Akavan lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä

20.11.2012 Vesa Vuorenkoski
Dnro 123/62/2012

Lausuntopyyntönne 6.11.2012/Dnro VM069:00/2012

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä

Lausunnon pääkohdat

  • Ehdotettu lisävähennys t&k-toimintaan on perusteltu, mutta perusteita määräaikaisuudelle ei ole ja vähennys pitäisikin säätää pysyväksi.
  • Alihankkijan tekemä t&k-hanke ei eroa millään konkreettisella tavalla omaa toimintaa varten tehtävästä t&k-hankkeesta, eikä järkeviä perusteita tämän toiminnan rajaamiseksi tuen ulkopuolelle ole löydettä-vissä.
  • Esityksessä pitäisi tarkemmin perustella miksi vähennykseen oikeutta-vaan prosenttiosuuteen on päädytty ja miten erilainen tulkinta jäsen-maissa valtiontukien sallitusta määrästä on mahdollinen. Lisäksi vähennyksen määrässä pitäisi hyödyntää ryhmäpoikkeusasetuksen mahdollistama korotettu tuki-intensiteetti pienille yrityksille.
  • Lisävähennyksen muoto pitäisi luoda sellaiseksi, että kasvua ja kansain-välistymistä hakevat tappiolliset yritykset voisivat hyötyä siitä välittömästi.
  • Ehdotuksessa pitäisi harkita kasautumisen sallimista pienille yrityksille.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvitaan lisäkannustimia

Pitkän aikavälin strategia suomalaisten työpaikkojen luomiseksi ja hyvinvointimallin ylläpitämiseksi on ollut investoida innovaatioihin. Vaikka Suomi on menestynyt ja rakentanut yhden maailman parhaista innovointijärjestelmistä, me kohtaamme yhä haasteita uusien työpaikkojen ja kasvuyritysten luomisessa. Suomen tavoite on ollut pitää kansalliset tutkimukseen ja tuotekehitykseen (t&k) suunnatut panostukset neljässä prosentissa bruttokansantuotteesta. Tämänhetkisten tietojen ja budjettikehyksen perusteella on arvioitavissa, että vuonna 2015 t&k-rahoitus voi laskea jopa 3,2 prosentin tuntumaan.

Kansallisesti tärkeimpiä tulevaisuuden tavoitteita on yritysten rahoitusjärjestelmän uudistaminen markkinaehtoisemmaksi ja innovaatiopohjaista kasvuyrittäjyyttä tukevaksi. Tärkeää tämä on siksi, että kasvuyritysten osuus työllisyyden lisäyksestä on ollut viimeisinä vuosina lähes 50 prosenttia. Suomessa on kuitenkin vähemmän kasvuhakuista yritystoimintaa ja nopealle kasvu-uralle päätyviä yrityksiä kuin muissa korkean osaamistason ja samankaltaisen elinkeinorakenteen maassa.

Suomessa tarvitaan markkinalähtöisiä verokannustimia, jotka tukevat uusien innovaatioiden tuottamista. Verokannustin, joka tukee laaja-alaisesti pienten- ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa, antaisi pontta osaamiseen perustuvalle aineettomalle kasvulle antamalla mahdollisuuden sijoittaa entistä enemmän uusien ideoiden ja innovaatioiden luomiseen. Yli 70 %:lla OECD:n jäsenmaista ja yli puolella EU:n jäsenmaista on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kannustavia elementtejä verojärjestelmässä. Näiden näkökohtien perusteella Akava pitää ehdotettua lisävähennyksen käyttöön ottamista perusteltuna. Perusteita vähennyksen määräaikaisuudelle ei kuitenkaan ole, vaan vähennys pitäisi säätää pysyväksi.

Verokannustin saatava mahdollisimman laajaan t&k-toimintaan

Esityksessä ehdotetaan veronhuojennuksen muodoksi verovelvollisen elinkeinotoiminnan tulosta tehtävää laskennallista lisävähennystä.

Vähennyksen laskentaperusteena olisi esityksen mukaan t&k-toimintaan välittömästi kohdistuvien palkkojen määrä. Uusia tuotteita ja palveluita kehitettäessä t&k-toimintaa tekevän henkilöstön palkkojen säätäminen laskentaperusteeksi on perusteltua. Investoinnit henkilöstöön kuvastavat parhaiten innovaatiopanostusten kokoa.

Esityksessä ehdotetaan rajattavaksi vähennyksen ulkopuolelle kuitenkin toisen yrityksen toimeksiannosta tehtävä tutkimus- ja kehitystyö. Rajausta perustellaan hyvin ylimalkaisesti määrittelyyn, perusteiden selvittämiseen ja päällekkäisyyksiin liittyvillä ongelmilla. Tällainen alihankkijan tekemä t&k-hanke ei kuitenkaan eroa millään konkreettisella tavalla omaa toimintaa varten tehtävästä t&k-hankkeesta, eikä järkeviä perusteita tämän toiminnan rajaamiseksi tuen ulkopuolelle ole löydettävissä.

Myös tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön poissulkeminen on valitettavaa, sillä erityisesti yksinyrittäjät ja mikroyritykset voisivat nimenomaisesti rajallisten resurssiensa johdosta parantaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Ehdotettu vähennyksen määrä olisi 140 prosenttia laissa määritellyistä palkoista. Rajausta perustellaan EU:n valtiontukisääntelyllä. Samaan aikaan Iso-Britanniassa pk-yritys voi tehdä vähennyksen tulostaan 225 prosenttisesti. Esityksessä pitäisikin tarkemmin perustella miksi kyseiseen prosenttiosuuteen on päädytty ja miten erilainen tulkinta jäsenmaissa valtiontukien sallitusta määrästä on mahdollinen. Lisäksi vähennyksen määrässä pitäisi hyödyntää ryhmäpoikkeusasetuksen (31 artikla) mahdollistama korotettu tuki-intensiteetti pienille yrityksille (alle 50 henkeä ja liikevaihto alle 10 milj. euroa tai tase alle 10 milj. euroa).

Lisävähennyksen kohdentaminen

Esityksessä ehdotetaan, että lisävähennys kohdistettaisiin vain osakeyhtiöille ja osuuskunnille, jotka ovat yhteisömuotoisia yrityksiä. Rajaus on perusteltu yksinkertaisuuden ja verotuen vaikuttavuuden perusteella. Huojennus kohdennettaisiin yrityksille, jotka ovat unionin oikeudessa omaksutun pk-yrityksen määritelmän mukaisia yrityksiä (alle 250 työntekijää, taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa tai liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa). Ehdotettu rajaus on suhteutettava ehdotettuun lisävähennyksen tasoon. Esityksessä tuen alarajan ylittäväksi palkkasummaksi on ehdotettu noin 10 715 euroa ja ylärajan ylittäväksi palkkasummaksi noin 285 715 euroa. Ylärajan kohdalla tuettu palkkasumma olisi noin 0,5 prosenttia liikevaihdosta pk-yritysmääritelmän ylärajalla toimivalla yrityksellä ja tuki alle yhden prosentin liikevaihdosta. Ehdotettu pk-yritysmääritelmä ja ehdotetut tukitasot pitäisi säätää siten että ne kohtaisivat paremmin vaikuttavuuden tehostamiseksi.

Lisävähennyksellä pitäisi tavoitella nimenomaan kasvuhakuisten pienten tai keskisuurten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kasvua. Pienillä aloittavilla yrityksillä on kuitenkin se tilanne että palkkamenot ovat pieniä ja huomattava osa resurssista pitäisi suunnata uuden tuotteen tai palvelun luomiseen. Näin ollen olisi perusteltua korjata esityksessä tuen alarajaa alaspäin esimerkiksi puolittamalla se 7500 euroon tai jopa harkita alarajan poistoa taikka mahdollisia muita täydentäviä elementtejä mikroyritysten mahdollisuuksien parantamiseksi verohuojennuksen käyttöön.

Verokannustin jää hyödyntämättä kasvua hakevilla tappiollisilla yrityksillä

Yksi keskeinen ongelma vähennyksen vaikuttavuudessa on se, että ehdotuksessa vähennys tehtäisiin elinkeinotoiminnan tulosta riippumatta siitä, onko elinkeinotoiminnan tulos ennen vähennystä voitollinen vai tappiollinen. Tuloksen ollessa tappiollinen, vähennys siirtyisi vähennettäväksi tulevina verovuosina. Näin ollen verokannusteesta eivät pääsisi hyötymään ne yritykset, jotka tekevät huomattavan osan elinkaarestaan tappiota. Nekin yritykset, jotka päätyvät voitolliseen tulokseen myöhemmin hyötyvät kannusteesta vasta siinä vaiheessa kun liiketoiminta on jo saatu voitolliseksi. Tämä rajaus asettaa yritykset toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan ja ongelmia tuen hyödyntämisessä kohtaavatkin kaikki tappiolliset yritykset. Tappiollisuus on usein aloittavien ja voimakasta kasvua sekä kansainvälistymistä hakevien yritysten tunnuspiirre. Kuitenkin juuri nämä yritykset ilmentävät niitä tavoitteita, joita esityksellä pyritään saavuttamaan. Verokannustimien suora vaikutus olisi näiden yritysten osalta puutteellinen ja vaikutus yritysten toimintatapojen muutokseen ei toteutuisi. Lisävähennyksen muoto pitäisikin luoda sellaiseksi, että kasvua ja kansainvälistymistä hakeva tappiolliset yritykset voisivat hyötyä siitä välittömästi.

Kansainvälisessä vertailussa t&k-toiminnan verotuissa on yleensä elementtejä, jotka ottavat välittömästi huomioon yrityksen mahdollisen tappiollisuuden rahana maksettavana tukena, eikä vasta myöhempinä verovuosina. Näin on esimerkiksi Iso-Britanniassa, Norjassa ja Ruotsiin suunnitellussa tuessa.

Hallinnolliset menettelyt suunniteltava mahdollisimman keveiksi

Esityksessä ehdotetaan, että huojennusta myönnettäessä otettaisiin huomioon yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvä valtiontuen kasautumista koskeva rajoitus (7 artikla) siten, että lisävähennys säädettäisiin muiden tukien kanssa vaihtoehtoiseksi tueksi. Tämä toteutettaisiin siten, että vähennystä ei myönnettäisi, jos samaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen on saatu valtiontukea suorien tukien muodossa tai muulla tavoin. Kasautuminen ei ole kovinkaan todennäköistä ryhmäpoikkeusasetuksen sallimilla t&k-tuen kynnysarvoilla (7,5 miljoonaa euroa) ja tuki-intensiteetillä (esimerkiksi kokeellisen kehittämisen 25 prosenttia), eikä huomioiden muut Suomessa yrityksille myönnettävät tuet erityisesti pienten yritysten osalta. Näin ollen kasautumisen estämiseksi tehtävät hallinnolliset menettelyt pitäisi laatia mahdollisimman yksinkertaisiksi ja pk-yritysten hallinnollista taakkaa vähentäviksi. Erityisesti pitäisi harkita kasautumisen salliminen pienille yrityksille ja säätää heille velvoite ilmoittaa viranomaiselle, mikäli heille maksuun tulevat tuet uhkaava ylittää sallitun kynnysarvon jolloin maksatuksesta voitaisiin pidättäytyä. Lisäksi esityksessä pitäisi huomioida ryhmäpoikkeusasetuksen mahdollistama poikkeus nuorten innovatiivisten yritysten osalta (7 artikla).

Akava ry

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje