2/2010
28.5.2010

Hallitusohjelmatavoitteet viitoittavat tietä uuteen kasvuun ja hyvinvointiin

Akavan hallitus hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan 26.5. hallitusohjelmatavoitteet. Tavoiteasiakirja Kohti uutta kasvua ja hyvinvointia saatetaan nopealla aikataululla painokuntoon ja lisätään Akavan sivustolle. Seuraavaksi Akava-yhteisölle laaditaan toimintasuunnitelma vaikuttamistyötä varten. Tavoitteita ryhdytään heti tuoreeltaan tuomaan julki ensi kevään eduskuntavaaleihin valmistautuvien puolueiden kesäkokouksissa.

Akavan hallitusohjelmatavoitteiden aihealueita ovat talouspolitiikka, verotus, julkinen sektori, työpaikkojen henkilöstö- ja johtamispolitiikka, elinkeinopolitiikka, koulutuspolitiikka, työvoimapolitiikka, sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, työelämäasiat sekä kansainväliset asiat.

Akavan kevätliittokokous keskusteli työttömyydestä ja julkisen sektorin korotuksista

Akavan kevätliittokokous pidettiin keskiviikkona 26.5. Puheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen muistuttamalla Suomen tukalasta taloustilanteesta: juuri kun on näkynyt merkkejä talouslaman hellittämisestä, Kreikan kriisi tuli uhkaamaan euromaiden vakautta.
Kaikki työmarkkinaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että Suomen talous vaatii korjausliikkeitä. Kestävyysvajeen hinta on 12 mrd euroa, josta puolet pitäisi pystyä kuromaan kiinni seuraavan hallituskauden aikana. Jotta vältytään veronkorotuksilta ja leikkauksilta, pitäisi valtoin menoja vähentää 2 mrd euroa vuodessa. Verojen korotus ei sekään ole hyvä ratkaisu, sillä ostovoimaa ja kilpailukykyä täytyisi pitää yllä. Työn määrän kasvattaminen on kolmas mahdollisuus. Ensi vuoden budjetin laadinta on joka tapauksessa visainen tehtävä
.
Viljanen muistutti kokousväelle, että siirtyminen tulopoliittisista neuvotteluista liittotason neuvotteluihin on siirtänyt työelämän kehittämisen tiukemmin poliittisen päätöksenteon piiriin. Hallitusohjelmasta on tullut äärimmäisen tärkeä asiakirja. Uusi tilanne vaatii Akavalta yhä tiiviimpää yhteiskunnallista lobbausta, jotta Akavan tavoitteita saadaan tulevaan hallitusohjelmaan.

Viljanen on tyytyväinen siitä, että kaikki kantavat huolta koulutusjärjestelmästämme. Yhtään tahoa ei ole tullut vastaan, joka ei tunnustaisi sitä, että Suomi elää osaamisesta.
Akavalainen työttömyys on historiallisesti ennätyslukemissa ja työttömille lama on ollut kova koettelemus. Sen sijaan työnsä säilyttäneiden ostovoima on noussut. Puheenjohtaja Viljanen on huolissaan etenkin nuorten kiinnittymisestä työelämään ja yhteiskuntaan. Hän toivoi, että akavalaiset järjestöt kiinnittävät huomiota opiskelijajäsentensä tilanteeseen.

Huolta nuorten työttömyydestä

Akavan opiskelijavaltuuskunnan AOVA:n puheenjohtaja Tuomas Meriniemi jakaa Viljasen huolen nuorten työllistymisestä. AOVA on kerännyt tietoa akavalaisten liittojen opiskelijatoiminnasta. Se osoittaa, että opiskelijat otetaan huomioon liitoissa hyvin eri tavoin. AOVA aikoo tehdä valmiin mallin, jota liitot voivat käyttää halutessaan opiskelijatoimintansa pohjana. Meriniemi kertoi myös käynnissä olevasta AOVAn toiminnanohjauksen kehittämistyöstä.

Matti Vesa Volanen Tieteentekijöiden liitosta kummasteli sitä, että työttömyys käsitetään sosiaalipoliittisena eikä koulutuspoliittisena kysymyksenä. Työn vaihtoehtona pitää Volasen mielestä olla koulutus, ei työttömyys. Hän katsoo, että työttömyysvakuutusjärjestelmä tulisi muuttaa koulutusvakuutusjärjestelmäksi. Hän myös peräänkuulutti avointa eurooppalaista tietojärjestelmää. Siinä kaikki tuotettava tieto olisi avoimesti kaikkien käytössä, minkä seurauksena syntyisi yhä enemmän innovaatioita.

Julkisen sektorin samapalkkaerät tasapainottaneet palkkausta

Jukon puheenjohtaja Erkki Kangasniemi näytti kokousväelle tilastoja, jotka osoittavat, että julkisella sektorilla työskentelevät koulutetut ovat viime vuosina saaneet hieman suurempia korotuksia kuin muut kuntasektorin palkansaajat. Tämä on seurausta samapalkkaeristä, joissa on painotettu koulutusta.

Julkisen sektorin korkeasti koulutettujen palkat ovat edelleen 16 % alempia kuin yksityissektorilla, vaikka viime vuosina julkinen sektori on kuronut eroa umpeen prosenttiyksikön verran.

Keskusteluosion jälkeen kevätliittokokous jatkui rutiininomaisena tilinpäätöskokouksena.

Akava laatii kulttuuripoliittisen ohjelman

Akavan työvaliokunta on päättänyt, että Akavalle laaditaan kulttuuripoliittinen ohjelma. Ohjelmaan on tarkoitus kirjata akavalaiset tavoitteet ja näkemykset kulttuurin tulevaisuudesta Suomessa. Siinä painottuu luovien alojen kehitys, joka kattaa laajalti monia akavalaisia aloja.

