Akavan lausunnot 2015

9.11.2015 12.10

Akavan lausunto korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehdoista

Akava on antanut lausunnon korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehdoista professori Roope Uusitalolle, joka selvittää asiaa opetus- ja kulttuuriministerin toimeksiannosta. Akava toteaa antamassaan lausunnossaan muun muassa että uudistuksen tavoitteena on oltava opintojenaikaisen toimeentulon parantaminen ja opintojen suorittaminen tavoiteajassa. Korkeakouluopintojen tulee Akavan mielestä olla taloudellisesti mahdollisia kaikilla ja opintotuen kokonaistason pitää mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ilman työntekoa. Tulorajoja pitää nostaa tai niiden pitää toimia portaattomasti. Akava katsoo, että opintolainassa pitää olla takaisinmaksuun liittyvä turvaelementti työttömyyden tai matalapalkkaisuuden varalle.

Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehdot

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt selvittämään korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehtoja. Selvitystyössä otetaan huomioon hallitusohjelman reunaehdot ja opintotukimenojen säästötavoite: opintorahan, asumislisän ja lainan tason nosto. Selvitysmiesraporttia varten muun muassa Akavalta on pyydetty näkemyksiä opintotuen kehittämiseen.

Näkemyksemme pääkohdat

  • Uudistuksen tavoitteena on oltava opintojenaikaisen toimeentulon parantaminen ja opintojen suorittaminen tavoiteajassa.
  • Korkeakouluopintojen tulee olla kaikille taloudellisesti mahdollisia. Opintotuen kokonaistason pitää mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ilman työntekoa.
  • Tulorajoja pitää nostaa tai niiden pitää toimia portaattomasti.
  • Opintolainassa pitää olla takaisinmaksuun liittyvä turvaelementti työttömyyden tai matalapalkkaisuuden varalle.
  • Toisen asteen opintotuen kehittäminen tulee eriyttää korkeakoulujen opintotuen kehittämisestä.

Kannustava ja tasa-arvoinen opintotuki

Opiskeluaikojen lyhentämiseksi tarvitaan opintotukeen täydellinen uudistus. Opintotukijärjestelmää tulee yksinkertaistaa ja purkaa siihen lisättyjä rajoitteita ja monimutkaisuuksia.

Tavoitteena on oltava opintojenaikaisen toimeentulon parantaminen ja opintojen suorittaminen tavoiteajassa. Järjestelmän on kannustettava opiskeluun, mutta sen on lisäksi mahdollistettava joustavuus opintojen aikana ja huomioitava paremmin eri elämäntilanteet. Lisäksi on otettava huomioon, että opiskelijat haluavat käydä opintojen ohella töissä ja siksi opintojen joustavuus on keskeinen tekijä opintojen suorittamiselle tavoiteajassa.

Taloudellisesta näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijamäärät vastaavat työelämän tarpeita ja valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisimman realistiset mahdollisuudet saada koulutusta vastaava työpaikka. Opintotuen hyödynnettävyyden kannalta tämä on sekä yhteiskunnan että opiskelijoiden etu. Opintojen kautta osaamistaso nousee ja koulutus on enemmänkin investointi kuin kuluerä.

Opintotukijärjestelmän uudistamisesta ja mahdollisista tavoista, jolla hallitusohjelman opintotukimenojen pieneneminen voidaan toteuttaa

Opintotukiuudistus pitää tehdä siten, että ei menetetä sitä hyvää, mikä on saanut suomalaiset kouluttautumaan hyvin: yhdenvertaiset kouluttautumisen mahdollisuudet taustasta riippumatta. Korkeakouluopintojen tulee olla kaikille taloudellisesti mahdollisia.

Opintotuen on mahdollistettava päätoiminen opiskelu. Uuden mallin pitää olla paljon nykyistä kannustavampi, jolloin opiskelija hyötyisi taloudellisesti nopeasta opiskelusta. Korkeampi tukitaso edellyttäisi kuitenkin vastaavasti korkeampien opintopistemäärien suorittamista.

Vuoden 2012 opintotukiselvityksessä kartoitettiin laajasti erilaisia vaihtoehtoja lainan kehittämisessä. Mikäli opintotuki muutetaan lainapainotteisemmaksi, on tarkasteltava sitä mahdollisuutta, että lainan ja opintorahan suhde olisi erilainen opintojen eri vaiheissa. Tällöin opintorahan osuus kokonaistuesta on suurempi opiskelun alkuvaiheessa ja vastaavasti opintojen loppuvaiheessa lainanosuus on merkittävämpi.

- Lainanoton houkuttelevuus voi olla korkeampi valmistumisen lähestyessä, kun odotettavissa oleva tulo vaikuttaa realistisemmalta. Ongelma on se, että tutkinnot ovat eripituisia, joten vaiheistusta ei voitaisi tehdä helposti tutkintotasojen mukaan. Toinen huomioitava asia on, että malli voi pidentää tutkintoon valmistumista, koska työtä olisi tässä vaiheessa opintoja helpompi saada ja lainaa haluttaisiin välttää.

Akava ehdottaa, että määräajassa valmistunut opiskelija saa osan lainastaan ”anteeksi”. Hyvitystä ei myöskään menetä opintojen pitkittyessä niissä tilanteissa, jotka nyt katsotaan päteviksi opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen. Lainakannustin korvaisi nykyisin käytössä olevan lainakorkovähennyksen. Lisäksi Akavan kanta on, että lainapainotteisessa mallissa opintolainan takaisinmaksuun tulee kehittää turvaelementtejä, jotka huomioivat työllistymisen ja ansiotason.

Miten opintotukijärjestelmää tulee uudistaa, jotta se mahdollistaa keskittymisen kokopäiväiseen opiskeluun ja tavoiteajassa valmistumiseen?

Opintotuen kokonaistason on oltava sillä tasolla, että se mahdollistaa opiskelun ja säällisen elintason. Käytännössä opintososiaalisen etuuden pitäisi olla sellainen, ettei opiskelijan tarvitse käydä töissä toimeentulon vuoksi.

Uudistuksen yhteydessä on syytä pohtia miksi opiskelijat käyvät opintojen ohella töissä. Työnteon syynä (esimerkiksi Eurostudent V  tutkimus, 2015) on työkokemuksen hankkiminen ja halu parantaa opintojen aikaista elintasoa. Ja täten tosiasia on, että osa opiskelijoista on osa-aikaopiskelijoita. Työn opinnollistaminen on osa korkeakoulujen kehittämistyötä, joilla opiskelijat on mahdollista saada valmistumaan nopeammin tutkintoonsa ja työmarkkinoiden käyttöön.

Resurssit vähenevät koko korkeakoulujärjestelmästä ja tällöin muun muassa ohjaustoimintaan on käytössä yhä pienemmät voimavarat. Opiskelemisen kulttuuria tuleekin vahvistaa. Suomessa on lisättävä opettajatutorointia, sillä mitä vähemmän opiskelija saa ohjausta, sitä etäämpänä hän on omasta opiskeluprojektistaan. Ohjausta tarvitaan etenkin opintojen alku- ja loppuvaiheessa.

Opintotuen myöntämisperusteet eivät saa johtaa ongelmiin mahdollisten kaksoistutkintojen osalta. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulusektorilla on selvittelyn alla muun muassa kätilö-/sairaanhoitajakoulutuksen järjestämistapa, mikä voi johtaa sen ja myös joidenkin muiden hoitoalan AMK-tutkintojen uudelleenorganisointiin.

Miten kaikille korkeakouluopiskelijoille voidaan turvata koulutusmahdollisuudet opiskelijan omasta ja vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta?

Keskeistä on, että opintotuen taso on riittävä. Akavan mielestä tulonjakovaikutuksia on syytä välttää opintotuen uudistuksessa. On tarkasteltava sitä, että jos opintotukea käytetään opintojen nopeamman valmistumisen houkuttelevuuden lisäämiseksi, niin tuoko tämä sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia ratkaisuja. Eli rahaa ns. annetaan esimerkiksi niille, joilla on ollut omaa tai vanhempien varallisuutta opintojensa tukemiseen, ja taas he, joilla ei ole vastaavaa pääomaa käytettävissä, kärsivät.

Lainapohjainen järjestelmä saattaa karkottaa opintojen piiristä niitä, joilla ei ole lähipiirissään hyvin toimeentulevia korkeakoulutettuja esimerkkinä koulutuksen ja tulotason korrelaatiosta. Tällä olisikin negatiivisia vaikutuksia koulutuksen periytyvyyteen.

Keskeinen kysymys myös on, minkälainen on toisen asteen tukijärjestelmä. On vältettävä sitä, että osalla korkeakoulutusikään tulevilla olisi hyvinkin merkittävä lainapääoma jo ennen korkeakoulutusta. Tämä eittämättä vähintäänkin hidastaisi korkeakouluihin hakua ja lisäisi näiden henkilöiden työntekoa korkeakoulutuksen aikana, jotta lainapääoma ei kasvaisi liikaa. Akavan mielestä toisen asteen opintotuen kehittäminen tulee eriyttää korkeakoulujen opintotuen kehittämisestä.

Näkemyksiä myös opiskelijoiden asumislisän ja opintotuen tulorajojen sovittamista uuteen opintotukijärjestelmään

Asumiskulut eri alueilla ovat hyvin erilaiset. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissamme opintorahalla ja asumislisällä voi pärjätä. Pääkaupunkiseudulla, etenkin vapailla vuokramarkkinoilla asuvan on käytännössä pakko hankkia jostain lisätienestejä.

Opintotuen asumislisän osalta vuoden 2012 selvitys ei antanut laskelmia siitä, että kasvattaisiko se tai vähentäisikö se opintotukimenoja. Tämä olisikin syytä selvittää. Asumislisän osalta voitaisiin harkita yleistä asumistukea. Ongelmaksi voi toisaalta muodostua se, että tämä luo mahdollisesti tuloraja-asetelman, jota tulee välttää.

Tulorajojen tulisi olla huomattavasti nykyistä korkeammat. Liian matalat tulorajat johtavat työnteon lisääntymiseen merkittävällä osalla opiskelijoista. Tulorajojen osalta tulee pohtia myös vaihtoehtona mallia, missä tulojen vaikutus olisi portaaton. Käytännössä tämä vaatii reaaliaikaisen tulorekisterin kehittämistä (joka on muutenkin tulossa). Tulorajojen on kohottava ansiotason nousun myötä.

Opintoaikoja lyhennettävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella

Opintoaikojen lyhentäminen edellyttää korkeakouluilta aiemmin hankitun osaamisen parempaa tunnistamista ja opintoprosessien kehittämistä. Samoin voimassa olevan opintojen rajauslain sallimia mahdollisuuksia tulee käyttää nykyistä enemmän. Opintotukikuukausien käyttö voitaisiin myös sitoa lukuvuosimääriin.

Opintotuen kaksiportaisuus toimii hyvin vaihtelevasti eri korkeakouluissa ja eri aloilla. Tästä syystä tulisikin pohtia sitä, että onko opintotuen kaksiportaisuus järkevää erityisesti, jos mallia rakennetaan siihen suuntaan, että rahan ja lainan suhde vaihtelee eri kuukausien välillä.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja  
Pekka Piispanen,  johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 19.10.2015
Lausunnon diaarinumero Dnro 101/62/2015
Lausunnon päiväys 6.11.2015
Laatija Hannele Louhelainen


Palaa otsikoihinTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje