muuttuvat. Säännöstön myötä keskusvastapuolet tulevat priorisoimaan mahdollisimman likvidejä vakuusmuotoja, ennen kaikkea käteisvaluuttaa sekä lyhyen duraation valtionlainoja tai joukkovelkakirjoja. Koska johdannaissopimuksiin liittyvien vakuuksien määrän tarve kasvaa, olisi tärkeää että Suomen kansallisessa laissa huomioitaisiin johdannaissopimusten edellyttämät vakuusjärjestelyt nykyistä kattavammin.

Etenkin vero-oikeudessa olisi syytä kiirehtiä tarvittavien muutosten loppuunsaattamista, jotta vakuuksien käsittelyä ei laskettaisi Suomen verotuksessa veronalaisiksi luovutuksiksi. Rahoitusvakuuslain mukaiset vakuusmuodot tulisi pikimmiten huomioida vero-oikeudessa ja tehdä tarvittavat muutokset samanaikaisesti, kun EMIR-asetus tulee voimaan. Direktiivissä tarkoitettu vakuusjärjestely voidaan nykyisessä elinkeinoverolain säännöstössä tulkita em. veronalaiseksi luovutukseksi, josta ei kuitenkaan ole johdannaissopimuksissa kyse.

EMIR-asetuksen täytäntöönpanon myötä markkinatoimijat tulevat tarvitsemaan vakuuksia johdannaissopimusten tekemisessä aiempaa enemmän ja olisi hyvä, että mahdollisimman monen, erityyppisen varallisuus- ja rahoitusinstrumentin käyttö vakuutena olisi mahdollista. Muutoin on hyvin todennäköistä, että parhaista vakuuslajeista syntyy niukkuutta, mikä nostaa näiden hintaa ja vastaavasti toimijoiden transaktiokustannuksia.

Viranomaisvaltuuksista

EMIR-asetuksen sekä Suomen lakeihin tehtävien muutosten myötä valvontaviranomaisten valtuudet sekä toimivallan laajuus kasvavat. Siksi on tärkeää, että toimivaltuuksia ei kirjata tarpeettoman laajoiksi, vaan valtuudet rajataan ko. suojattavan intressin mukaan mahdollisimman kapeiksi.

Valvontakustannuksista

Valvovan viranomaisen valvontakustannusten määrittämisessä tulisi pitää mielessä suomalaisten rahoitus- ja sijoitusmarkkinatoimijoiden kilpailukyky. Useat samanaikaiset sääntelyhankkeet ovat lisänneet toimijoiden kustannuksia ja EMIR-asetuksen määräysten myötä myös johdannaissopimuksiin liittyvät kustannukset kohoavat. On tärkeä tiedostaa, että uudet säännökset nostavat kaikkien johdannaismarkkinoilla toimivien kustannuksia, kun huomioidaan järjestelmien muuttamisen edellyttämät IT-kustannukset yhdessä kiristyneiden vakuusvaatimusten ja keskusvastapuolen selvitystoimintaan liittyvien palkkio- ym. selvityskulujen kanssa. Näistä syistä olisi tärkeää, että valvontakustannusten nousu olisi maltillista ja ratkaisut pyrittäisiin toteuttamaan kustannustehokkaasti sekä olemassa olevia IT- ym. järjestelmiä hyödyntäen.

Eläkejärjestelmien/eläkelaitosten ja -yhtiöiden valvontamaksusta

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muutettuun 6 §:n sisältyy viimeiseen kohtaan maininta ”eläkejärjestelmistä” muina kuin lain 4 §:ssa mainittuina tahoina, jotka ovat velvoitettuja suorittamaan Finanssivalvonnalle valvontamaksua. Koska eläkejärjestelmillä tarkoitetaan EMIR-asetuksessa suomalaisia työeläkelaitoksia ja -yhtiöitä, joiden valvontamaksuvelvollisuus on jo säädetty Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 §:ssä, on riski että työeläkelaitoksilta ja -yhtiöiltä peritään liiallisia valvontamaksuja.

TELA pitää siksi erityisen tärkeänä, ettei työeläkelaitoksilta ja -yhtiöiltä ryhdytä perimään valvontamaksuja 6 §:n perusteella, sillä työeläkelaitokset ja -yhtiöiden maksuvelvollisuus on säädetty 4 §:ssä. Siksi esitetystä 6 §:n viimeisestä sarakkeesta tulisi poistaa luokka ”eläkejärjestelmät”.

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY   


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje