1/2009
11.3.2009

Eläkekiistaan sopu

Akava ja muut palkansaajakeskusjärjestöt pääsivät tavoitteeseensa, kun hallitus neuvottelujen jälkeen ilmoitti tänään perääntyvänsä eläkeiän korottamisesta 65 vuoteen.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat myös siitä, että nk. sosiaalitupo pysyy voimassa, mikä oli toinen Akavan keskeinen vaatimus.  

Akava on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että työuria on pidennettävä, jotta pystymme ylläpitämään suomalaisen hyvinvointivaltion. Mekaaninen eläkeiän nosto ei olisi tuonut ratkaisua ongelmaan.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on nyt löytää muita keinoja pidentää suomalaisten työuria kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Valmistelutyötä jatketaan kolmikantaisesti nk. Rantalan työryhmässä. Yhteistyöhön tulee mukaan myös valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Linjausten pitäisi olla valmiita tämän vuoden loppuun mennessä.

Sopimukseen kuuluu myös se, että eläkeratkaisut käsitellään kolmikantaisesti hallituksen, palkansaajajärjestöjen ja työnantajajärjestöjen kesken.

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen on erittäin tyytyväinen saavutettuun sopuun:
– Saavutettu yhteisymmärrys korostaa sopimusyhteiskunnan toimivuutta ja varmistaa kolmikantaisen valmistelun.

– Edessä olevien vaikeuksien voittamiseksi tarvitaan vielä lisätoimia. Ryhdymme nyt kolmikantaisesti etsimään kannustimia, jotka pidentävät työuria. Siinä tarvitaan ennen muuta työelämän laadullista kehittämistä, Viljanen sanoo.

Puheenjohtaja Viljanen haluaa kiittää kaikkia, jotka olivat mukana yhteisessä rintamassa.
– Taas tuli näytetyksi, että yhdessä olemme enemmän.

Yliopistolaki eduskunnan käsittelyyn

Akava tukee hallituksen esitystä uudeksi yliopistolaiksi. Eduskunta aloitti helmikuun lopussa lain käsittelyn. Akava kuitenkin pelkää, että yliopistolain uudistus ei saavuta sille asetettuja tavoitteita, mikäli yliopistojen perusrahoitusta ei lisätä. Yliopistot on lisäksi irrotettava valtion tuottavuusohjelmasta.

Yliopistojen henkilöstön palvelussuhteen muoto halutaan muuttaa virkasuhteesta työsuhteeksi. Akava korostaa, että palvelussuhteen ehtojen on siirtymävaiheessa säilyttävä lakisääteisesti vähintään nykyisellä tasolla ja tarpeettomista määräaikaisuuksista on pyrittävä eroon.

Tervetullut lisä on, että lakiesitys velvoittaa yliopistot ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon elinikäisen oppimisen edistäminen.

Lisätietoja: Akavalainen 6/2008, Akavan sivuston osio:

Aikuiskoulutukseen uutta puhtia

Akava kannattaa aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta (AKKU) pohtivan työryhmän esityksiä, joilla kannustetaan korkeasti koulutettuja hankkimaan lisäkoulutusta valmistumisen jälkeen. Työryhmä luovutti väliraporttinsa 6.3. opetusministeri Henna Virkkuselle.

Omaehtoisen täydennyskoulutuksen ongelma on sen kalleus. Opinnot jäävät opiskelijan maksettavaksi, ellei työnantaja korvaa kuluja. Täydennyskoulutuksen sijaan koulutetut saattavat hakeutua suorittamaan kokonaan uutta tutkintoa, koska se on maksutonta. Suuri haaste on turvata koulutusmahdollisuudet niille, joiden työnantaja ei tue kouluttautumista. Lisärahoitus on tämän takia välttämätöntä.

Lisää aiheesta seuraavassa Akavalainen-lehdessä, joka ilmestyy 17.4.2009.
 


Luottamusmiestapaaminen Helsingin Finlandia-talossa lauantaina 14.3. peruttu

Akavan, SAK:n ja STTK:n  valtakunnallinen luottamusmiestapaaminen Finlandia-talossa 14.3. on peruttu, koska eläkekiistassa päästiin sopuun. Tilaisuuteen oli kutsuttu noin 1800 luottamusmiestä eri puolelta Suomea.

Palkansaajakeskusjärjestöjen nettiadressiin yli 170 000 nimeä

Akava, SAK ja STTK laativat heti hallituksen ilmoituksen jälkeen yhteisen vetoomuksen nettiin. Siinä ne vaativat hallitusta muuttamaan päätöksensä eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen. Nettiadressiin kertyi kaikkiaan yli 171 000 nimeä. Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille!

Kansalaiset päätöstä vastaan

Laaja enemmistö suomalaisista (70 %) vastusti hallituksen päätöstä eläkeiän nostamisesta asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Kaksi kolmesta (64 %) oli sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tiedot käyvät ilmi Akavan, SAK:n ja STTK:n TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä.
Lisätietoja: Eläkeasioissa luotetaan eniten palkansaajajärjestöihin