Lausunnot 2017

7.4.2017 15.30

Akavan lausunto Tulevaisuuden kunta - parlamentaarisen työryhmän väliraportista

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista muun muassa, että kuntien tulee olla taloudellisesti tasapainoisia ja elinvoimaisia voidakseen huolehtia kuntalaisten riittävistä palveluista kestävällä tavalla. Kuntien on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä maksaa itsensä takaisin työllisyyden ja osallisuuden kasvuna sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kuntalaisten osaamis- ja koulutustason nostolla voi olla elämänlaatua parantavia vaikutuksia ja se voi tasata välillisesti terveyseroja, Akava huomauttaa. Kaikkien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen on turvattava ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää on kasvatettava järjestelmällisesti. Akava korostaa, että kuntien on annettava koulutustakuu alle 18-vuotiaille.



Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista

5. Näkemyksenne ja kommenttinne väliraportissa esitetyistä, kuntiin vaikuttavista muutosvoimista

Työnteko luo varallisuutta ja hyvinvointia kuntiin. Työnteon kannustavuutta on lisättävä alentamalla työhön kohdistuvia veroja. Kokonaisveroaste ei voi enää nousta, koska muutoin kansalaisten ostovoima heikkenee ja seurauksena on talouden yleinen näivettyminen. Akava vastustaa kunnallisveron korotuksia. Palvelumaksujen tulee olla kohtuullisia ja ne eivät saa aiheuttaa kannustinloukkuja. Maksujen tulosidonnaisuutta pitää välttää. Täysipäiväisellä työnteolla on voitava elättää itsensä.  

Kuntien tulee olla taloudellisesti tasapainoisia ja elinvoimaisia voidakseen huolehtia kuntalaisten riittävistä palveluista kestävällä tavalla. Kuntien elinkeinopolitiikan tulee mahdollistaa nykyistä paremmin yritystoiminta, kasvu ja uusien innovaatioiden synty, mikä tukee työllisyyttä. Uuden teknologian mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä paremmin ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa on lisättävä.

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot

Parlamentaarisen työryhmän väliraportissa esitetään neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden kunnan skenaariota ja näille visiot.

6. Näkemyksenne ja kommenttinne väliraportissa esitetyistä tulevaisuuden kunnan skenaarioista ja visioista

Suomen menestystarina rakentuu osaamisen ja sivistyksen varaan. Tulevaisuuden elinvoimaisissa kunnissa ja maakunnissa työnteko kannattaa, entistä useammalla on työtä ja yhteiskunta toimii kestävällä sekä oikeudenmukaisella tavalla. Kunnat ovat toiminnassaan tehokkaita, uudistuskykyisiä ja innovatiivisia.

7. Näkemyksenne siitä, mitkä ovat eri skenaarioiden vaikutukset oman kuntaryhmänne/edustamanne tahon näkökulmasta

Kohtuuhintainen asuminen, joukkoliikenneinvestoinnit, koulutuspalvelut sekä riittävät ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut tukevat työllisyyttä.

Näkemykset sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin  

Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat maakuntien perustamisen myötä. Myös elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli vahvistuvat.

Mitkä kunnan tehtävistä ovat mielestänne oleellisia näiden roolien toteuttamisen näkökulmasta?

  • valittu kaikki vaihtoehdot
a) elinvoima  
b) sivistysrooli 
c) hyvinvointirooli 
d) elinympäristörooli 
e) kehittäjä- ja kumppanuusrooli
f) osallisuus- ja yhteisörooli

9 a. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon rooliin?

Sote-uudistukseen sisältyvä vastuun ja vallan siirto sekä uuden toimikentän muodostuminen eivät saa vaarantaa palveluita siirron aikana tai sen jälkeen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä riittävään palvelutarjontaan ja tehtävien järjestämiseen kunnissa. Pienyrittäjien mahdollisuus toimia hyvinvointipalveluiden tuottajina tulee varmistaa.

Työterveysterveyshuollon nykyiset toimintaedellytykset on varmistettava. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on vahvistettava laajentamalla YTHS ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset. Kouluterveydenhuollon tulee palvella kaiken ikäisiä oppilaita nykyistä paremmin resursoituna, jotta sen puitteissa voidaan lisätä ennaltaehkäisyä ja kansanterveystyötä. Lapsiperheiden sote-palveluiden saatavuutta, laatua ja koordinaatiota tulee parantaa. Edellä mainitut palvelut ovat edellytyksenä ja luovat pohjan työikäisen väestön tuottavuudelle, työkyvylle ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnille.

9 b. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon tehtäviin?

-

9 c. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon toimintatapoihin?

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työn tuottavuudelle. Yhdelläkään kunnalla tai maakunnalla ei ole varaa laiminlyödä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamista. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja työnantajan joustot ovat tärkeitä kuntien henkilöstölle. Muutosten keskellä tarvitaan hyvää johtamista. Myös johtajat tarvitsevat tukea työssään. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä on huolehdittava ennakoivasti ja aktiivisesti. Kunnilla ja maakunnilla on ajantasainen henkilöstön kehittämissuunnitelma.

Muutokset kunnissa ja maakunnissa ovat jatkuvia. Henkilöstön yhteistoimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöstön edustajien asema on turvattava muutoksessa ja tulevissa organisaatioissa. Henkilöstön edustajien työhön tulee varata riittävästi aikaa, heitä tulee olla riittävästä ja heidän tiedonsaantioikeuksistaan on huolehdittava.

Henkilöstölle tulee löytää dynaamisia ja luovia tapoja osallistua oman työn kehittämiseen ja muutoksen suunnitteluun. Jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisuus esittää ajatuksia oman työnsä tuottavuuden parantamiseksi. Monimuotoisuus voimavarana on huomioitava kuntien rekrytointipolitiikassa.

Hyvät palvelut ja korkea tuottavuus kunnissa ja maakunnissa edellyttävät korkeakoulutettuja osaajia. On tärkeää, ettei ammattitaidosta ja laajasta osaamisesta tingitä. Hallinto ja valmistelu on resursoitava riittävästi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Näkemykset reformin jatkovalmistelusta ja tarvittavista toimenpiteistä

Parlamentaarisen työryhmän tulee kartoittaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. 

10 a. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa kuntalain osalta?

-

10 b. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa muun kuntia koskevan lainsäädännön osalta?

-

10 c. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa kuntapolitiikan osalta?

Kuntien on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä maksaa itsensä takaisin työllisyyden ja osallisuuden kasvuna sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kuntalaisten osaamis- ja koulutustason nostolla voi olla myös elämänlaatua parantavia vaikutuksia ja se voi tasata välillisesti myös terveyseroja.

Tulevaisuudessa sivistyspalvelut korostuvat kuntien tehtävänä. Kuntalaisten mahdollisuus osallistua monipuolisesti koko elämänkaaren ajan koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, museo-, liikunta-, nuoriso-, ja vapaa-ajan palveluihin on nostettava keskeiseksi tavoitteeksi kunnissa. Näiden palvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava maanlaajuisesti. Sivistyspalvelut on nähtävä hyvinvointia ja elämänlaatua edistävänä toimintana. Monipuoliset palvelut ja toiminta lisäävät merkittävästi kuntien elinvoimaisuutta. Sellaiset kunnat menestyvät, jotka resursoivat ja panostavat koulutukseen ja sivistykseen.

Kuntien on annettava koulutustakuu alle 18-vuotiaille. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella alaikäisellä kuntalaisella on oikeus koulutuspaikkaan tai koulutusta tukevaan työtoimintaan, kuntoutukseen tms. Koulutus, sivistys ja osaaminen ovat tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät. Kunnissa on resursoitava riittävästi uuden opetussuunnitelman ja uuden pedagogiikan käyttöönottoa.

Kunnan on varmistettava lukio- ja toisen asteen ammatillisen opetuksen saatavuus ja saavutettavuus koulutustakuun toteutumiseksi. Lukiokoulutuksen laatua on parannettava ja sen kehittämistyötä jatkettava. Ammatillisen koulutuksen reformin käytännön toteutusta ja tavoitteiden toteutumista on seurattava tarkasti.  

Kaikkien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen on turvattava ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää on kasvatettava järjestelmällisesti. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus. Samalla tuetaan pienten lasten vanhempien, etenkin äitien, työllisyyttä.  

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja opiskelun laaja tukeminen on otettava erityiseksi strategiseksi painopisteeksi kaikissa kunnissa tulevalla vaalikaudella.

Kuntien tulee kantaa vastuu siitä, että kaikilla 1.−2.-luokkaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivä- tai kerhotoimintaan. Lasten- ja nuorten harrastusten kustannusten alentaminen ja kaikkien lasten mahdollisuus harrastuksiin tulee olla kaikkien kuntien tavoitteena. Taiteen perusopetuksen saatavuutta on parannettava. Kuntien laadukas ja monipuolinen kulttuuri- ja kirjastotoimi on kuntien perustehtävä.

Kuntien tulee ammattikorkeakoulujen omistajina huomioida alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve kullakin alalla nykyistä paremmin. Lisäksi on tiivistettävä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ammattikorkeakoulutettujen laadullisen ja määrällisen työllisyyden parantamiseksi. Koulutuksen korkean laadun ja valmistuneiden koulutustason mukaisen työllistymisen tulee olla koulutuksen järjestäjän keskeisimpiä päämääriä.

Kuntien toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistettava. Kunnan tulee edelleen tavoitella väestön terveyserojen kaventamista. Kuntien tulee suhtautua kunnianhimoisesti ja ennakkoluulottomasti kuntien vapaaehtoisten tehtävien kehittämiseen. Ennaltaehkäisevässä työssä on huomioitava toiminnallinen integraatio ja uudet toimintakulttuurit. Kuntien ja maakuntien tulee ottaa huomioon ja arvioida kansanterveydelliset vaikutukset kaikessa päätöksenteossa.

Syrjäytymistä ehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuntien arjessa ja päätöksenteossa. Syrjäytymisen ehkäisyn erityinen painopiste on lapsissa ja nuorissa. Syrjäytymisen ehkäisyssä on huomioitava kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden merkitys ja mahdollisuudet.

Ympäristön terveydellä on keskeinen merkitys ihmisten terveydelle. Taloudellisesti niukkoinakin aikoina on turvattava ympäristön- ja luonnonsuojelun tavoitteiden toteutuminen. Ympäristönsuojelu on kaikkien päätöksentekotasojen tehtävä.

Joukkoliikenteen investoinnit ja infrastruktuurin jatkuva kunnossapito takaavat sujuvan työmatkaliikenteen ja suuremmat työssäkäyntialueet. Kasvukeskusten kohtuuhintainen asuminen on keskeistä koko Suomen kilpailukyvyn kannalta. Asumisen kalleus ja rakentamisen osin heikko laatu ovat ongelmia, joihin kaivataan kunnissa käytännönläheisiä parannus- ja ratkaisukeinoja kuten resurssiviisautta, uutta kilpailua ja sukupolvelta toiselle kestäviä laadukkaita ratkaisuja.

Laadukkaat ja saavutettavat viranomaispalvelut lisäävät vakautta ja turvallisuutta kunnissa. Sisäisen turvallisuuden ylläpito vaatii riittävää viranomaiskapasiteettia ja viranomaisyhteistyön turvaamista. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota aluehallintoa uudistettaessa.

Demokratian toteutuminen kunnissa on turvattava. Nuorten ja aliedustettujen ryhmien osallistumista kuntien päätöksentekoon on lisättävä.

Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset ja asiat  

- Kuntien on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto.

- Kaikkien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen on turvattava ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää on kasvatettava järjestelmällisesti.

- Kuntien on annettava koulutustakuu alle 18-vuotiaille.


  • Lausunto on annettu 28.3.2017

Palaa otsikoihin



Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje