1/2011
3.1.2011

Akavan hallitusohjelmatavoitteet: Eroon työelämän laittomuuksista – reilulla pelillä tulosta

Seuraavalla hallituskaudella on kehitettävä työelämän lainsäädäntöä, sillä työelämään tarvitaan lisää tasapainoa, ennakoitavuutta ja lainmukaisuutta.

Järjestöjen kanneoikeus lisää työelämän vakautta

Järjestöille on säädettävä kanneoikeus työntekijöiden oikeusturvan ja koko työelämän vakauden parantamiseksi. Palkansaajien mahdollisuudet puuttua tilanteisiin, joissa työnantaja rikkoo työehtosopimuksia tai lainsäädäntöä, ovat tällä hetkellä liian heikot. Työlainsäädännön noudattamista työpaikoilla ei valvota riittävästi, ja tuomioistuinmenettelyyn liittyy yksilön kannalta monia riskejä.

Työmarkkinajärjestöjen oikeus ajaa kannetta yhteisesti jäsentensä puolesta ehkäisisi sekä työehtojen tietoista rikkomista että kilpailuvääristymiä. Samalla  paine spontaaneihin mielenilmauksiin vähentyisi.

Järjestökanteessa kuluriskin ottaisi ammattiliitto. Järjestökanteella ajettavia asioita voisivat olla tilanteet, joissa samat laittomuudet kohdistuvat moneen työntekijään. Esimerkiksi työaikalain soveltamisalaan, joukkoirtisanomiseen, yhteistoimintamenettelyn laiminlyöntiin, yhdenvertaisuuteen ja työsuojeluun liittyvät kysymykset sopisivat järjestökanteella ajettaviksi.

Yhteistoimintaa vahvistettava myös määräaikaisuuskysymyksissä

Yhteistoimintalakeja on täsmennettävä, jotta yhteistoiminnan vaikuttavuus työpaikoilla paranee. On myös syytä koventaa yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta säädettyjä sanktioita.
Yhteistoimintalakeihin on kirjattava velvoite siitä, että työnantaja ja henkilöstön edustajat sopivat määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä. Lisäksi työpaikkojen yhteistoiminnassa on säännöllisesti arvioitava määräaikaisuuksien käyttötarpeita sekä seurattava toteutuneita määräaikaisia palvelussuhteita ja niiden perusteiden laillisuutta.

Lainsäädäntöön on saatava täsmälliset kirjaukset siitä, millä perusteilla määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö on sallittua työpaikoilla.

Työaikasuojelun vastattava nykyisiä työntekomuotoja

Lakisääteisen työaikaseurannan piiriin on otettava kaikki työhön sidonnainen aika, kuten työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen ja työajan ulkopuolella tehtävä palkaton työ.
Joustavat työaikajärjestelmät parantavat työaikasuojelua ja työntekijöiden työkykyä olennaisesti. Työaikapankkijärjestelmä ja sen vähimmäisvaatimukset on kirjattava työaikalakiin. Lainsäädännöllä on tuettava myös muiden joustavien työaikajärjestelyjen käyttöönottoa, toimivuutta ja seurantaa. Työpaikkojen yhteistoiminnassa pitää tarkastella työaikajoustoja, kartoittaa työajoista johtuvaa kuormitusta ja toteuttaa ennakollista työaikasuunnittelua. 

Akavan keskeiset hallitusohjelmatavoitteet työelämän kehittämiseksi

  • Toiminnan epävarmuus ei voi olla määräaikaisuuden laillinen peruste. Työpaikoilla määräaikaisuuksien käytöstä on sovittava yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
  • Työaikapankkijärjestelmä kirjataan työaikalakiin.
  • Neuvotteluaikaa henkilöstön vähentämistilanteissa pidennetään, mikäli työnantaja on laiminlyönyt yhteistoimintavelvoitettaan.
  • Järjestöille säädetään kanneoikeus.
  • Henkilöstön asemaa paikallisessa sopimisessa parannetaan.