Akavan kulttuuripoliittinen ohjelma valmistuu syksyllä 2010. Ohjelman valmisteluun on muodostettu työryhmä, jonka jäseniä ovat Akavan Erityisalat ry:n puheenjohtaja Jorma Rihto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n puheenjohtaja Susanna Tommila, tapahtumavastaava Yrjö Koskinen Etelä-Suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset EMMA ry:stä, erityisasiantuntija Hannele Louhelainen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä sekä lakimies Jaana Meklin Akavasta.

Akavan kulttuuripoliittisen ohjelman teemoista järjestettiin huhtikuussa seminaari Luovuudella etumatkaa: työtä ja hyvinvointia.

Tilaisuuden avauspuheenvuorossaan Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen toivoi Akavan kulttuuripoliittisen ohjelman tarkastelevan luovia aloja ainakin koulutuksen, työllisyyden ja talouden sekä yrittäjyyden toimintaympäristön näkökulmista. Hän korosti, että luovat toimialat ovat Suomessa merkittävä osa taloutta ja yhä huomattavampi työllistäjä.

– Kulttuuritoiminnan on osoitettu lisäävän ihmisen hyvinvointia kaikissa elämän vaiheissa. Kasvuyritysmallit eivät sellaisenaan toimi saumattomasti taiteen ja kulttuurin toimialoilla, koska kulttuurialan yritystoiminta on pääasiassa palvelutoimintaa, ja kulttuuriyritykset ovat hyvin pieniä, muistutti puheenjohtaja Viljanen.

Ohjelmaa valmistelevan työryhmän toimintaan osallistumisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja: lakimies Jaana Meklin, jaana.meklin(at)akava.fi, puh. 0400 741 686.

Sopimus- ja työrauhajärjestelmän kehittäminen saatava vauhtiin

Sopimus- ja työrauhajärjestelmän kehittämistä pohtiva työryhmä päättää työnsä kesäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtajan Eeva-Liisa Inkeroisen vetämässä työryhmässä ovat mukana kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt.

Sopimus- ja työrauhajärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä, sillä hajaantuneet työehtosopimusneuvottelut paikallisen sopimisen ongelmineen ja rajariitoineen kuormittavat sekä järjestöjä että yhteiskuntaa. Ne ovat yhtenä syynä siihen, että työrauhaongelmat uhkaavat lisääntyä jatkossa, arvioi Akavaa työryhmässä edustava edunvalvontajohtaja Minna Helle.

– Työmarkkinaratkaisujen koordinaatiota tarvitaan, mutta keskustelua uuden mallin sisällöstä ei ole päästy edes aloittamaan.
Helteen mielestä työrauhaselkkausten syynä ovat yhä useammin paikalliset kiistat tai se, että työnantaja rikkoo sopimuksia tai lakia. Akava vaatiikin työmarkkinajärjestöille oikeutta ajaa kannetta yhteisesti jäsentensä puolesta.

Myös järjestöjen väliset rajakiistat aiheuttavat ongelmia. Muuttuva toimiala- ja henkilöstörakenne lisää paineita sopimusjärjestelmän muutoksille ja työehtosopimusten soveltamisalat saattavat olla päällekkäisiä. Näihin tilanteisiin tarvitaan kipeästi pelisääntöjä, joihin sekä keskusjärjestöjen että liittojen on sitouduttava.

Myös paikallisen sopimisen menettelytapoja on edelleen kehitettävä. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä ja henkilöstön edustajien riittävä tiedonsaantioikeus ovat paikallisen neuvottelujärjestelmän kulmakiviä.

Akava ei hyväksy lakko-oikeuden rajoittamista, ei myöskään avainryhmiltä. Kaikilla on oltava oikeus puolustaa työhön liittyviä oikeuksiaan viime kädessä työtaistelutoimin. Suojelutyöstä sopiminen puolestaan kuuluu alakohtaisille työmarkkinaosapuolille.
Minna Helle pitää mahdollisena, että työryhmä saa aikaan yksimielisen ehdotuksen sopimus- ja työrauhajärjestelmän kehittämiseksi, mikäli eri osapuolten intressit saadaan tasapainoon.

AOVA SuomiAreenalla

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää Porin SuomiAreena-tapahtumassa keskustelutilaisuuden Työurat – yksilö vai yhteiskunta? 22.7.2010 kello 12–13.15.
Porin kaupungintalon pihalla järjestettävässä tilaisuudessa ovat mukana keskustelemassa edunvalvontajohtaja Minna Helle Akavasta, tiedottaja Janne Pelkonen Työeläkevakuuttajat TELA ry:stä, erityisavustaja Annika Saarikko sosiaali- ja terveysministeriöstä, puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitosta, puheenjohtaja Simo Takanen Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto – SAMOK ry:stä sekä puheenjohtaja Tuomas Meriniemi AOVAsta.

Akavan seminaari talouden haasteista: huolettoman taloudenpidon ajat ovat ohi julkisissa palveluissa

Akava järjesti kevätliittokokouksen yhteydessä 26.5. talouspoliittisen seminaarin teemalla Talouden kasvun haasteet.

Julkisen sektorin tehostamisen välttämättömyys nousi esille sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin että tuottavuuden näkökulmasta. Talouskasvu edellyttää myös yritysten lisäämistä Suomessa. Lue lisää

Tervetuloa mukaan valmistelemaan kulttuuripolittista ohjelmaa!

Akavan kulttuuripolittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän toimintaan osallistumisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.