Akavan lausunnot 2016

25.11.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhtiöveropohjasta, COM(2016) 685 final ja neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta, COM(2016) 683 final

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhtiöveropohjasta, COM(2016) 685 final ja neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta, COM(2016) 683 final muun muassa että pitävät kannatettavana tavoitetta parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja ovat samaa mieltä siitä, että yritysten rajat ylittävän toiminnan helpottaminen on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Esitetty kahden askeleen prosessi yhteisen veropohjan osalta on perusteltu. Järjestöt pitävät direktiiviesitystä yhteisestä veropohjasta yleisellä tasolla kannatettavana. Uudistus voisi lisätä investointeja EU-alueelle. Lisäksi se ehkäisisi jäsenvaltioiden välistä haitallista verokilpailua erilaisilla verohelpotuksilla sekä vähentäisi yritysten mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun. Palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä ennen kuin Suomen kanta lopullisesti direktiiviehdotuskokonaisuuteen muodostetaan, tulee tehdä huolelliset vaikutusarvioinnit sekä yhteisöverotuoton että yritysten työllistämisedellytysten kannalta. Lisäksi ne huomauttavat, että Suomen yritysverotusta kehitettäessä on otettava huomioon EU-lainsäädännön kehityssuunta.

Lue lisää


25.11.2016 Akavan lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus”

Akava toteaa verohallinnolle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus” muun muassa katsovansa, että Verohallinnon tulkinta siitä, mikä on riittävä näyttö, että saatu hyvitys perustuu yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain rikkomukseen, on erittäin suppea ja siitä on selvää haittaa näiden sekä työntekijä- että työnantajalle hyvin herkkien asioiden käsittelylle ja sopimiselle tuomioistuimen ulkopuolella. Lisäksi Akava katsoo, että työsuhdelakiin perustuvasta velvollisuudesta riippumatta, työnantajan järjestämästä ja maksamasta koulutuksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottavalle ei saisi muodostua veronalaista tuloa ainakaan silloin, kuin koulutus on sellainen, että sitä on tarjolla tai voisi tarjota myös julkisena työvoimapalveluna.

Lue lisää


25.11.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Akava toteaa valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi muun muassa, että Suomeen tarvitaan sote- ja maakuntauudistus. Akava pitää tärkeänä, että verotus ei nouse millään tulotasolla. Monituottajamallissa pitää varmistaa, että kaikenkokoiset yritykset ja ammatinharjoittajat voivat toimia yhdenmukaisella tavalla. Akava katsoo, että toimivat sote-palvelut, kuten YTHS ja työterveyshuolto, on säilytettävä jatkossakin. Kaikkia viranomaistehtäviä ei voi siirtää palvelulaitoksen alaisiin yhtiöihin tai yrityksille. Suurin henkilöstöriski liittyy väliaikaishallintovaiheeseen, jossa suurimmat strategiset linjaukset tehdään ilman tarkoitusta varten valittua valtuustoa tai hallitusta. Palkkaharmonisointi aloitettava heti. Akava vastustaa uutta karenssisopimusta kunnan ja maakunnan viranhaltijalakiin.

Lue lisää


25.11.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta muun muassa että lainsäädännön soveltaminen kaikkin palveluntuottajiin samanalaisena on pääosin peruteltu ratkaisu mutta lainsäädännöllä ei tule asettaa palveluntuottajille enempää vaatimuksia kuin on välttämätöntä sääntelyn tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkovalmistelussa tulee harkita, edellytetäänkö kaikilta palveluntuottajilta samojen kriteerien, esimerkiksi suunnitteluvelvoitteiden, täyttymistä, jotta ne voidaan hyväksyä palveluntuottajiksi. Akava huomauttaa lisäksi että palveluntuottajien verokohtelun tulee olla tasapuolista ja ICT-järjestelmien tulee olla sellaisia, ettei niistä muodostu pienille palveluntuottajille tosiasiallisesti estettä toimia kaikissa maakunnissa. Akava katsoo, että palvelun tuottajalle asetetut ehdot eivät paranna kaikilta osin potilasturvallisuutta, vaan potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan esitetyn omavalvonnan lisäksi viranomaisvalvontaa ja -seurantaa.

Lue lisää


28.10.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat Finanssivalvonnalle antamassaan lausunnossa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta, että ne pitävät Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman tavoitetta työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon selkeydestä ja ymmärrettävyydestä hyväna ja nykyisen määräys- ja ohjekokoelman selkeyttämistä perusteltuna.

Lue lisää


21.10.2016 Akavan lausunto: UNECE; MIPAA/RIS; Ikääntymisstrategian kansallinen toimeenpano

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa UNECE; MIPAA/RIS; Ikääntymisstrategian kansallinen toimeenpano muun muassa että pitää lausuntoluonnosta kattavana. Akava kuitenkin ehdottaa eläkeuudistuksen lisäämistä raportin alun tiivistelmään. Lisäksi Akava ehdottaa että lisätään muistiterveyden yhteys mahdollisuuksiin osallisuuteen yhteisön jäsenenä.

Lue lisää


21.10.2016 Akavan lausunto: COM(2016) 593: Euroopan komission ehdotukset tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernoimiseksi digitaalisilla sisämarkkoilla (COM (2016) 593)muun muassa, että Akavan mielestä tekijänoikeuden sääntelyä on tarpeellista päivittää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä tukevaksi. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin huomioida sopimuslisenssijärjestelmän kehittämismahdollisuudet ja jo olemassa olevat direktiivit tekijänoikeuksien alalla. Tekijänoikeuksien säätelyä tulisi johdonmukaisemmin yhdenmukaistaa ja päivittää sekä ennen kaikkea arvioida kokonaisuutena käytännön soveltaminen huomioiden.

Lue lisää


21.10.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILO:n 106. kansainvälisen työkonferenssin (2017) aiheesta Employment and decent work for peace and resilience: Revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation 71

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ-ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa ILO:n 106. kansainvälisen työkonferenssin (2017) aiheesta Employment and decent work for peace and resilience: Revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation 71 muun muassa että niiden näkemyksen mukaan ehdotettu teksti antaa riittävän pohjan aiheen toiselle käsittelylle työkonferenssissa. Järjestöt kuitenkin esittävät joitain kommentteja ja näkemyksiä sopimustekstiin. Ne katsovat muun muassa, että Suomen tulisi nostaa vahvasti esiin myös kolmikantaisten neuvotteluiden merkitys työllisyys-, koulutus- ja sosiaaliturvaa-asioissa. Lisäksi ne huomauttavat sosiaalista suojelua koskevasta luvusta, johon on kirjattu tarve turvata perustason sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveydenhoito. Kriisin kohdanneet ihmiset tarvitsevat kuitenkin usein nimenomaan erityistä sairauden-/terveydenhoitoa mm. psyykkisen kuntoutumisen vuoksi. Kriisin vaikutus mielenterveyteen puuttuu tekstistä täysin.

Lue lisää


11.10.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta muun muassa että normien purku ei saa olla ristiriidassa Suomen menestyksen kanssa, siksi normien purkaminen ei saa missään tilanteessa johtaa suomalaisten osaamistason laskuun. Akava painottaa, että Suomen kuntien menestys edellyttää, ettei henkilöstön osaamis- ja koulutusvaatimuksia alenneta missään tilanteessa. Esityksessä olevat aikuislukioiden rahoitusta koskevat ehdotukset vaarantavat liikaa koulutuksen laatua ja saatavuutta. Opetus- ja sivistystoimen jäädessä kunnille sen sääntelyn tulee kuulua pääsääntöisesti kunnille.

Lue lisää


7.10.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksene esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi muun muassa että kannattaa esitettyjä muutoksia ja Monimuotoiset perheet -työryhmän loppuraportissa esiin tuotujen epäkohtien korjaamista (STM raportti 2015:45). Akava huomauttaa, että luonnoksessa esitettyjen muutosten lisäksi erityisen kiireellinen epäkohta on tilanne, jossa lasta yksin hoitavalla lähivanhemmalla ei ole oikeutta vanhempainpäivärahaan.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje